Strona główna

Od dnia 01.01.2017 r. wszyscy rodzice mają obowiązek dokonywania opłat za przedszkole do 15 każdego miesiąca przelewem na

nr konta 33 8642 1201 2025 2101 6455 0002  lub

w siedzibie  Podkarpackiego Banku Spółdzielczego PBS Oddział Jarosław ul. Grunwaldzka 18 w Jarosławiu bez dodatkowych opłat.

Odcinki kosztów pobytu dziecka za przedszkole

(opłata stała, żywienie) będą do pobrania przez rodziców od 5 każdego miesiąca w sekretariacie.

OGŁOSZENIE

DRODZY RODZICE

 

W naszym przedszkolu działa od kilku lat biblioteka dla dzieci.

Przedszkolaki chętnie wypożyczają i czytają bajeczki przez co wzbogacają

swój język, mowę, oraz swoje zainteresowania.

Zachęcamy dzieci do korzystania z naszej biblioteki.

Opiekę nad biblioteką przedszkolną sprawuje nauczycielka z gr. „Różowej”

 

 

 

 

Teatr Rodziców

Teatr Rodziców w Miejskim Przedszkolu Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu.

       Przedszkole to miejsce przyjazne dziecku, otwarte na jego potrzeby i stymulujące jego rozwój.

A przede wszystkim miejsce ciekawych zabaw i beztroskiego podróżowania przez dzieciństwo. Ale czy dzieci czułyby się w przedszkolu tak bezpiecznie i radośnie, gdyby rodzice nie obdarzali nauczycielek zaufaniem i nie angażowali się w życie przedszkola?

   Zaufanie rodziców i otwartość na sprawy przedszkola są dla dziecka miernikiem bezpieczeństwa  w tym środowisku.

   Dlatego udział rodziców w proponowanych formach integracyjnych i współpracy jest ważny dla dobrego samopoczucia dziecka w placówce. Jedną z proponowanych przez nas form współpracy   z rodzicami jest przedstawianie teatrzyków dla dzieci. Wystawianie z rodzicami bajek, to dla nas wspaniała przygoda. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania rodziców, ich pomysłowości   i otwartości na wcielanie się w kreowanych bohaterów, a przede wszystkim ich współdziałania nie tylko na scenie, ale także w przygotowywaniu strojów i dekoracji.

   Podglądając sceniczne działania rodziców otrzymujemy od nich wspaniałą lekcję współpracy   i wytrwałości w dążeniu do celu. Otwarci na zabawę w teatr rodzice z łatwością nawiązują podczas przedstawienia kontakt z młodą widownią, bo znają i rozumieją potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym. Dlatego też bajki przygotowywane przez nich cieszą się wielkim zainteresowaniem   u dzieci i sprawiają im wiele radości. Po obejrzanym teatrzyku   w wykonaniu rodziców dzieci chętnie przenoszą widzianą bajkę do własnych zabaw w teatr. Same starają się rozdzielić role i podejmują współdziałanie w tej zabawie.

To już drugi taki teatr dla dzieci wykonany przez rodziców z Grupy Niebieskiej w naszym przedszkolu. W tym roku rodzice przygotowali dla dzieci z okazji Dnia Dziecka „Rzepkę” Juliana Tuwima. Dzień przedstawienia odbył się 06.06.2016r. na przedszkolnej scenie. Dobry nastrój, atrakcyjne stroje rodziców, oprawa muzyczna i scenografia ubarwiły to spotkanie. Było mnóstwo zabawy i uśmiechu. W tamtym roku rodzice zaprezentowali dla dzieci „ZOO” Jana Brzechwy.

   Dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy angażują się w wystawianie bajek dla przedszkolaków. Mamy nadzieję, że udział w teatrzykach jest i będzie miłym i niezapomnianym wspomnieniem przedszkolnej przygody dla nas wszystkich.

   Dziękuję nauczycielom Paniom Lucynie Łaszkiewicz, Irenie Frankiewicz i Agnieszce Szkoła, których współpraca z rodzicami układa się w taki właśnie sposób.

 

                                                                                                                                        Agata Kolasa-Skiba

 IMG_2783IMG_2784IMG_2787

DZIEŃ DZIECKA W PWSTE

W Instytucie Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu z okazji Dnia Dziecka zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Spotkania przeprowadzili studenci kierunku pielęgniarstwo i kosmetologia. Aktywny udział w zajęciach wzięli również studenci Kół Naukowych działających przy IOZ , przede wszystkim SKN Promotorzy Zdrowia oraz SKN Venus.

            Opiekę nad przygotowaniem i prowadzeniem zajęć objęły dr n o zdrowiu Anna Muzyczka, mgr Danuta Bzdęga, mgr Barbara Bajger oraz mgr Elżbieta Sadlik

           W jednym czasie, w kilku salach i pracowniach umiejętności prowadzone były zajęcia zorganizowane przez kilka zespołów studenckich. I tak, z zakresu ratownictwa medycznego zajęcia prowadzili studenci pielęgniarstwa, będący jednocześnie pracującymi zawodowo ratownikami medycznymi. Zajęcia miały nauczyć dzieci prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia życia swojego oraz innych osób.

            Zajęcia z zakresu położnictwa miały dostarczyć podstawowej wiedzy na temat pielęgnacji noworodka (np. obejmowały sposoby oznaczania noworodków po urodzeniu), jak również wyjaśnić i pokazać sposoby i zasady higieny przy zmianie pieluszki i zawijania noworodka w rożek, itp. Dzieci mogły jednocześnie wziąć udział w ćwiczeniach przewijania oraz karmienia dziecka.

            W pracowni umiejętności pielęgniarskich dzieci mogły poznać, w jaki sposób studenci przygotowują się do egzaminów obejmujących czynności praktyczne oraz mogły obserwować pracę pielęgniarki (pomiar ciśnienia krwi, tętna, temperatury, opatrywanie ran, nakładanie opatrunków). Dzieci, które były chętne mogły również aktywnie uczestniczyć w wykonywanych czynnościach wraz ze studentami.

            Jednym z ciekawych elementów prowadzonych zajęć była nauka nakładania rękawiczek ochronnych, zasad nakładania opatrunków, składanie czepków pielęgniarskich i opasek „ratownik”, których celem była aktywizacja dzieci oraz rozwijanie zmysłu dotyku.

            Prowadzone zajęcia pozwoliły dzieciom poznać pracę pielęgniarki, położnej i ratownika, zaktywizować je i dostarczyć wiedzy dotyczącej ich pracy oraz przede wszystkim dobrze się bawić.

            Podczas zajęć ze studentami kosmetologii dzieci brały udział w malowaniu buziek oraz wysłuchały pogadanki na temat bezpieczeństwa stosowania kosmetyków mamy.

 

Więcej zdjęć w galerii – ” DZIEŃ DZIECKA W PWSTE”

3   DSC_0961

 4   DSC_1009          DSC_0917

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

REGULAMIN     POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

DO   MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA  NR 9 im. JANA BRZECHWY

W  JAROSŁAWIU  

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Informacje dotyczące naboru do przedszkola na rok szkolny 2016/2017
dostępne są na stronie internetowej:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw/
lub na  www.jaroslaw.pl

rekr

Przy pomocy w/w  stron możecie Państwo poznać zasady rekrutacji w formie naboru elektronicznego, ofertę jarosławskich przedszkoli, wypełnić wniosek    o przyjęcie Waszego dziecka do  wybranego przedszkola oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.
          REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9

IM JANA BRZECHWY W JAROSŁAWIU NA ROK SZKOLNY  2016/2017

 

 1. Na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U .z 2015r. nr 2156, zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. W sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym (Dz. U. z 2015r., poz.1942) .
 2. Statutu Miejskiego Przedszkola nr 9 w Jarosławiu

-        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

-        Uchwały Nr 226/XXII/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław,

-        Zarządzenia Nr 20/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2016/2017.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy odbywa się   w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie dokumentu zwanego dalej Wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć:
 • Miejskie Przedszkole nr 9

2. ,,przedszkolu pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć przedszkole, do którego rodzice (opiekunowie prawni) chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

POSTANOWIENIA REKRUTACYJNE

§ 2

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych biorą udział dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 2. Dzieci, które ukończyły  2,5  roku mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w czasie trwania naboru uzupełniającego, w wypadku jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego.
 4. Dzieci nie zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w czasie trwania naboru uzupełniającego w przypadku jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§3

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Harmonogram określający terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do Miejskiego Przedszkola nr 9 określa odrębne zarządzenie dyrektora przedszkola.
 3. W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, z czego do dwóch jako placówek drugiego i trzeciego wyboru.
 4. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia w formie elektronicznej Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępnego na stronie internetowej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw. Wydrukowany i podpisany Wniosek o przyjęcie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia we wskazanym terminie, tylko w przedszkolu, które na zgłoszeniu zostało wybrane jako przedszkole pierwszego wyboru.
 5. W wyjątkowych sytuacjach Rodzic może złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka tylko w wersji papierowej na druku pobranym w przedszkolu, w takim przypadku dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru.
 1. Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, pisemnie potwierdzają wolę o kontynuowaniu nauki w przedszkolu.
 1. Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, a jego rodzice na kolejny rok zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego   przedszkola.
 1. Komisja rekrutacyjna podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 9. Lista zawiera imiona   i  nazwiska kandydatów przyjętych kandydatów nie przyjętych oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

PRZEBIEG REKRUTACJI

§ 4

 1. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 2. Wypełniony wniosek: podpisują rodzice /prawni opiekunowie / dziecka,
 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku, następuje w przedszkolu pierwszego wyboru.
 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 9.
 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
  4. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w oparciu kryteria głównie i kryteria dodatkowe określone w odrębnym zarządzeniu dyrektora przedszkola.

6.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
7. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 1. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, następuje losowy wybór kandydata.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu w którym zostało zakwalifikowane.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§5

 1. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie  decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów dotyczących przyjęć:
 3. Wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 4. Niepełnosprawność kandydata – (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez rejonową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, orzeczenie  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r Nr 127 poz.721, z późn. zm) – Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata /opiekunów prawnych,
 5. Niepełnosprawność jednego z  rodziców kandydata –   (orzeczenie    o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r Nr 127 poz.721, z późn. zm) – Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
 6. Niepełnosprawność obojga rodziców     kandydata -   (orzeczenie   o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r Nr 127 poz.721, z późn. zm) – Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
 7. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka – j.w.
 8. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie – ( prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata
 9. Kandydaci objęci pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz 2013 r.  poz. 154 i 866) – Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 1. Kryteria naboru do przedszkola  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów  określa Załącznik do Uchwały Nr 226/XXII2016  Rady Miasta Jarosławia z dnia 22 lutego 2016 r.

§6

 1. Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

mgr  Agata Kolasa-Skiba

Podpis Dyrektora

INFORMACJA

Koncepcja pracy
Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy
w Jarosławiu

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
♦ Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.)

Misja przedszkola

Podstawą naszej koncepcji są słowa Janusza Korczaka stanowiące filar jego pedagogiki – naucz, wytłumacz, pomóż, pobłażaj, akceptuj, toleruj i wspieraj. Wyznaczyły nam one drogę zmierzającą do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności warunkujących powodzenie w szkole.

Powyższe słowa mają sens jedynie w tedy, kiedy nauczyciel zna swojego wychowanka. Potrafi określić jego stany emocjonalne, uważnie słuchać, określić wagę i stopień pojawiających się problemów. W tym celu w naszej pracy stosujemy techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej wg metody wychowania bez porażek Thomasa Gordona.
Znane słowa Marii Montessori są wyznacznikiem naszej pracy „Pomóż mi samemu to zrobić”, „ Daj mi czas”, „Dziecku do rozwoju potrzebne jest mleko i miłość”.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje  i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowawców stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego podstawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Podstawą naszej koncepcji są słowa Janusza Korczaka stanowiące filar jego pedagogiki – naucz, wytłumacz, pomóż, pobłażaj, akceptuj, toleruj i wspieraj. Wyznaczyły nam one drogę zmierzającą do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności warunkujących powodzenie w szkole (dalej nazywanych obszarami).
Powyższe słowa mają sens jedynie w tedy, kiedy nauczyciel zna swojego wychowanka. Potrafi określić jego stany emocjonalne, uważnie słuchać, określić wagę i stopień pojawiających się problemów. W tym celu w naszej pracy stosujemy techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej wg metody wychowania bez porażek Thomasa Gordona.

 

 

Wizja przedszkola

Cele ogólne:

1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji
Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:
♦  Zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
♦  Zasadę aktywności,
♦  Zasadę indywidualizacji,
♦  Zasadę organizowania życia społecznego,
♦  Zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.
Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

 

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

♦  Posiada:
• Motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
• Umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych     wiadomości,
• Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
• Umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
• Umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
• Umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
• Odpowiedni poziom samodzielności,
• Gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
Podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym;
♦  Przestrzega:
• Praw innych ludzi,
• Zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
• Zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych form;
♦  Dostrzega i szanuje:
• Potrzeby innych ludzi,
• Odmienne postawy, przekonania, upodobania,
• Symbole narodowe,
• Środowisko naturalne;
♦  Nie obawia się:
• Występować publicznie,
• Dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
• Wykazywać inicjatywy w działaniu,
• Prosić o radę lub pomoc.

 

System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej podopiecznych, a także ich zainteresowań.
Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualnie budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:
♦  Modyfikacji realizowanych programów,
♦  Planowania miesięcznego,
♦  Do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
♦  Indywidualnego wspomagania dzieci.
W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.
Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.
Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:
♦  Systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
♦  Zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
♦  Informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
♦  Prowadzą edukację prozdrowotną i promocją zdrowia,
♦  Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

♦  Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
♦  Rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
♦  Wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
♦  Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:
♦  Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.
♦  Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel-rodzice.
♦  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.
♦  Promocja zdrowia.
♦  Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

Realizacja zadań ma następujące formy:
♦  Zebrania ogólne i zebrania grupowe,
♦  Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
♦  Konsultacje i porady indywidualne,
♦  Kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
♦  Organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
♦  Organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
♦  Organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych.
W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.
Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.
Nasze tradycje to m.in.:
♦  Pasowanie na przedszkolaka,
♦  Sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,
♦  Mikołajki,
♦  Spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia,
♦  Bal karnawałowy,
♦  Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
♦  Święto Rodziny,
♦  Dzień Dziecka – przedszkolne igrzyska sportowe.
W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

 

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, logopedę, psychologa. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli.
W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzory pedagogicznego.

Priorytety na lata 2015/2016-2018/2019:

♦  Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
♦  Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej i patriotycznej.
♦  Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań   wychowawczych.
♦  Lepsza organizacja pracy zespołowej.
♦  Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.
♦  Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 Pierwsze dni w przedszkolu –  NAJTRUDNIEJSZY  PIERWSZY KROK

Rady dla rodziców

Pierwsze dni dziecka w przedszkolu to trudny okres i sprawdzian dla dzieci  i rodziców. Proponujemy kilka bardzo prostych lecz istotnych rad dla rodziców, którzy niejednokrotnie motywowani miłością i rozstaniem utrudniają swoim postępowaniem spokojniejsze zaakceptowanie przez dziecko nowej w ich życiu, bardzo stresującej sytuacji.

Prowadząc dziecko do przedszkola przez cały pierwszy okres należy podkreślać dumę z jego postawy oraz z tego, że jest mądre, odważne i że na pewno da sobie radę. Znalezienie odpowiednich argumentów wspierających pewność siebie  u dziecka jest sprawą ogromnej wagi. Nasz maluch podobnie jak my wchodząc do nowego środowiska musi być dobrze zmotywowany zarówno co do pozytywów pobytu jak i własnej wartości.

Pożegnanie powinno odbywać się z uśmiechem, bez łez i smutnych spojrzeń, bez zbędnego przedłużania samego momentu rozstania. Niedopuszczalne jest kłamanie dziecka, że mamusia tutaj w szatni poczeka na ciebie, albo zaraz po ciebie wrócę. Pobyt rodzica w sali z dzieckiem, tylko niepotrzebnie przedłuża jego niepokój związany z rozstaniem oraz utrudnia nawiązanie kontaktu     z nauczycielką i innymi dziećmi. Najkorzystniej jest po przebraniu pozostawić dziecko pod opieką nauczycielki lub pomocy, która najlepiej zorganizuje mu wejście do grupy.

Rodzic pozostawiając dziecko musi być przekonany, że nie stanie się jemu żadna krzywda, i dlatego nie powinien wykazywać zdenerwowania ani niepokoju. W przeciwnym wypadku dziecko nie rozumiejąc dlaczego mama jest zdenerwowana podejrzewa, że coś jemu grozi, a wtedy żadne argumenty nie będą skuteczne. Spokojne, zdecydowane rozstanie sprawia, że nawet bardzo rozpaczające dziecko szybko uspokaja się, oswaja i nawiązuje kontakt z rówieśnikami.

Jeżeli dziecko w pierwszych dniach płacze przy rozstaniu, ale potem chętnie się bawi z innymi dziećmi, bierze udział w zabawach, jest aktywne w grupie, zjada posiłki które lubi, możemy być pewni, że po krótkim czasie nie będzie miało żadnych problemów.

Przerywanie rytmu chodzenia do przedszkola kilkoma dniami wakacji u babci przedłuża tylko niepotrzebnie okres adaptacji.

Aby pomóc dziecku w pierwszych trudnych dniach pobytu w przedszkolu możemy skrócić czas jego pobytu. Jest więc zasadne aby dzieci małe 3 i 4 latki przez pierwsze dni przebywały w przedszkolu nie więcej niż 3-4 godziny, a w następnych dniach stopniowo ten czas można wydłużać. Dla dzieci 5 letnich nie ma takiej konieczności jednak w miarę możliwości w pierwszych dniach pobyt nie powinien być zbyt długi najlepiej do 4-5 godz.

Bywa i to dość często, że po w pierwszych kilku dniach bardzo chętnego pozostawania w przedszkolu dziecko zaczyna płakać i protestować. Zaspokoiło bowiem ciekawość poznawania nowych zabawek i nie ma ochoty rezygnować z indywidualnego sposobu na zabawę oraz nie chce akceptować dzielenia się z innymi, ustępowania, podporządkowania zasadom grupowego życia. Jeśli chodzenie do przedszkola jest dla dziecka koniecznością, należy być konsekwentnym i nie okazywać wobec niego wahania. Powoli zrozumie ono,  że przedszkole jest jego „obowiązkiem” i kiedy zaakceptuje nowy układ społeczny pobyt w przedszkolu stanie się dla niego po prostu przyjemnością i co się często zdarza z której nie będzie chciało zrezygnować nawet w weekend.

ŹRÓDŁO: INTERNET

POLECAMY

 Polecamy: 

ekodzieciaki.mos.gov.pl

 

KULA – KULturA w sieci dla dzieci

kula.gov.pl -  dla najmłodszych konsumentów kultury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało witrynę internetową, na której maluchy mogą wyruszyć w podróż z przygodami po zabytkach i ciekawych miejscach Polski.

Stworzona przez MKiDN strona internetowa dla dzieci daje najmłodszym możliwość zapoznania się z historią, kulturą i polskimi tradycjami. Portal został stworzony z myślą o tym, aby pierwszy kontakt dziecka z Internetem mógł być inteligentną i inspirującą rozrywką, która także uczy i rozwija. Projekt ten ma na celu uwrażliwienie rodziców na konieczność uwzględnienia kultury i sztuki w procesie wychowawczym.
Jak podaje MKiDN jest to pierwsza tego typu inicjatywa na świecie. Informacje na stronie przekazywane są w lekki i zabawny sposób. Celem strony jest również kształtowanie świadomość kulturowej młodych internautów oraz porządkowanie ich wiedzę na temat polskości i dziedzictwa kulturowego.

 


Łączka Maurycego Marchewki

dzieci.mos.gov.pl – strona dla dzieci stworzona przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Na stronie znajdują się informacje edukacyjne poświęcone ochronie środowiska przygotowane dla dzieci w postaci gier i zabaw.

Strona podzielona jest tematycznie dla dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 6 lat oraz od 7 do 11. Na stronie jest mnóstwo gier i zabaw dla starszych i młodszych dzieci. Wierszyki i komiksy, ciekawostki i porady, a także informacje o ciekawych wydarzeniach i konkursach.
Na stronie znajdziemy także dział ekonewsy znajdziemy tam informacje o aktualnych imprezach związanych z środowiskiem i ochronom środowiska. W dziale chcesz wiedzieć twoje dziecko znajdzie ciekawe informacje z świata przyrody. Dział ten jest podzielony na dwie kategorie wiekowe. Dla dzieci starszych i dla dzieci młodszych.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

                   MEN

Informacja MEN

Krok po kroku – informacje dla rodziców 

Idę do szkoły – krok po kroku.

Planowane zmiany w systemie edukacji weszły – krok po kroku, rok po roku – począwszy od roku szkolnego 2009/2010. W okresie wdrażania reformy szkoła podstawowa pełni funkcję punktu informacyjnego, przede wszystkim dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym niekorzystających z edukacji przedszkolnej.

W roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 pięciolatki miały prawo do edukacji przedszkolnej. Od roku 2011/2012 wszystkie pięciolatki rozpoczęły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Wszyscy rodzice dzieci urodzonych w roku 2006 i 2007 mieli prawo wyboru, czy ich dziecko idzie do szkoły jako sześcio- czy jako siedmiolatek.

Rok po roku.

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705) wprowadziła od dnia 1 września 2011 r. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci pięcioletnie oraz od dnia 1 września 2012 r. obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. W trzyletnim okresie poprzedzającym wprowadzenie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie (tj. w latach 2009-2011), decyzję o rozpoczęciu edukacji dziecka w wieku lat sześciu podejmowali rodzice.

Wszystkie dzieci w wieku pięciu lat mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci sześcioletnie urodzone w roku 2006 i 2007, które zgodnie z decyzją rodziców nie rozpoczną nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej odpowiednio od dnia 1 września 2012 r. i 1 września 2013 r.,  będą miały obowiązek kontynuowania edukacji przedszkolnej (art. 1 pkt 1 projektu w zakresie dotyczącym dodania art. 12a ust. 2 w ustawie z dnia 19 marca 2009 r.). Zapewnienie warunków do spełniania tego obowiązku przez dzieci sześcioletnie będzie w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 zadaniem własnym gminy.

W latach szkolnych  2012/2013 i 2013/2014, nauczyciele wychowania przedszkolnego, w ramach prowadzonych zajęć z dziećmi sześcioletnimi, które – zgodnie z decyzją rodziców – będą kontynuować przygotowanie przedszkolne, mają obowiązek rozwijania nabytej wiedzy i umiejętności tych dzieci  oraz wspierać ich rozwój, uwzględniając potrzeby rozwojowe tych dzieci.

Programy wychowania przedszkolnego powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci będących adresatami tych programów. Przygotowując programy wychowania przedszkolnego nauczyciele powinni mieć na uwadze doskonalenie wcześniej nabytej przez dziecko wiedzy i umiejętności poprzez stawianie dziecku do rozwiązywania coraz trudniejszych zadań. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dziecko w ramach edukacji przedszkolnej m.in. uczy się funkcjonowania w grupie, rozwija umiejętności mówienia (słuchania, opowiadania, odpowiadania na pytania) oraz umiejętności manualne (wycinanie, rysowanie). Jeśli więc rodzice dziecka sześcioletniego podejmą decyzję, aby dziecko nie podejmowało nauki w szkole podstawowej i dziecko pozostanie jeszcze rok w edukacji przedszkolnej, będzie ono doskonalić i rozwijać posiadane umiejętności.

Diagnoza gotowości do nauki.

W roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego będą przeprowadzać diagnozę gotowości do nauki szkolnej. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

 • rodzicom, aby poznali stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i mogli je odpowiednio do potrzeb w osiąganiu tej gotowości wspomagać,
 • nauczycielom przedszkola przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole w okresie od stycznia do maja,
 • pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w przypadku zaobserwowania przez nauczyciela przedszkola potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

 

Materiał udostępniony ze strony MEN.

Jolanta Szewczyk i Małgorzata Sikorska   

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Czytaj więcej…

Bezpieczne strony internetowe dla dzieci

 • www.przedszkolaki.sieciaki.pl

Bezpieczna przygoda z Internetem! Pierwsza strona o bezpiecznym Internecie dla przedszkolaków! Maluchy dzięki wielu grom i ciekawym bohaterom dowiedzą się, jak bezpiecznie surfować po Internecie i kiedy powiadomić rodziców o zagrożeniach znajdujących się w sieci

 • www.sieciaki.pl

Serwis mający na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Sieci. Znajdziesz tu informacje i porady na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, katalog ciekawych i bezpiecznych stron, coś o pozytywnych Sieciakach i uciążliwych Sieciuchach.

 • www.dladzieci.stronypolskie.pl