Aktualności

Miejskie Przedszkole Nr 9

im. Jana Brzechwy 

 

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu – Przedszkolem Promującym Zdrowie. Posiadamy Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest plac zabaw wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. W przedszkolu funkcjonuje 5 grup, w których przebywają dzieci 3,4,5-letnie. Nauczyciel ma obowiązek materialnego porządku  (pielęgnuje otoczenie, tak by było ono czyste i uporządkowane), uczy korzystać z pomocy dydaktycznych, jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie nastąpiło, obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc, spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny, słucha i odpowiada, kiedy jest do tego zapraszany, ma respektować dziecko pracujące bez przerywania mu, akceptuje dziecko, które popełniło błąd, nie przymusza dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych,

 

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

Dziecko kończące przedszkole:

potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje:

 •  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 •  umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 •  umiejętność współpracy w grupie
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • podstawowa wiedzę o świecie;

umie:

 •  cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 •  zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 •  potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:

 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 •  chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 •  wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:

 • życia i rozwoju, swobody myśli, sumienia i wyznania, aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce, odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci, snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju, pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą, wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi, wspólnoty i solidarności w grupie, aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia, nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw, oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
 • zdrowego żywienia

 

Wizja Przedszkola

 

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na  osiąganie sukcesu.

2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.

4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.

7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

 8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.

9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 

Misja Przedszkola

 

Nasze Przedszkole:

1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 

Koncepcja pracy Przedszkola

1. Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.

2. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.

3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o kształcenie umiejętności językowych, komputerowych, działalność teatralną, muzyczną, plastyczną, zdrowotną, ekologiczną.

 

NASZE CELE W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

 • stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju, rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem, kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,

 • wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się, stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,

 • nauka przez aktywne działanie, głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych, okazywanie sobie wzajemnej pomocy, włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

 

 

 

Kalendarz realizowanych zadań

w Miejskim Przedszkolu Nr 9

 im. Jana Brzechwy 

na rok szkolny 2016/2017

 

Lp.

Planowane przedsięwzięcie

Miesiące

Uwagi

 1.

Promocja Zdrowia „Sprzątanie Świata”

IX

Uroczystość wyjazdowa nauczycieli, dzieci do Radawy

 2.                

Zebranie z rodzicami

IX, XII, II, V

grupy

 3.

Pasowanie na Przedszkolaka

X

Nauczycielki grup

 4.

Święto Pluszowego Misia

XI

Nauczycielki grup

 5.

Zabawa andrzejkowa

XI

Nauczycielki grup

 6.

Zdrowy przedszkolak „Zmagania kulinarne przedszkolaków”

Do ustalenia

M. Sadurska, L. Łaszkiewicz

 7.

Mikołajki

XII

Nauczycielki grup

 8.

„Turniej wiedzy o szkole”

IV

T. Karcińska, I. Frankiewicz

 9.

Spotkanie z policjantem i innymi zawodami

IX – VI

 

 10.

Spotkanie choinkowe – jasełka

XII – I

Nauczycielki grup

 11.

Akcje charytatywne

Cały rok

Do ustalenia

 12.

Kiermasze przedświąteczne

IX – VI

Do ustalenia

 13.

Dzień Babci i Dziadzia

I

Nauczycielki grup

 14.

Bal karnawałowy

II

Nauczycielki grup

 15.

Współpraca z MOK

I, II

Jasełka, Bajkowy Świat, Festiwal Piosenki Zdrowotnej, Przeglądy teatralne

 16.

II Przegląd poezji „Twórczość Wandy Chotomskiej”

V

M. Chechłowska, M. Dańczura, J. Szewczyk, M. Sikorska

 17.

Wycieczki turystyczno- krajoznawcze

IV

Nauczycielki grup

 18.

Festyn rodzinny – Dzień Matki i Ojca

V

Nauczycielki grup

 19.

„Święto Niezapominajki”

V

Do ustalenia

 20.

„Mój ulubiony bohater bajkowy”

IV, V

Odpowiedzialna M. Chechłowska

 22.

Dzień Dziecka- Dzień Przedszkolaka

V

Nauczycielki grup

 23.

Święto patrona

III

Nauczycielki grup

 24.

Dni Papieskie

V

Wg harmonogramu

 25.

Konkurs piosenki pod hasłem „Przyjedź do nas Mikołaju:

XII

M. Sikorska

 26.

Uroczystości patriotyczne

V

Wg. harmonogramu

 27.

Pożegnanie 5- latków

VI

Nauczycielki grup

 28.

Wernisaż prac plastycznych dla dzieci i rodziców

 

M. Chechłowska,

M. Dańczura