Aktualności

Miejskie Przedszkole Nr 9

im. Jana Brzechwy 

 

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu – Przedszkolem Promującym Zdrowie. Posiadamy Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. Mieści się w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest plac zabaw wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. W przedszkolu funkcjonuje 5 grup, w których przebywają dzieci 3,4,5-letnie. Nauczyciel ma obowiązek materialnego porządku  (pielęgnuje otoczenie, tak by było ono czyste i uporządkowane), uczy korzystać z pomocy dydaktycznych, jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie nastąpiło, obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc, spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny, słucha i odpowiada, kiedy jest do tego zapraszany, ma respektować dziecko pracujące bez przerywania mu, akceptuje dziecko, które popełniło błąd, nie przymusza dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych,

 

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

Dziecko kończące przedszkole:

potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje:

 •  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 •  umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 •  umiejętność współpracy w grupie
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • podstawowa wiedzę o świecie;

umie:

 •  cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 •  zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 •  potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:

 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 •  chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 •  wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:

 • życia i rozwoju, swobody myśli, sumienia i wyznania, aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce, odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci, snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju, pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą, wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi, wspólnoty i solidarności w grupie, aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia, nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw, oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
 • zdrowego żywienia

 

Wizja Przedszkola

 

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na  osiąganie sukcesu.

2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.

4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.

7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

 8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.

9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 

Misja Przedszkola

 

Nasze Przedszkole:

1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 

Koncepcja pracy Przedszkola

1. Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.

2. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.

3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o kształcenie umiejętności językowych, komputerowych, działalność teatralną, muzyczną, plastyczną, zdrowotną, ekologiczną.

 

NASZE CELE W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

 • stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju, rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem, kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
 
 • wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się, stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
 
 • nauka przez aktywne działanie, głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych, okazywanie sobie wzajemnej pomocy, włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

 

 

 

Kalendarz realizowanych zadań

w Miejskim Przedszkolu Nr 9

 im. Jana Brzechwy 

na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Planowane przedsięwzięcie

Miesiące

Uwagi

 1.

Dzień kropki

IX

Nauczycielki grup

 2.                

Cała Polska czyta z misiem

IX- VI

Nauczycielki grup

Pasowanie na Przedszkolaka

6.

Mikołajki

XII

Nauczycielki grup

 7.

Spotkanie z policjantem i innymi zawodami

IX – VI

 8.

Spotkanie choinkowe – jasełka

XII – I

Nauczycielki grup

 9.

Akcje charytatywne

Cały rok

 Do ustalenia

 10.

Kiermasze przedświąteczne

IX – VI

Do ustalenia

 11.

Dzień Babci i Dziadzia

I

Nauczycielki grup

 12.

Bal karnawałowy

II

Nauczycielki grup

 13.

Współpraca z MOK

I, II

Jasełka, Bajkowy Świat, Festiwal Piosenki Zdrowotnej, Przeglądy teatralne

 14.

Wycieczki turystyczno- krajoznawcze

IV

 Nauczycielki grup

 15.

Święto rodziny

V

Nauczycielki grup

 16.

„Święto Niezapominajki”

V

Do ustalenia

 17.

Posadź bratku bratka

IV

M. Sadurska

Nauczycielki grup

 18.

Wielkanocny poranek

Nauczycielki grup

 19.

Powitanie wiosny – zielony dzień w przedszkolu

Nauczycielki grup

 20.

Dzień książki

Nauczycielki grup

 22.

Dzień Dziecka- Dzień Przedszkolaka

V

Nauczycielki grup

 23.

Święto patrona

Nauczycielki grup

 24.

Dni Papieskie

 X, V

Wg harmonogramu

 25.

Konkurs piosenki 

M. Sikorska

 26.

Uroczystości patriotyczne

V

Wg. harmonogramu

 27.

Pożegnanie 5- latków

VI

Nauczycielki grup