Strona główna

INFORMACJA

Koncepcja pracy
Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy
w Jarosławiu

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
♦ Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.)

Misja przedszkola

Podstawą naszej koncepcji są słowa Janusza Korczaka stanowiące filar jego pedagogiki – naucz, wytłumacz, pomóż, pobłażaj, akceptuj, toleruj i wspieraj. Wyznaczyły nam one drogę zmierzającą do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności warunkujących powodzenie w szkole.

Powyższe słowa mają sens jedynie w tedy, kiedy nauczyciel zna swojego wychowanka. Potrafi określić jego stany emocjonalne, uważnie słuchać, określić wagę i stopień pojawiających się problemów. W tym celu w naszej pracy stosujemy techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej wg metody wychowania bez porażek Thomasa Gordona.
Znane słowa Marii Montessori są wyznacznikiem naszej pracy „Pomóż mi samemu to zrobić”, „ Daj mi czas”, „Dziecku do rozwoju potrzebne jest mleko i miłość”.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje  i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowawców stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego podstawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Podstawą naszej koncepcji są słowa Janusza Korczaka stanowiące filar jego pedagogiki – naucz, wytłumacz, pomóż, pobłażaj, akceptuj, toleruj i wspieraj. Wyznaczyły nam one drogę zmierzającą do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności warunkujących powodzenie w szkole (dalej nazywanych obszarami).
Powyższe słowa mają sens jedynie w tedy, kiedy nauczyciel zna swojego wychowanka. Potrafi określić jego stany emocjonalne, uważnie słuchać, określić wagę i stopień pojawiających się problemów. W tym celu w naszej pracy stosujemy techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej wg metody wychowania bez porażek Thomasa Gordona.

 

 

Wizja przedszkola

Cele ogólne:

1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji
Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:
♦  Zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
♦  Zasadę aktywności,
♦  Zasadę indywidualizacji,
♦  Zasadę organizowania życia społecznego,
♦  Zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie, w tym korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.
Przedszkole szczególną wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno-moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

 

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

♦  Posiada:
• Motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
• Umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych     wiadomości,
• Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
• Umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
• Umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
• Umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
• Odpowiedni poziom samodzielności,
• Gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
Podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym;
♦  Przestrzega:
• Praw innych ludzi,
• Zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
• Zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych form;
♦  Dostrzega i szanuje:
• Potrzeby innych ludzi,
• Odmienne postawy, przekonania, upodobania,
• Symbole narodowe,
• Środowisko naturalne;
♦  Nie obawia się:
• Występować publicznie,
• Dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
• Wykazywać inicjatywy w działaniu,
• Prosić o radę lub pomoc.

 

System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej podopiecznych, a także ich zainteresowań.
Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualnie budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:
♦  Modyfikacji realizowanych programów,
♦  Planowania miesięcznego,
♦  Do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
♦  Indywidualnego wspomagania dzieci.
W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.
Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.
Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:
♦  Systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
♦  Zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
♦  Informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
♦  Prowadzą edukację prozdrowotną i promocją zdrowia,
♦  Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

♦  Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
♦  Rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
♦  Wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
♦  Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:
♦  Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.
♦  Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel-rodzice.
♦  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.
♦  Promocja zdrowia.
♦  Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

Realizacja zadań ma następujące formy:
♦  Zebrania ogólne i zebrania grupowe,
♦  Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
♦  Konsultacje i porady indywidualne,
♦  Kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
♦  Organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
♦  Organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,
♦  Organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych.
W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.
Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi.
Nasze tradycje to m.in.:
♦  Pasowanie na przedszkolaka,
♦  Sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,
♦  Mikołajki,
♦  Spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia,
♦  Bal karnawałowy,
♦  Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
♦  Święto Rodziny,
♦  Dzień Dziecka – przedszkolne igrzyska sportowe.
W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartość tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

 

Zarządzanie przedszkolem

Jednym z warunków zmian zachodzących w edukacji jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, logopedę, psychologa. W trosce o skuteczną realizację zadań i celów wychowania przedszkolnego organizuje wsparcie dla pojedynczych nauczycieli i rady pedagogicznej. Organizowane są formy inspirujące do rozwoju zawodowego, nowatorstwa i twórczej aktywności nauczycieli.
W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzory pedagogicznego.

Priorytety na lata 2015/2016-2018/2019:

♦  Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
♦  Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej i patriotycznej.
♦  Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań   wychowawczych.
♦  Lepsza organizacja pracy zespołowej.
♦  Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.
♦  Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 Pierwsze dni w przedszkolu –  NAJTRUDNIEJSZY  PIERWSZY KROK

Rady dla rodziców

Pierwsze dni dziecka w przedszkolu to trudny okres i sprawdzian dla dzieci  i rodziców. Proponujemy kilka bardzo prostych lecz istotnych rad dla rodziców, którzy niejednokrotnie motywowani miłością i rozstaniem utrudniają swoim postępowaniem spokojniejsze zaakceptowanie przez dziecko nowej w ich życiu, bardzo stresującej sytuacji.

Prowadząc dziecko do przedszkola przez cały pierwszy okres należy podkreślać dumę z jego postawy oraz z tego, że jest mądre, odważne i że na pewno da sobie radę. Znalezienie odpowiednich argumentów wspierających pewność siebie  u dziecka jest sprawą ogromnej wagi. Nasz maluch podobnie jak my wchodząc do nowego środowiska musi być dobrze zmotywowany zarówno co do pozytywów pobytu jak i własnej wartości.

Pożegnanie powinno odbywać się z uśmiechem, bez łez i smutnych spojrzeń, bez zbędnego przedłużania samego momentu rozstania. Niedopuszczalne jest kłamanie dziecka, że mamusia tutaj w szatni poczeka na ciebie, albo zaraz po ciebie wrócę. Pobyt rodzica w sali z dzieckiem, tylko niepotrzebnie przedłuża jego niepokój związany z rozstaniem oraz utrudnia nawiązanie kontaktu     z nauczycielką i innymi dziećmi. Najkorzystniej jest po przebraniu pozostawić dziecko pod opieką nauczycielki lub pomocy, która najlepiej zorganizuje mu wejście do grupy.

Rodzic pozostawiając dziecko musi być przekonany, że nie stanie się jemu żadna krzywda, i dlatego nie powinien wykazywać zdenerwowania ani niepokoju. W przeciwnym wypadku dziecko nie rozumiejąc dlaczego mama jest zdenerwowana podejrzewa, że coś jemu grozi, a wtedy żadne argumenty nie będą skuteczne. Spokojne, zdecydowane rozstanie sprawia, że nawet bardzo rozpaczające dziecko szybko uspokaja się, oswaja i nawiązuje kontakt z rówieśnikami.

Jeżeli dziecko w pierwszych dniach płacze przy rozstaniu, ale potem chętnie się bawi z innymi dziećmi, bierze udział w zabawach, jest aktywne w grupie, zjada posiłki które lubi, możemy być pewni, że po krótkim czasie nie będzie miało żadnych problemów.

Przerywanie rytmu chodzenia do przedszkola kilkoma dniami wakacji u babci przedłuża tylko niepotrzebnie okres adaptacji.

Aby pomóc dziecku w pierwszych trudnych dniach pobytu w przedszkolu możemy skrócić czas jego pobytu. Jest więc zasadne aby dzieci małe 3 i 4 latki przez pierwsze dni przebywały w przedszkolu nie więcej niż 3-4 godziny, a w następnych dniach stopniowo ten czas można wydłużać. Dla dzieci 5 letnich nie ma takiej konieczności jednak w miarę możliwości w pierwszych dniach pobyt nie powinien być zbyt długi najlepiej do 4-5 godz.

Bywa i to dość często, że po w pierwszych kilku dniach bardzo chętnego pozostawania w przedszkolu dziecko zaczyna płakać i protestować. Zaspokoiło bowiem ciekawość poznawania nowych zabawek i nie ma ochoty rezygnować z indywidualnego sposobu na zabawę oraz nie chce akceptować dzielenia się z innymi, ustępowania, podporządkowania zasadom grupowego życia. Jeśli chodzenie do przedszkola jest dla dziecka koniecznością, należy być konsekwentnym i nie okazywać wobec niego wahania. Powoli zrozumie ono,  że przedszkole jest jego „obowiązkiem” i kiedy zaakceptuje nowy układ społeczny pobyt w przedszkolu stanie się dla niego po prostu przyjemnością i co się często zdarza z której nie będzie chciało zrezygnować nawet w weekend.

ŹRÓDŁO: INTERNET

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

REGULAMIN     POSTĘPOWANIA   REKRUTACYJNEGO 

 DO   MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA   NR  9
im. JANA BRZECHWY
W   JAROSŁAWIU   NA ROK SZKOLNY 2014/2015

  Czytaj więcej…

POLECAMY

 

Polecamy:  

KULA – KULturA w sieci dla dzieci

kula.gov.pl -  dla najmłodszych konsumentów kultury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało witrynę internetową, na której maluchy mogą wyruszyć w podróż z przygodami po zabytkach i ciekawych miejscach Polski.

Stworzona przez MKiDN strona internetowa dla dzieci daje najmłodszym możliwość zapoznania się z historią, kulturą i polskimi tradycjami. Portal został stworzony z myślą o tym, aby pierwszy kontakt dziecka z Internetem mógł być inteligentną i inspirującą rozrywką, która także uczy i rozwija. Projekt ten ma na celu uwrażliwienie rodziców na konieczność uwzględnienia kultury i sztuki w procesie wychowawczym.
Jak podaje MKiDN jest to pierwsza tego typu inicjatywa na świecie. Informacje na stronie przekazywane są w lekki i zabawny sposób. Celem strony jest również kształtowanie świadomość kulturowej młodych internautów oraz porządkowanie ich wiedzę na temat polskości i dziedzictwa kulturowego.

 


Łączka Maurycego Marchewki

dzieci.mos.gov.pl – strona dla dzieci stworzona przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Na stronie znajdują się informacje edukacyjne poświęcone ochronie środowiska przygotowane dla dzieci w postaci gier i zabaw.

Strona podzielona jest tematycznie dla dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 6 lat oraz od 7 do 11. Na stronie jest mnóstwo gier i zabaw dla starszych i młodszych dzieci. Wierszyki i komiksy, ciekawostki i porady, a także informacje o ciekawych wydarzeniach i konkursach.
Na stronie znajdziemy także dział ekonewsy znajdziemy tam informacje o aktualnych imprezach związanych z środowiskiem i ochronom środowiska. W dziale chcesz wiedzieć twoje dziecko znajdzie ciekawe informacje z świata przyrody. Dział ten jest podzielony na dwie kategorie wiekowe. Dla dzieci starszych i dla dzieci młodszych.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

                   MEN

Informacja MEN

Krok po kroku – informacje dla rodziców 

Idę do szkoły – krok po kroku.

Planowane zmiany w systemie edukacji weszły – krok po kroku, rok po roku – począwszy od roku szkolnego 2009/2010. W okresie wdrażania reformy szkoła podstawowa pełni funkcję punktu informacyjnego, przede wszystkim dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym niekorzystających z edukacji przedszkolnej.

W roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 pięciolatki miały prawo do edukacji przedszkolnej. Od roku 2011/2012 wszystkie pięciolatki rozpoczęły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Wszyscy rodzice dzieci urodzonych w roku 2006 i 2007 mieli prawo wyboru, czy ich dziecko idzie do szkoły jako sześcio- czy jako siedmiolatek.

Rok po roku.

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705) wprowadziła od dnia 1 września 2011 r. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci pięcioletnie oraz od dnia 1 września 2012 r. obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. W trzyletnim okresie poprzedzającym wprowadzenie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie (tj. w latach 2009-2011), decyzję o rozpoczęciu edukacji dziecka w wieku lat sześciu podejmowali rodzice.

Wszystkie dzieci w wieku pięciu lat mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci sześcioletnie urodzone w roku 2006 i 2007, które zgodnie z decyzją rodziców nie rozpoczną nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej odpowiednio od dnia 1 września 2012 r. i 1 września 2013 r.,  będą miały obowiązek kontynuowania edukacji przedszkolnej (art. 1 pkt 1 projektu w zakresie dotyczącym dodania art. 12a ust. 2 w ustawie z dnia 19 marca 2009 r.). Zapewnienie warunków do spełniania tego obowiązku przez dzieci sześcioletnie będzie w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 zadaniem własnym gminy.

W latach szkolnych  2012/2013 i 2013/2014, nauczyciele wychowania przedszkolnego, w ramach prowadzonych zajęć z dziećmi sześcioletnimi, które – zgodnie z decyzją rodziców – będą kontynuować przygotowanie przedszkolne, mają obowiązek rozwijania nabytej wiedzy i umiejętności tych dzieci  oraz wspierać ich rozwój, uwzględniając potrzeby rozwojowe tych dzieci.

Programy wychowania przedszkolnego powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci będących adresatami tych programów. Przygotowując programy wychowania przedszkolnego nauczyciele powinni mieć na uwadze doskonalenie wcześniej nabytej przez dziecko wiedzy i umiejętności poprzez stawianie dziecku do rozwiązywania coraz trudniejszych zadań. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dziecko w ramach edukacji przedszkolnej m.in. uczy się funkcjonowania w grupie, rozwija umiejętności mówienia (słuchania, opowiadania, odpowiadania na pytania) oraz umiejętności manualne (wycinanie, rysowanie). Jeśli więc rodzice dziecka sześcioletniego podejmą decyzję, aby dziecko nie podejmowało nauki w szkole podstawowej i dziecko pozostanie jeszcze rok w edukacji przedszkolnej, będzie ono doskonalić i rozwijać posiadane umiejętności.

Diagnoza gotowości do nauki.

W roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego będą przeprowadzać diagnozę gotowości do nauki szkolnej. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

  • rodzicom, aby poznali stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i mogli je odpowiednio do potrzeb w osiąganiu tej gotowości wspomagać,
  • nauczycielom przedszkola przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole w okresie od stycznia do maja,
  • pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w przypadku zaobserwowania przez nauczyciela przedszkola potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

 

Materiał udostępniony ze strony MEN.

Jolanta Szewczyk i Małgorzata Sikorska   

INFORMACJA – NEWSY GRUPOWE

Zapraszamy  wszystkich rodziców

do korzystania z nowej zakładki

„NEWSY GRUPOWE”

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Czytaj więcej…

Bezpieczne strony internetowe dla dzieci

  • www.przedszkolaki.sieciaki.pl

Bezpieczna przygoda z Internetem! Pierwsza strona o bezpiecznym Internecie dla przedszkolaków! Maluchy dzięki wielu grom i ciekawym bohaterom dowiedzą się, jak bezpiecznie surfować po Internecie i kiedy powiadomić rodziców o zagrożeniach znajdujących się w sieci.

  • www.minigogle.pl

Pierwsza polska dziecięca wyszukiwarka internetowa, zawierająca treści bezpieczne dla dzieci.

  • www.sieciaki.pl

Serwis mający na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Sieci. Znajdziesz tu informacje i porady na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, katalog ciekawych i bezpiecznych stron, coś o pozytywnych Sieciakach i uciążliwych Sieciuchach.

  • www.dladzieci.stronypolskie.pl