Strona główna

WESOŁYCH ŚWIĄT

Niech magiczna moc

Wigilijnego Wieczoru

przyniesie spokój i radość…

A Nowy Rok obdaruje

pomyślnością i szczęściem

Najpiękniejszych Świąt

Bożego Narodzenia

życzy

społeczność Miejskiego Przedszkola Nr 9

INFORMACJA

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA 01.09.2020r.

Szanowni Rodzice.

Jesteśmy przygotowani do otwarcia przedszkola z dniem 01.09.2020 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dzieci i pracowników przedszkola  w Miejskim Przedszkolu nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu obowiązuje odpowiedni Regulamin i Procedury, które określają organizację, sposoby zapobiegania zakażeniu COVID-19 i schematy postępowania w przypadku ewentualnego zachorowania dziecka lub pracownika.

Prosimy zapoznać się z regulaminem i procedurą w załączeniu.

Do zobaczenia!

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola:

 1. Dziecko idzie do przedszkola bez żadnych niepotrzebnych rzeczy i bez zabawek.
 2. Dziecko należy przyprowadzić do godz. 8.30.
 3. Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych.
 1. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przejmujący dziecko zauważył niepokojące objawy.
 1. Nie wolno przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 1. Sposób postępowania przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola – Rodzicu:

–  Zdecydujcie wcześniej, który z Was przyprowadza dziecko, bo tylko 1 osoba dorosła może wejść do przedszkola z dzieckiem.

– Musisz mieć na twarzy maseczkę.

– Zdezynfekuj ręce płynem przy użyciu dozownika znajdującego się przed drzwiami wejściowymi – zgodnie z instrukcją lub ubierz rękawiczki.

– Wejdź z dzieckiem do przedszkola i zatrzymaj się w oznakowanej strefie bezpieczeństwa.

– Pracownik obsługi skieruje Was do szatni, gdzie przebierzesz dziecko.

– Po wyjściu z szatni pracownik przejmuje dziecko.

– Po Waszym krótkim pożegnaniu – bez podawania ręki, bez brania na ręce, itp., pracownik przekazuje dziecko nauczycielowi – wg dokonanego przez dyrektora przydziału.

 1. Pierwszą czynnością dziecka po wejściu do sali jest umycie rąk pod kontrolą nauczyciela.
 2. W czasie przyprowadzania dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikiem, sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym na zewnątrz.

10.Odpowiedzialność przedszkola rozpoczyna się z chwilą przekazania dziecka pracownikowi.

11.Na tablicy w strefie bezpieczeństwa wywieszona będzie informacja o grupie i sali, w której będzie przebywało dziecko, a także nazwiska nauczycieli i pomocy nauczyciela przypisanych do grupy.

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Dziecko należy odebrać najpóźniej do godz. 17.00.
 2. Sposób postępowania przy odbieraniu dziecka –Rodzicu:

– Tylko 1 osoba dorosła wchodzi do przedszkola po dziecko, jeśli przychodzicie we dwoje – jeden pozostaje na zewnątrz.

– Musisz mieć na twarzy maseczkę.

– Zdezynfekuj ręce płynem przy użyciu dozownika znajdującego się przed drzwiami wejściowymi – zgodnie z instrukcją lub ubierz rękawiczki.

– Wejdź do przedszkola i zatrzymaj się w oznakowanej strefie bezpieczeństwa – nie przekraczaj linii.

– Pracownik sprawdzi Twój dowód osobisty (jeśli nie zna lub jeśli jest to osoba upoważniona) – z bezpiecznej odległości.

– Przekaż pracownikowi obsługi nazwisko dziecka. Pracownik przywoła dziecko z grupy.

– Czekając nie otwieraj drzwi innym czekającym i nie wpuszczaj ich do środka.

– Dziecko przy twojej pomocy ubiera się w szatni.

– Wychodzisz nie zwlekając, żeby nie blokować wejścia czekającym.

 1. Odpowiedzialność przedszkola kończy się z chwilą przekazania dziecka rodzicowi.
 2. Przy odbieraniu dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikiem, sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym.
 3. W czasie oczekiwania na wejście do holu, szatni, czy po wyjściu i spotkaniu innych rodziców należy zachowywać miedzy sobą odstęp 2 m.

Inne ważne informacje:

– Numer telefony do Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu: 166212026

– Adres strony internetowej: www.mp9brzechwa.jaroslaw.pl

– Adres e-mail do przedszkola: dyrektor@mp9.jaroslaw.pl

– W celu rozmowy z nauczycielami umów się z nimi poprzez adres e-mail lub telefonicznie

Regulamin funkcjonowania jarosławskich przedszkoli i żłobków w czasie epidemii COVID – 19 opracowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta    i dyrektorów jarosławskich przedszkoli i żłobków

w oparciu o:

 

 • ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
 • ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa   i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz.410 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty   w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.);
 • wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  od 1 września 2020 r.
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (DZ. U. z 2019r.poz.59, oraz z 2020r. poz.322,374, 567)
 1. Do miejskich przedszkoli i żłobków może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku dzieci z alergią należy poinformować nauczyciela wychowawcę.
 2. 2. W przypadku stwierdzenia u dzieci alergii, rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego od specjalisty stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.
 3. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a w uzasadnionych przypadkach obowiązuje mierzenie temperatury.
 4. Mierzenie temperatury ciała dzieci będzie dokonywane również w wypadku zaobserwowania niepokojących objawów.
 5. Wszystkich wchodzących do budynku przedszkola obowiązuje, dezynfekcja rąk, a dzieci wchodzące do sal udają się do łazienki umyć ręce.
 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej przedszkola i żłobka, zachowując zasady:
 7. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 8. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 9. c) dystansu od pracowników przedszkoli i żłobków min. 1,5 m,
 10. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 11. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Osoby te mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.
 12. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 13. Jeżeli pracownik zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje się w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z placówki (rekomendowany własny środek transportu).

Dziecko pozostaje w izolacji pod opieką wyznaczonej osoby, do momentu odebrania dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów.

 1. Termometry bezdotykowe dezynfekuje się po użyciu w danej grupie. W przypadku używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 2. W sprawach administracyjnych (sekretariat, księgowość, intendent itp.) wskazany jest kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Druki związane z organizacją nowego roku szkolnego są dostępne w wersji papierowej    i elektronicznej na stronie placówki lub w wersji papierowej przy wejściu do budynku. Wszelkie wpłaty rodzice dokonują przelewem na podane konto. Informacje na temat opłaty za posiłki i pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku będą podawane rodzicom indywidualnie.

 1. W placówce obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku dziecka lub na indywidualnej półce. Dzieci nie powinni wymieniać się przyborami i zabawkami między sobą.
 3. Wietrzenie sal oraz wspólnych korytarzy odbywa się, co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.
 4. Zajęcia edukacyjne poszczególnych grup są prowadzone w wyznaczonych salach. Mogą być również organizowane na świeżym powietrzu.
 5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola, żłobka niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, przedmiotów.
 6. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej podlegają ograniczeniom w zakresie kontaktów z dziećmi oraz nauczycielami.
 7. Dyrektor placówki na czas epidemii ustala i upowszechnia:

– zasady korzystania ze stołówki,

– regulamin korzystania z zajęć dodatkowych w placówce,

– zasady korzystania z placów zabaw.

 1. Zasady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w miejskich przedszkolach i żłobkach.

 

                                                                                                                                       Dyrektor

dr Agata Kolasa-Skiba

 

Budżet obywatelski na 2021 rok.

Budżet obywatelski na 2021 rok. Nowe kategorie zadań!Ruszyła VII edycja Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy po raz kolejny mają możliwość decydowania o przeznaczeniu pieniędzy z miejskiej kasy zgłaszając własne pomysły na wydanie miliona złotych. Projekty obywatelskie, nie tylko o charakterze inwestycyjnym, można zgłaszać do 24 maja. Nowa edycja Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego to również nowe rozwiązania, z którymi należy się zapoznać, by prawidłowo złożyć propozycję i wziąć udział w głosowaniu. Najważniejszą zmianą jest podział na kategorie – nie trzy jak do tej pory, a pięć oraz określenie max. liczby projektów, na które będzie można oddać głos. Regulamin – SPRAWDŹ Do 24 maja br. każdy mieszkaniec, który uzyska poparcie pięciu innych osób, może zgłaszać inicjatywy do budżetu obywatelskiego na 2021 rok w pięciu kategoriach: Kategoria A – projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 100 000 zł dotyczące zadań realizowanych w ramach gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł; Kategoria B – projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 100 000 zł dotyczące zadań realizowanych poza sferą gminnych jednostek organizacyjnych; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł; Kategoria C – projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł do 40 000 zł dotyczące zadań realizowanych w ramach gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 120 000 zł; Kategoria D – projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł do 40 000 zł dotyczące zadań realizowanych poza sferą gminnych jednostek organizacyjnych; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 120 000 zł; Kategoria E – projekty nieinwestycyjne, małe, których koszty szacunkowe wynoszą do 10 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 160 000 zł. W kategoriach inwestycyjnych, czyli A, B, C i D, można zgłaszać projekty dotyczące zadań wyłącznie o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym lub remontowym. W kategorii nieinwestycyjnej, czyli E, można zgłaszać, tak jak dotychczas, propozycje działań głównie tzw. miękkich, takich jak wydarzenia, imprezy, szkolenia, konkursy, drobne prace upiększające czy adoptujące teren do potrzeb mieszkańców itp. Wybierając projekty w tej edycji Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego będziemy mogli oddać tylko dwa głosy: jeden na projekt inwestycyjny, czyli taki, który należy do kategorii A, B, C albo D, i jeden na projekt nieinwestycyjny, a więc z kategorii E. Zgłoszeń należy dokonywać na specjalnym formularzu dostępnym pod poniższym linkiem lub w załączniku. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełniony formularz można złożyć: · osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta, pok. nr 2, parter; · odesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem „Budżet Obywatelski – FORMULARZ” (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego) · przez Internet, przesyłając skan wypełnionego formularza na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl Po upływie terminu zgłaszania projektów, do 28 maja br. zostanie opublikowany wykaz wszystkich projektów. Więcej o Jarosławskim Budżecie Obywatelskim oraz harmonogram dostępne pod linkiem http://www.jaroslaw.pl/budzet-obywatelski-miasta-jaroslawia Zachęcamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich!

REKRUTACJA ZMIANY

http://www.jaroslaw.pl/aktualnosci-wydarzenia/id8838,Rekrutacja-do-szkol-przedszkoli-zmiany-w-terminach-.html

OA.0050.103.2020

Zarządzenie nr 103/2020
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia 30 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 z późn. zmian.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn. zmian.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Załącznik do Zarządzenia nr 35/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021 otrzymuje następujące brzmienie:

„Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

OA.0050.104.2020

Zarządzenie nr 104/2020
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia 30 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 z późn. zmian.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn. zmian.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Załącznik do Zarządzenia nr 36/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021 otrzymuje następujące brzmienie:

„Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

POTWIERDZENIE WOLI

przyjęcia dziecka do ………………………………………………………….……..
w roku szkolnym 2020/2021

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka

………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

urodzonego………………………………………………………………………………………………………..……………………
do oddziału żłobkowego / oddziału przedszkolnego / klasy I szkoły podstawowej*

w ………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły lub placówki)

……………………………………………………………
(miejscowość, data)


……………………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
……………………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                       

*niepotrzebne skreślić

Zachęcamy Rodziców do skorzystania z zakładki

„Dla Rodziców i dziecka”, podpowiadamy jak spędzać czas z dzieckiem w domu podczas zawieszonych zajęć w przedszkolu

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Zawieszenie zajęć w szkołach,

przedszkolach i żłobkach


Szkoły, przedszkola i żłobki w Jarosławiu będą zamknięte w dniach 12-25 marca 2020r. !

Rządowy serwis Rzeczpospolitej Polskiej gov.pl w sprawie informacji i zaleceń dotyczących koronawirusa podaje aktualną informację o podjętej przez premiera Mateusza Morawieckiego decyzji o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach od 12 marca do 25 marca br.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ZMIANY!

Rekrutacja do przedszkoli zmiany!


W związku z wyjątkową sytuacją i zamknięciem szkół i przedszkoli informujemy, iż ulega przesunięciu termin składania oświadczeń woli.

W poniedziałek 9 marca zakończył się I etap rekrutacji do szkół i przedszkoli, wyniki ogłoszone będą 16 marca. Na platformie naborowej każdy rodzic za pomocą swojego loginu i hasła będzie mógł sprawdzić do jakiej plaćówki zostało przyjęte dziecko. 

Ważne !
W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy, iż zmianie ulega termin składania przez rodziców oświadczeń woli w przedszkolu czy szkole. Po sprawdzeniu wyników rekrutacji na stronie naborowej, należy złożyć oświadczenie woli w terminie od 30 marca do 3 kwietnia. Jeśli rodzic zapomniał lub stracił dane do zalogowania się na platformie naborowej, prosimy o kontakt telefoniczny z wybraną szkołą czy przedszkolem.
Apelujemy o uszanowanie decyzji, ze względów bezpieczeństwa prosimy o składanie dokumentacji dopiero od 30 marca. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco. 
Strona naborowa do szkół podstawowych
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw/News
Strona naborowa do żlobków i przedszkoli:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw/News

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 IM. JANA BRZECHWY
W JAROSŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078,
1287, 1680, 1681,1818, 2197, 2248).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek z dnia 16 marca 2017 (Dz. U.2017.610).
Uchwała Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław (Dz. U. Woj. Podkarp. z 2017 r. poz. 1516)
Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie dokumentu zwanego dalej Wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
„przedszkolu” należy przez to rozumieć: Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy.
,,przedszkole pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć przedszkole, do którego rodzice (opiekunowie prawni) chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

POSTANOWIENIA REKRUTACYJNE

§ 2
System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych Zarządzeniem Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020r., w oparciu o kryteria ustalone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy.
W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego.
Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie art. 131 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

CZYNNOŚCI DOTYCZACE ZŁOŻENIA WNIOSKU

§ 3
W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia w formie elektronicznej Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępnego na stronie internetowej https://www.naborpkandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw. Wydrukowany i podpisany Wniosek o przyjęcie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia w terminie określonym w harmonogramie naboru.
W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, z czego do dwóch jako placówek drugiego i trzeciego wyboru.
Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
W wyjątkowych sytuacjach Rodzic może złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka tylko w wersji papierowej na druku pobranym w przedszkolu, w takim przypadku dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru.
Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, pisemnie potwierdzają wolę o kontynuowaniu nauki w dotychczasowym przedszkolu.
Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, a jego rodzice na kolejny rok zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz. Należy pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.
Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
Wypełniony wniosek: podpisują rodzice /prawni opiekunowie / dziecka,
podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku, następuje w przedszkolu pierwszego wyboru.

WERYFIKACJA WNIOSKÓW
§ 4
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku
ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w oparciu o:
kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria ustawowe,
kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria samorządowe,
w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji
Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu, w którym dziecko zostało zakwalifikowane. Niezłożenie ww. oświadczenia w terminie określonym w harmonogramie naboru oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
§ 5
Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

.…………………………………………
Podpis i pieczątka dyrektora Przedszkola

ZMIANA KONTA BANKOWEGO

Informacja dla Rodziców o zmianie numeru konta bankowego.

Z dniem 01 stycznia 2020 r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego. Wpłaty za przedszkole prosimy dokonywać na numer
92 1240 2571 1111 0010 9578 5184

Termin wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca.

KONKURS WIEDZY O POLSCE – PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ

100-LECIE POLSKI NIEPODLEGŁEJ

Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko dla dorosłych, ale także dla najmłodszych członków naszego społeczeństwa, czyli przedszkolaków.  W Miejskim Przedszkolu nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu w sposób szczególny uczczono rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
W dniu 16 października odbył się Konkurs wiedzy o Polsce pt. „Kocham Cię Polsko.”
Celem konkursu było kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań dzieci historią, kulturą i tradycją własnego kraju, popularyzowanie wiedzy o Polsce, oraz znajomość symboli narodowych i lokalnych.
W konkursie wzięły udział dzieci 5-letnie z grupy Różowej, Niebieskiej, Żółtej, Pomarańczowej i Zielonej.
Konkurs zorganizowały i poprowadziły nauczycielki: Teresa Karcińska, Małgorzata Dańczura, Marzena Sadurska i Irena Frankiewicz.
Konkurs rozpoczęły dzieci odśpiewaniem hymnu „ Mazurka Dąbrowskiego”. W quizie wiedzy o Polsce dzieci odpowiadały na wylosowane pytania dotyczące historii naszej ojczyzny, układały obrazek Godła Polski z części i wykonały flagi narodowe. Dzieci w kolejnej konkurencji wykazały się znajomością regionów Polski, zaznaczały na mapie charakterystyczne miejsca , umieszczały na nich herby znanych miast. W konkursie nie zabrakło recytacji wierszy o Polsce między innymi wiersza Władysława Bełzy „Kto ty Jesteś?”, który określany jest jako „Katechizm polskiego dziecka”. Rywalizacja była bardzo wyrównana, dzieci wykazały się ogromną wiedzą na temat swojego kraju i miasta.
Pani dyrektor dr Agata Kolasa- Skiba wraz z nauczycielami pogratulowała szerokiej wiedzy na temat naszej Ojczyzny. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrody książkowe.

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

Bez tytułu

14 -17 września 2018 r. w Miejskim Przedszkolu Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu

przedszkolaki świętowały Międzynarodowy Dzień Kropki – Dot Day.

Historia Kropki rozpoczęła się w 2003 roku, kiedy to Peter H.Reynolds wydał książkę pt.

„The dot”. Bohaterką książeczki jest mała dziewczynka o imieniu Vashti, która dzięki maleńkiej kropce na kartce i swojej nauczycielce uwierzyła w swoje możliwości odkrywają swój potencjał artystyczny .

Tak w 2008 roku powstał Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest obchodzony na całym świecie 15 września każdego roku.

Głównym celem Dnia Kropki jest pobudzenie u dzieci w każdym wieku pomysłowości, kreatywnego działania, wyzwolenie pozytywnych emocji, tworzenie własnych artystycznych prac. Dzięki swoim nauczycielom dzieci mają uwierzyć we własne możliwości i odkryć swoje talenty.

W Miejskim Przedszkolu Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu święto Dnia Kropki zaczęło się od wysłuchania na podstawie ilustracji historii małej dziewczynki Vashti, a następnie stworzenia własnego znaku – kropki, od której wszystko się zaczyna. Powstały piękne rysunki , wyklejanki , malowanki, układanki z kropek. Nauczyciele pozwolili dzieciom odkryć własne talenty , wyzwolić nowe możliwości, motywować do działania zaczynając właśnie od kropki. Ciekawe zabawy i zajęcia z kropkami wypełniały cały dzień przedszkolny. Do działań w przedszkolu włączyli się rodzice . Dzieci przyszły do przedszkola ubrane w stroje, na których w przeważającej części królowały kropki. Udział wzięły wszystkie grupy przedszkolne.

Opracowanie: Jolanta Szewczyk

 

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 9 IM. JANA BRZECHWY W JAROSŁAWIU

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 9 IM. JANA BRZECHWY W JAROSŁAWIU

1
DEFINICJE

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych Osobowych (ADO) – podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych – Miejskie Przedszkole numer 9 w Jarosławiu, reprezentowane przez dr Agatę Kolasa-Skiba – Dyrektora Przedszkola.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – osoba nadzorująca stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Przetwarzanie – operacje na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane osobowe – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Osoba, której dane dotyczą – rozumie się przez to każdą osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych.

2
WPROWADZENIE

Zapewniając bezpieczeństwo i poufność powierzonych danych osobowych poprzez ochronę interesów oraz praw osób, których dane dotyczą, a także przyjmując postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych oraz wydane w ich oparciu przepisy szczególne innych Ustaw lub aktów wykonawczych, Miejskie Przedszkole numer 9 w Jarosławiu (dalej „MP Jarosław”) wprowadza niniejszą Politykę Przetwarzania Danych Osobowych. Dokument ma w szczególności na celu spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób których dane dotyczą tj. zagwarantowanie skutecznej realizacji praw i wolności podmiotom danych.

3
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Realizując zasady określone w RODO, a w szczególności zasady integralności i poufności oraz rozliczalności przetwarzania danych osobowych, MP9 Jarosław wdrożyło zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę praw osób, których dane dotyczą m.in. poprzez umożliwienie wykonywania czynności na danych tylko i wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora Danych Osobowych, dobór podmiotów świadczących usługi na rzecz MP Jarosław, spełniających wymagania określone w RODO, zabezpieczenie infrastruktury informatycznej przed nieuprawnionym dostępem czy też monitorowanie i rejestrowanie czynności przetwarzania. MP9 Jarosław kontroluje stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne i regularnie dostosowuje je do ewentualnych zagrożeń.

4
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole numer 9 w Jarosławiu (dalej „MP9 Jarosław”) przy ul. Wyspiańskiego 3; 37 – 500 Jarosław, , NIP 7921073322 oraz REGON 650017780
Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:
telefonicznie:166212026
listownie, na adres: ul. Wyspiańskiego 3; 37 – 500 Jarosław
za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: mp9brzechwa.jaroslaw@gmail.com

5
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pana Kamila Kędzierskiego,
z którym można się kontaktować:
listownie, na adres: ul. Hetmańska 1/2, 35-045 Rzeszów
za pośrednictwem e – mail, na adres: iod@mp9..jaroslaw.pl

6
PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DZIECI/UCZNIOWIE

Dane osobowe dzieci/uczniów będą przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na MP Jarosław, do celów prowadzenia rekrutacji dziecka do MP Jarosław, ewidencji, a także realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych takich jak m.in. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub w celach sprawozdawczych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe, Ustawą z dnia z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Przetwarzanie danych osobowych (takich jak imię i nazwisko) w celu m.in. wyróżnienia dziecka/ucznia za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach organizowanych przez MP9 Jarosław lub też umieszczanie pod różnego rodzaju pracami artystycznymi podpisów zawierających pełne imię i nazwisko dziecka/ucznia, które prace wykonało, będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (wspierania dziecka/ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej).

RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI

Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych dziecka będą przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na MP Jarosław, do celów prowadzenia rekrutacji dziecka do MP Jarosław oraz ewidencji, w celach kontaktowych, a także realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych takich jak m.in. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub w celach sprawozdawczych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe, Ustawą z dnia z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

OSOBA UPOWAŻNIONA DO ODBIORU DZIECKA
PRZEZ RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

Dane osobowe osoby dorosłej upoważnionej przez rodzica lub opiekuna prawnego do odbioru dziecka z MP Jarosław będą przetwarzane w oparciu o uzyskaną zgodę tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. ADO będzie przetwarzał pozyskane dane osobowe w celu ewidencjonowania osób upoważnionych. ADO zastrzega sobie również możliwość weryfikacji osób upoważnionych w oparciu o dane osobowe pozyskane w treści zgody.

KORESPONDENCJA TRADYCYJNA ORAZ E – MAIL

Dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną korespondencją
w zależności od jej zakresu tj. odpowiedzi na wniosek lub skargę, wówczas przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w związku z obowiązkiem prawnym spoczywającym na ADO.

USŁUGODAWCY/ UMOWY CYWILNO – PRAWNE

Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osobowy, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku realizacji umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na MP Jarosław na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny spoczywający na ADO.

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

W przypadku złożenia/przesłania do MP9 Jarosław CV lub listu motywacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną rekrutacją oraz podjęciem przez ADO działań na żądanie osobowy, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a także w związku z obowiązkami prawnymi spoczywającymi na MP Jarosław, które wynikają z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy. W przypadku gdy dane osobowe umieszczone w CV będą wykraczały poza zakres określony w art. 221 Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ADO będzie je przetwarzał na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. ADO będzie przetwarzał dane osobowe również na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednakże tylko i wyłącznie w sytuacji gdy uzyska na takie działania pozwolenie w postaci odpowiedniej zgody, wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.

WIZERUNEK

Dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z publikacją wizerunku zarejestrowanego podczas realizacji konkursów, zajęć dydaktyczno – wychowawczych, turniejów sportowych, wycieczek i innych uroczystości: na stronach internetowych, których administratorem jest MP Jarosław, w szczególności na oficjalnej stronie internetowej MP Jarosław, prasie, gazetkach promocyjnych, na tablicach MP Jarosław, oraz w kronice MP Jarosław w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, oraz tworzenia historii MP Jarosław, wówczas dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. lit. a RODO.

MONITORING WIZYJNY

Dane osobowe pochodzące z zarejestrowanego w MP9 Jarosław monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe.

7
PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: ul. ul. Wyspiańskiego 3; 37 – 500 Jarosław, elektronicznej na adres poczty e – mail:mp9brzechwa.jaroslaw@gmail.com lub osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych.

8
ODBIORCY DANYCH

Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą być ujawniane upoważnionym osobom w ramach struktury organizacyjnej MP Jarosław (pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni), podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia lub innym administratorom danych przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu (w zależności od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych osobowych), m.in. podmiotom prowadzącym i utrzymującym właściwe rejestry np. System Informacji Oświatowej, organowi prowadzącemu Przedszkole, podmiotom świadczącym usługi księgowe, ubezpieczeniowe, pomoc prawną, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom wykonującym usługi ochrony osób i mienia, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne (np. hosting), udostępniającym narzędzia lub obsługującym systemy teleinformatyczne, a także podmiotom uprawnionym, w przypadku gdy wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych osobowych np. Sądy, Prokuratura, Komornicy sądowi czy Policja.

9
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

MP Jarosław przetwarza dane osobowe przy uwzględnieniu podstawy prawnej oraz celu przetwarzania.
Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ADO przetwarza je do czasu jej wycofania (np. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku).
W razie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu realizacji umowy bądź podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – do czasu jej realizacji (chyba, że obowiązek dalszego przetwarzania wynika z obowiązujących przepisów prawa np. Ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości). Jeżeli ADO przetwarza dane osobowe pozyskane w związku z prowadzoną rekrutacją pracowniczą, to tylko i wyłącznie przez okres maksymalnie 3 LAT od jej zakończenia, chyba, że osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.
Gdy przetwarzanie danych osobowych określają przepisy obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wówczas ADO przetwarza dane osobowe przez okres wynikający z tych właściwych przepisów lub przez okres ustalony przez ADO na podstawie wewnętrznych zarządzeń tj.:
dane osobowe rodziców będą przetwarzane przez okres 5 lat od czasu zakończenia edukacji dziecka w MP9 Jarosław.
w przypadku kierowanej do MP9 Jarosław korespondencji w formie tradycyjnej bądź elektronicznej (np. wnioski lub skargi) przez okres 1roku,
dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego są przetwarzane przez okres14 dni.
W sytuacji gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), ADO będzie je przetwarzał przez okres 5 lat

Okres przetwarzania danych może być wydłużony w sytuacji gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np. dane z monitoringu wizyjnego mogą być przetwarzane do czasu zakończenia postępowania sądowego).

Po realizacji ostatniego z celów, dla którego dane zostały pozyskane, dane osobowe są niezwłocznie usuwane lub archiwizowane przy uwzględnieniu właściwych przepisów RODO.

10
ZAKRES PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez MP Jarosław oraz w celu zapewnienia przejrzystości
i rzetelności przetwarzania, ADO informuje o prawach, które przysługują osobom których dane dotyczą:
Prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych – ADO przekazuje osobie której dane dotyczą informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o zakresie danych, które są przetwarzane. ADO przekazuje ponadto kopię danych osobie występującej z żądaniem przekazania kopii danych,
Prawo do sprostowania danych (poprawienia danych) – ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą prostuje dane nieprawidłowe lub uzupełnia dane niekompletne.
Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – osoba, której dane dotyczą może żądać od ADO usunięcia danych, w sytuacji gdy jej zdaniem nie służą one realizacji żadnego celu przetwarzania.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – ADO zaprzestaje przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania działań uzgodnionych z osobą, której dane dotyczą, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są niezgodnie z prawem, a także przypadkach gdy ADO nie potrzebuje zgromadzonych danych ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami bądź na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania,
Prawo do wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że ADO wykaże istnienie ważnych – prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać od ADO dane jej dotyczące w formacie, który daje możliwość odczytania danych przez komputer. Osoba, której dane dotyczą ma prawo również do żądania przesłania tych danych (jeżeli możliwości techniczne na to pozwolą) innemu podmiotowi.

ADO nie jest zobowiązany do realizacji wszystkich ww. uprawnień, w każdym zakresie i w każdym przypadku. Konkretne uprawnienia przysługują bowiem w zależności od tego na jakiej podstawie prawnej oparte jest przetwarzanie i jaki jest jego cel.

ADO informuje również, o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

11
OBOWIĄZEK/DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie ADO danych osobowych, które są następnie przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi jest dobrowolne. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wówczas podanie danych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych objętych art. 6 ust. 1 lit. c RODO jest warunkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych w zależności od konkretnej przesłanki przetwarzania określonej powyżej, może skutkować brakiem możliwości realizacji przez ADO poszczególnych celów, dla których dane osobowe są pobierane.

 

12
REALIZACJA PRAW, OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

ADO komunikuje się z osobą, której dane dotyczą w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, a także prowadzi komunikację w sprawie przetwarzania. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie, jak również ustnie, o ile potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą. Odpowiedzi udziela się bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania ADO poinformuję osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu. ADO w ramach powyższej komunikacji nie pobiera opłat, może jednak pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, ADO może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dane osobowe nie są przetwarzane przez MP9 Jarosław w sposób zautomatyzowany jak również nie podlegają profilowaniu.
Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych w Miejskim Przedszkolu numer 9 w Jarosławiu obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

GRAFIKA mAŁY mIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITDrodzy Rodzice!

Codzienne czytanie dziecku rozwija go emocjonalnie, umysłowo, moralnie. Wystarczy 20 minut dziennie, codziennie, by wyposażyć dziecko w ogromny potencjał rozwijania jego osobowości i charakteru. Czytanie to najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla szczęścia naszych dzieci. Zachęcanie do czytania poznawania nowych bohaterów literackich, wprowadzanie w świat marzeń, literatury, wyzwalanie dziecięcych emocji jest najważniejszym z zadań rodziców i nauczycieli wobec dziecka.

W roku szkolnym 2018-2019 Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu przystąpiło do

MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO:
„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Jesteśmy uczestnikami projektu już drugi rok. W ubiegłym roku szkolnym 2017/18 wędrowaliśmy z naszym misiem Jasiem po wielu przedszkolach w Polsce. W przedszkolu zorganizowany był Konkurs „Szyjemy Misia” Cała społeczność przedszkola była zaangażowana.

 Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola w Kolbuszowej.

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
k) promocja przedszkola,
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami przedszkoli biorących udział.
Miś z naszego przedszkola pojedzie w mięciutkiej bąbelkowej kopercie do dziesięciu przedszkoli w Polsce. Podróż swoją zakończy gdy odwiedzi już wszystkie dzieci w przedszkolach i pozna książeczki i bajeczki mu czytane przez Rodziców i innych gości zapraszanych do przedszkoli.
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019
W ramach projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” dzieci z naszego przedszkola będą brały udział w następujących modułach:
a) Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna
b) Mały Miś uczy samodzielności
c) 100-lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku
d) Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
e) Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu
f) Kuferek Kreatywności Małego Misia
g) Misiowe aktywności sportowe
Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

Start projektu: 03.09.2018 r. Zakończenie projektu: 21.06.2019 r.

 

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Mały Miś W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY 2018

 

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy.

Projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

 

W Miejskim Przedszkolu Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu zakończyła się akcja polegająca na podróżach Małych Misiów po Przedszkolach w całej Polsce. Głównym celem było rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Wizyty wielu różnych Misiów były wielkim wydarzeniem dla dzieci. Z ogromną ciekawością dzieci otwierały koperty, witały się z nowym gościem, wybierały książki do wspólnego czytania oraz wypełniały Dzienniki Podróży. Gościliśmy u siebie Misia Rysia z Narzyna, Misia Krzysia z Dębna, Misia Karmelka z Chrzanowa, Misia Malinkę z Łodzi oraz Misia Kokardkę z Żyrardowa. Dzięki tym wizytom poznaliśmy wielu nowych Przedszkolaków. Jednak największym wydarzeniem był powrót naszego Misia Jasia. Dzieci z wielką radością przywitały swojego Misia, oglądały zdjęcia, które ze sobą przywiózł oraz sprawdzały na mapie miejsca, które odwiedził. Miś Jaś z Jarosławia pojechał do Żyrardowa, następnie do Łodzi, Chrzanowa, Dębna i wrócił do naszego Przedszkola.
Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” rozpoczęliśmy 25 listopada 2017 roku .
Zorganizowaliśmy wspólnie z Rodzicami Konkurs misiowy – Szyjemy misie oraz każdy nauczyciel przeprowadził w swojej grupie zajęcia z zakresu Dnia Bezpiecznego Internetu. W trakcie trwania projektu i we współpracy z Fundacją Mam Marzenie, przesłaliśmy do Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie zebrane maskotki i materiały plastyczne.
Obchodziliśmy również w dniu 8 grudnia Światowy Dzień Pluszowego Misia. Nauczycielki zorganizowały dla dzieci ciekawy projekt znajomości misiowych zwyczajów oraz recytowały dzieciom wiersze o misiach. Dzieci śpiewały piosenki, a aura była bardzo radosna, bo i temat bliski sercu dziecka.
Obecnie realizujemy projekt Mały Miś gości w domach przedszkolaków. Misie wybrane przez dzieci w grupach wędrują od domu do domu. Dzieci słuchają wraz z misiem czytanych przez rodziców bajek. Miś ma swój dzienniczek podróży w którym każdy uczestnik czytania zostawia po sobie życzenia dla misia podróżnika.
Przed nami jeszcze 100-lecie Odzyskania Niepodległości oraz zabawy z Misiem Regionalistą.

Opracowanie:
Koordynator; Jolanta Szewczyk

Od dnia 01.01.2017 r. wszyscy rodzice mają obowiązek dokonywania opłat za przedszkole do 15 każdego miesiąca przelewem na

nr konta 33 8642 1201 2025 2101 6455 0002  lub

w siedzibie  Podkarpackiego Banku Spółdzielczego PBS Oddział Jarosław ul. Grunwaldzka 18 w Jarosławiu bez dodatkowych opłat.

Odcinki kosztów pobytu dziecka za przedszkole

(opłata stała, żywienie) będą do pobrania przez rodziców od 5 każdego miesiąca w sekretariacie.

OGŁOSZENIE

DRODZY RODZICE

 

W naszym przedszkolu działa od kilku lat biblioteka dla dzieci.

Przedszkolaki chętnie wypożyczają i czytają bajeczki przez co wzbogacają

swój język, mowę, oraz swoje zainteresowania.

Zachęcamy dzieci do korzystania z naszej biblioteki.

Opiekę nad biblioteką przedszkolną sprawuje nauczycielka z gr. „Różowej”

 

 

 

 

Teatr Rodziców

Teatr Rodziców w Miejskim Przedszkolu Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu.

       Przedszkole to miejsce przyjazne dziecku, otwarte na jego potrzeby i stymulujące jego rozwój.

A przede wszystkim miejsce ciekawych zabaw i beztroskiego podróżowania przez dzieciństwo. Ale czy dzieci czułyby się w przedszkolu tak bezpiecznie i radośnie, gdyby rodzice nie obdarzali nauczycielek zaufaniem i nie angażowali się w życie przedszkola?

   Zaufanie rodziców i otwartość na sprawy przedszkola są dla dziecka miernikiem bezpieczeństwa  w tym środowisku.

   Dlatego udział rodziców w proponowanych formach integracyjnych i współpracy jest ważny dla dobrego samopoczucia dziecka w placówce. Jedną z proponowanych przez nas form współpracy   z rodzicami jest przedstawianie teatrzyków dla dzieci. Wystawianie z rodzicami bajek, to dla nas wspaniała przygoda. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania rodziców, ich pomysłowości   i otwartości na wcielanie się w kreowanych bohaterów, a przede wszystkim ich współdziałania nie tylko na scenie, ale także w przygotowywaniu strojów i dekoracji.

   Podglądając sceniczne działania rodziców otrzymujemy od nich wspaniałą lekcję współpracy   i wytrwałości w dążeniu do celu. Otwarci na zabawę w teatr rodzice z łatwością nawiązują podczas przedstawienia kontakt z młodą widownią, bo znają i rozumieją potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym. Dlatego też bajki przygotowywane przez nich cieszą się wielkim zainteresowaniem   u dzieci i sprawiają im wiele radości. Po obejrzanym teatrzyku   w wykonaniu rodziców dzieci chętnie przenoszą widzianą bajkę do własnych zabaw w teatr. Same starają się rozdzielić role i podejmują współdziałanie w tej zabawie.

To już drugi taki teatr dla dzieci wykonany przez rodziców z Grupy Niebieskiej w naszym przedszkolu. W tym roku rodzice przygotowali dla dzieci z okazji Dnia Dziecka „Rzepkę” Juliana Tuwima. Dzień przedstawienia odbył się 06.06.2016r. na przedszkolnej scenie. Dobry nastrój, atrakcyjne stroje rodziców, oprawa muzyczna i scenografia ubarwiły to spotkanie. Było mnóstwo zabawy i uśmiechu. W tamtym roku rodzice zaprezentowali dla dzieci „ZOO” Jana Brzechwy.

   Dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy angażują się w wystawianie bajek dla przedszkolaków. Mamy nadzieję, że udział w teatrzykach jest i będzie miłym i niezapomnianym wspomnieniem przedszkolnej przygody dla nas wszystkich.

   Dziękuję nauczycielom Paniom Lucynie Łaszkiewicz, Irenie Frankiewicz i Agnieszce Szkoła, których współpraca z rodzicami układa się w taki właśnie sposób.

 

                                                                                                                                        Agata Kolasa-Skiba

 IMG_2783IMG_2784IMG_2787

DZIEŃ DZIECKA W PWSTE

W Instytucie Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu z okazji Dnia Dziecka zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Spotkania przeprowadzili studenci kierunku pielęgniarstwo i kosmetologia. Aktywny udział w zajęciach wzięli również studenci Kół Naukowych działających przy IOZ , przede wszystkim SKN Promotorzy Zdrowia oraz SKN Venus.

            Opiekę nad przygotowaniem i prowadzeniem zajęć objęły dr n o zdrowiu Anna Muzyczka, mgr Danuta Bzdęga, mgr Barbara Bajger oraz mgr Elżbieta Sadlik

           W jednym czasie, w kilku salach i pracowniach umiejętności prowadzone były zajęcia zorganizowane przez kilka zespołów studenckich. I tak, z zakresu ratownictwa medycznego zajęcia prowadzili studenci pielęgniarstwa, będący jednocześnie pracującymi zawodowo ratownikami medycznymi. Zajęcia miały nauczyć dzieci prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia życia swojego oraz innych osób.

            Zajęcia z zakresu położnictwa miały dostarczyć podstawowej wiedzy na temat pielęgnacji noworodka (np. obejmowały sposoby oznaczania noworodków po urodzeniu), jak również wyjaśnić i pokazać sposoby i zasady higieny przy zmianie pieluszki i zawijania noworodka w rożek, itp. Dzieci mogły jednocześnie wziąć udział w ćwiczeniach przewijania oraz karmienia dziecka.

            W pracowni umiejętności pielęgniarskich dzieci mogły poznać, w jaki sposób studenci przygotowują się do egzaminów obejmujących czynności praktyczne oraz mogły obserwować pracę pielęgniarki (pomiar ciśnienia krwi, tętna, temperatury, opatrywanie ran, nakładanie opatrunków). Dzieci, które były chętne mogły również aktywnie uczestniczyć w wykonywanych czynnościach wraz ze studentami.

            Jednym z ciekawych elementów prowadzonych zajęć była nauka nakładania rękawiczek ochronnych, zasad nakładania opatrunków, składanie czepków pielęgniarskich i opasek „ratownik”, których celem była aktywizacja dzieci oraz rozwijanie zmysłu dotyku.

            Prowadzone zajęcia pozwoliły dzieciom poznać pracę pielęgniarki, położnej i ratownika, zaktywizować je i dostarczyć wiedzy dotyczącej ich pracy oraz przede wszystkim dobrze się bawić.

            Podczas zajęć ze studentami kosmetologii dzieci brały udział w malowaniu buziek oraz wysłuchały pogadanki na temat bezpieczeństwa stosowania kosmetyków mamy.

 

Więcej zdjęć w galerii – ” DZIEŃ DZIECKA W PWSTE”

3   DSC_0961

 4   DSC_1009          DSC_0917

INFORMACJA

Koncepcja pracy
Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy
w Jarosławiu

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
♦ Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.)

Misja przedszkola

Podstawą naszej koncepcji są słowa Janusza Korczaka stanowiące filar jego pedagogiki – naucz, wytłumacz, pomóż, pobłażaj, akceptuj, toleruj i wspieraj. Wyznaczyły nam one drogę zmierzającą do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności warunkujących powodzenie w szkole.

Powyższe słowa mają sens jedynie w tedy, kiedy nauczyciel zna swojego wychowanka. Potrafi określić jego stany emocjonalne, uważnie słuchać, określić wagę i stopień pojawiających się problemów. W tym celu w naszej pracy stosujemy techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej wg metody wychowania bez porażek Thomasa Gordona.
Znane słowa Marii Montessori są wyznacznikiem naszej pracy „Pomóż mi samemu to zrobić”, „ Daj mi czas”, „Dziecku do rozwoju potrzebne jest mleko i miłość”.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje  i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowawców stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego podstawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Podstawą naszej koncepcji są słowa Janusza Korczaka stanowiące filar jego pedagogiki – naucz, wytłumacz, pomóż, pobłażaj, akceptuj, toleruj i wspieraj. Wyznaczyły nam one drogę zmierzającą do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności warunkujących powodzenie w szkole (dalej nazywanych obszarami).
Powyższe słowa mają sens jedynie w tedy, kiedy nauczyciel zna swojego wychowanka. Potrafi określić jego stany emocjonalne, uważnie słuchać, określić wagę i stopień pojawiających się problemów. W tym celu w naszej pracy stosujemy techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej wg metody wychowania bez porażek Thomasa Gordona.

 

 

Wizja przedszkola

Cele ogólne:

1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji
Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:
♦  Zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
♦  Zasadę aktywności,
♦  Zasadę indywidualizacji,
♦  Zasadę organizowania życia społecznego,
♦  Zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.
Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

 

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

♦  Posiada:
• Motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
• Umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych     wiadomości,
• Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
• Umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
• Umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
• Umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
• Odpowiedni poziom samodzielności,
• Gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
Podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym;
♦  Przestrzega:
• Praw innych ludzi,
• Zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
• Zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych form;
♦  Dostrzega i szanuje:
• Potrzeby innych ludzi,
• Odmienne postawy, przekonania, upodobania,
• Symbole narodowe,
• Środowisko naturalne;
♦  Nie obawia się:
• Występować publicznie,
• Dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
• Wykazywać inicjatywy w działaniu,
• Prosić o radę lub pomoc.

 

System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej podopiecznych, a także ich zainteresowań.
Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualnie budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:
♦  Modyfikacji realizowanych programów,
♦  Planowania miesięcznego,
♦  Do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
♦  Indywidualnego wspomagania dzieci.
W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.
Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.
Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:
♦  Systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
♦  Zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
♦  Informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
♦  Prowadzą edukację prozdrowotną i promocją zdrowia,
♦  Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

♦  Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
♦  Rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
♦  Wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
♦  Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:
♦  Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.
♦  Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel-rodzice.
♦  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.
♦  Promocja zdrowia.
♦  Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

Realizacja zadań ma następujące formy:
♦  Zebrania ogólne i zebrania grupowe,
♦  Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
♦  Konsultacje i porady indywidualne,
♦  Kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
♦  Organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
♦  Organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
♦  Organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych.
W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.
Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.
Nasze tradycje to m.in.:
♦  Pasowanie na przedszkolaka,
♦  Sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,
♦  Mikołajki,
♦  Spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia,
♦  Bal karnawałowy,
♦  Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
♦  Święto Rodziny,
♦  Dzień Dziecka – przedszkolne igrzyska sportowe.
W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

 

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, logopedę, psychologa. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli.
W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzory pedagogicznego.

Priorytety na lata 2015/2016-2018/2019:

♦  Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
♦  Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej i patriotycznej.
♦  Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań   wychowawczych.
♦  Lepsza organizacja pracy zespołowej.
♦  Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.
♦  Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 Pierwsze dni w przedszkolu –  NAJTRUDNIEJSZY  PIERWSZY KROK

Rady dla rodziców

Pierwsze dni dziecka w przedszkolu to trudny okres i sprawdzian dla dzieci  i rodziców. Proponujemy kilka bardzo prostych lecz istotnych rad dla rodziców, którzy niejednokrotnie motywowani miłością i rozstaniem utrudniają swoim postępowaniem spokojniejsze zaakceptowanie przez dziecko nowej w ich życiu, bardzo stresującej sytuacji.

Prowadząc dziecko do przedszkola przez cały pierwszy okres należy podkreślać dumę z jego postawy oraz z tego, że jest mądre, odważne i że na pewno da sobie radę. Znalezienie odpowiednich argumentów wspierających pewność siebie  u dziecka jest sprawą ogromnej wagi. Nasz maluch podobnie jak my wchodząc do nowego środowiska musi być dobrze zmotywowany zarówno co do pozytywów pobytu jak i własnej wartości.

Pożegnanie powinno odbywać się z uśmiechem, bez łez i smutnych spojrzeń, bez zbędnego przedłużania samego momentu rozstania. Niedopuszczalne jest kłamanie dziecka, że mamusia tutaj w szatni poczeka na ciebie, albo zaraz po ciebie wrócę. Pobyt rodzica w sali z dzieckiem, tylko niepotrzebnie przedłuża jego niepokój związany z rozstaniem oraz utrudnia nawiązanie kontaktu     z nauczycielką i innymi dziećmi. Najkorzystniej jest po przebraniu pozostawić dziecko pod opieką nauczycielki lub pomocy, która najlepiej zorganizuje mu wejście do grupy.

Rodzic pozostawiając dziecko musi być przekonany, że nie stanie się jemu żadna krzywda, i dlatego nie powinien wykazywać zdenerwowania ani niepokoju. W przeciwnym wypadku dziecko nie rozumiejąc dlaczego mama jest zdenerwowana podejrzewa, że coś jemu grozi, a wtedy żadne argumenty nie będą skuteczne. Spokojne, zdecydowane rozstanie sprawia, że nawet bardzo rozpaczające dziecko szybko uspokaja się, oswaja i nawiązuje kontakt z rówieśnikami.

Jeżeli dziecko w pierwszych dniach płacze przy rozstaniu, ale potem chętnie się bawi z innymi dziećmi, bierze udział w zabawach, jest aktywne w grupie, zjada posiłki które lubi, możemy być pewni, że po krótkim czasie nie będzie miało żadnych problemów.

Przerywanie rytmu chodzenia do przedszkola kilkoma dniami wakacji u babci przedłuża tylko niepotrzebnie okres adaptacji.

Aby pomóc dziecku w pierwszych trudnych dniach pobytu w przedszkolu możemy skrócić czas jego pobytu. Jest więc zasadne aby dzieci małe 3 i 4 latki przez pierwsze dni przebywały w przedszkolu nie więcej niż 3-4 godziny, a w następnych dniach stopniowo ten czas można wydłużać. Dla dzieci 5 letnich nie ma takiej konieczności jednak w miarę możliwości w pierwszych dniach pobyt nie powinien być zbyt długi najlepiej do 4-5 godz.

Bywa i to dość często, że po w pierwszych kilku dniach bardzo chętnego pozostawania w przedszkolu dziecko zaczyna płakać i protestować. Zaspokoiło bowiem ciekawość poznawania nowych zabawek i nie ma ochoty rezygnować z indywidualnego sposobu na zabawę oraz nie chce akceptować dzielenia się z innymi, ustępowania, podporządkowania zasadom grupowego życia. Jeśli chodzenie do przedszkola jest dla dziecka koniecznością, należy być konsekwentnym i nie okazywać wobec niego wahania. Powoli zrozumie ono,  że przedszkole jest jego „obowiązkiem” i kiedy zaakceptuje nowy układ społeczny pobyt w przedszkolu stanie się dla niego po prostu przyjemnością i co się często zdarza z której nie będzie chciało zrezygnować nawet w weekend.

ŹRÓDŁO: INTERNET

POLECAMY

 Polecamy: 

ekodzieciaki.mos.gov.pl

 

KULA – KULturA w sieci dla dzieci

kula.gov.pl –  dla najmłodszych konsumentów kultury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało witrynę internetową, na której maluchy mogą wyruszyć w podróż z przygodami po zabytkach i ciekawych miejscach Polski.

Stworzona przez MKiDN strona internetowa dla dzieci daje najmłodszym możliwość zapoznania się z historią, kulturą i polskimi tradycjami. Portal został stworzony z myślą o tym, aby pierwszy kontakt dziecka z Internetem mógł być inteligentną i inspirującą rozrywką, która także uczy i rozwija. Projekt ten ma na celu uwrażliwienie rodziców na konieczność uwzględnienia kultury i sztuki w procesie wychowawczym.
Jak podaje MKiDN jest to pierwsza tego typu inicjatywa na świecie. Informacje na stronie przekazywane są w lekki i zabawny sposób. Celem strony jest również kształtowanie świadomość kulturowej młodych internautów oraz porządkowanie ich wiedzę na temat polskości i dziedzictwa kulturowego.

 


Łączka Maurycego Marchewki

dzieci.mos.gov.pl – strona dla dzieci stworzona przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Na stronie znajdują się informacje edukacyjne poświęcone ochronie środowiska przygotowane dla dzieci w postaci gier i zabaw.

Strona podzielona jest tematycznie dla dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 6 lat oraz od 7 do 11. Na stronie jest mnóstwo gier i zabaw dla starszych i młodszych dzieci. Wierszyki i komiksy, ciekawostki i porady, a także informacje o ciekawych wydarzeniach i konkursach.
Na stronie znajdziemy także dział ekonewsy znajdziemy tam informacje o aktualnych imprezach związanych z środowiskiem i ochronom środowiska. W dziale chcesz wiedzieć twoje dziecko znajdzie ciekawe informacje z świata przyrody. Dział ten jest podzielony na dwie kategorie wiekowe. Dla dzieci starszych i dla dzieci młodszych.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

                   MEN

Informacja MEN

Krok po kroku – informacje dla rodziców 

Idę do szkoły – krok po kroku.

Planowane zmiany w systemie edukacji weszły – krok po kroku, rok po roku – począwszy od roku szkolnego 2009/2010. W okresie wdrażania reformy szkoła podstawowa pełni funkcję punktu informacyjnego, przede wszystkim dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym niekorzystających z edukacji przedszkolnej.

W roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 pięciolatki miały prawo do edukacji przedszkolnej. Od roku 2011/2012 wszystkie pięciolatki rozpoczęły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Wszyscy rodzice dzieci urodzonych w roku 2006 i 2007 mieli prawo wyboru, czy ich dziecko idzie do szkoły jako sześcio- czy jako siedmiolatek.

Rok po roku.

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705) wprowadziła od dnia 1 września 2011 r. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci pięcioletnie oraz od dnia 1 września 2012 r. obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. W trzyletnim okresie poprzedzającym wprowadzenie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie (tj. w latach 2009-2011), decyzję o rozpoczęciu edukacji dziecka w wieku lat sześciu podejmowali rodzice.

Wszystkie dzieci w wieku pięciu lat mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci sześcioletnie urodzone w roku 2006 i 2007, które zgodnie z decyzją rodziców nie rozpoczną nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej odpowiednio od dnia 1 września 2012 r. i 1 września 2013 r.,  będą miały obowiązek kontynuowania edukacji przedszkolnej (art. 1 pkt 1 projektu w zakresie dotyczącym dodania art. 12a ust. 2 w ustawie z dnia 19 marca 2009 r.). Zapewnienie warunków do spełniania tego obowiązku przez dzieci sześcioletnie będzie w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 zadaniem własnym gminy.

W latach szkolnych  2012/2013 i 2013/2014, nauczyciele wychowania przedszkolnego, w ramach prowadzonych zajęć z dziećmi sześcioletnimi, które – zgodnie z decyzją rodziców – będą kontynuować przygotowanie przedszkolne, mają obowiązek rozwijania nabytej wiedzy i umiejętności tych dzieci  oraz wspierać ich rozwój, uwzględniając potrzeby rozwojowe tych dzieci.

Programy wychowania przedszkolnego powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci będących adresatami tych programów. Przygotowując programy wychowania przedszkolnego nauczyciele powinni mieć na uwadze doskonalenie wcześniej nabytej przez dziecko wiedzy i umiejętności poprzez stawianie dziecku do rozwiązywania coraz trudniejszych zadań. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dziecko w ramach edukacji przedszkolnej m.in. uczy się funkcjonowania w grupie, rozwija umiejętności mówienia (słuchania, opowiadania, odpowiadania na pytania) oraz umiejętności manualne (wycinanie, rysowanie). Jeśli więc rodzice dziecka sześcioletniego podejmą decyzję, aby dziecko nie podejmowało nauki w szkole podstawowej i dziecko pozostanie jeszcze rok w edukacji przedszkolnej, będzie ono doskonalić i rozwijać posiadane umiejętności.

Diagnoza gotowości do nauki.

W roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego będą przeprowadzać diagnozę gotowości do nauki szkolnej. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

 • rodzicom, aby poznali stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i mogli je odpowiednio do potrzeb w osiąganiu tej gotowości wspomagać,
 • nauczycielom przedszkola przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole w okresie od stycznia do maja,
 • pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w przypadku zaobserwowania przez nauczyciela przedszkola potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

 

Materiał udostępniony ze strony MEN.

Jolanta Szewczyk i Małgorzata Sikorska   

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Czytaj więcej…

Bezpieczne strony internetowe dla dzieci

 • www.przedszkolaki.sieciaki.pl

Bezpieczna przygoda z Internetem! Pierwsza strona o bezpiecznym Internecie dla przedszkolaków! Maluchy dzięki wielu grom i ciekawym bohaterom dowiedzą się, jak bezpiecznie surfować po Internecie i kiedy powiadomić rodziców o zagrożeniach znajdujących się w sieci

 • www.sieciaki.pl

Serwis mający na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Sieci. Znajdziesz tu informacje i porady na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, katalog ciekawych i bezpiecznych stron, coś o pozytywnych Sieciakach i uciążliwych Sieciuchach.

 • www.dladzieci.stronypolskie.pl