O przedszkolu

Status prawny jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu jest przedszkolem publicznym. Siedziba przedszkola znajduje się w Jarosławiu przy ulicy Wyspiańskiego nr 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Jarosław. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Przedszkole posiada Statut uaktualniony i uchwalony 12. 01. 2006 r. Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.Nr.95 poz.425 z 1991 r.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz aktu założycielskiego, a także statutu uchwalonego przez Radę Pedagogiczną 12. 01. 2006 r.

Organizacja

Przedszkole pracuje przez cały rok, a przerwa wakacyjna ustalana jest organ prowadzący na podstawie wniosku dyrektora.
Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach wynikających z organizacji pracy przedszkola     i wniosków rodziców (od 6.30 – 16.30).
Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy przeprowadza rekrutację dzieci do przedszkola w oparciu o zasadę pełnej dostępności. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

 • dzieci 5 letnie,
 • dzieci matek samotnie wychowujących dzieci (lub ojców),
 • dzieci już uczęszczających do danego przedszkola (rodzeństwa),
 • dzieci nauczycieli
 • dzieci wymagające wyrównywania zaburzeń rozwojowych z deficytami rozwojowymi, kierowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarosławiu,
 • dzieci z rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych, adoptowanych,
 • dzieci niepełnosprawnych z zespołem Downa, niedosłuchem, zaburzoną mową – jąkające się, niedowidzące, mieszkające w rejonie przedszkola lub kierowane przez poradnie specjalistyczną.

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w wymiarze 25 godz./tydz.

Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą Uchwałą Rady Miasta Jarosławia. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników, a zasady odpłatności i wysokości stawki żywieniowej ustala dyrektor wraz        z intendentem.

Przedszkole dysponuje 125 miejscami dla dzieci od 3-5 lat rozmieszczonych w V grupach zróżnicowanych wiekowo (w trzech grupach są dzieci od 3- 5 lat, )

Majątek w dyspozycji

Przedszkole jest jednostką budżetową, oddaną do użytku 15 stycznia 1979r. Działalność przedszkola finansowana jest przez Radę Miasta Jarosławia, rodziców w formie opłat za wyżywienie. Przedszkole może także otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. Przedszkole dysponuje własnym budynkiem z zapleczem gospodarczym i ogrodem rekreacyjnym dla dzieci. Przedszkole posiada własny system ogrzewania (centralne ogrzewanie gazowe)

 • Budynek o pow. 1520 m2
 • Kubatura budynku 4976 m3
 • Ogród o pow.

Posiada:

 • 5 sal zajęć z zapleczem sanitarnym
 • sala komputerowa
 • szatnia
 • 2 hole
 • 2 wydawalnie posiłków
 • 1 zmywalnia naczyń
 • kuchnia
 • obieralnia jarzyn
 • magazyn żywnościowy
 • magazyn gospodarczy
 • kotłownia gazowa
 • pokój referenta do spraw żywienia
 • pokój nauczycielski
 • sekretariat i kancelaria dyrektora

Przedszkole jest wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, ksero, komputery, sprzęt audiowizualny, telefon, sprzęt sportowy, pomoce do realizacji zajęć muzycznych, plastycznych, ruchowych, biblioteki dla dzieci, rodziców i nauczycieli, bogaty księgozbiór, zarówno w literaturę dla dzieci, jak i pedagogiczną i psychologiczną.

Budżet 2005 roku

Ogółem Umorzenie
Środki Trwałe – budynki i budowle 458.742,63 215019,31
Środki Trwałe w użytkowaniu 246691,47 113785,94
Pomoce dydaktyczne 248,00
Zbiory biblioteczne – księgozbiór 5069,27
Pomoce dydaktyczne, księgozbiór (środki własne) 13007,88
Budżet przedszkola 799079,36
Płace nauczycieli 319486,37
Płace obsługi 196294,77
13stka 2004 43221,13
Koszty utrzymania przedszkola (rzeczowe) 59004,95

Działalność przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w szczególności koncentrując się na:

 • wspomaganiu indywidualnego rozwoju każdego dziecka w wieku od 3-5 lat,
 • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • edukacja dla przyszłości polegająca na wspieraniu indywidualnego rozwoju każdego dziecka – ujawniania naturalnych sił,
 • uczestniczeniu w tworzeniu nowego modelu wychowania opartego na podejściu do dziecka z pełnym rozumieniem jego rozwoju, warunków niezbędnych do zaistnienia jego naturalnych możliwości i predyspozycji,
 • wychowanie małego dziecka traktujemy jako wspieranie jego rozwoju, a edukację jako ujawnianie tego co ukryte wewnątrz,
 • posiadamy swoją misję i wizję przedszkola promującego zdrowie poprzez: zdrowy styl życia, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i artystycznych, rozwijanie pasji dziecka, wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi,
 • wspieramy rodziny w wychowywaniu i nauczaniu dziecka przez wzajemne bliskie kontakty,
 • motywem przewodnim przedszkola jest hasło „Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom”.

REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA odbywa się w ramach określonych obszarów edukacyjnych:

 1. Poznanie i rozumienie siebie i świata.
 2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
 3. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej.
 4. Budowanie systemu wartości.

ZADANIA DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA MAJĽ:

 • charakter otwarty,
 • inspirujący,
 • zachęcający do bycia z nami,
 • sprzyjający dziecku,
 • pobudzający do działania i tworzenia,
 • kształcący i wychowujący,
 • integrujący treści,
 • zmuszający do działania i myślenia.

DZIECKO POWINNO UCZYĆ SIĘ BAWIĆ I BAWIĆ SIĘ UCZYĆ. Celem końcowym naszego działania jest – doprowadzenie dziecka do jak najpełniejszego rozwoju, osiągnięcia dojrzałości do sprostania obowiązkom szkolnym, kształtowaniu tej dojrzałości stopniowo w czasie kilku lat pobytu dziecka w przedszkolu do radzenia sobie z niepowodzeniami oraz umiejętnego korzystania ze swojej wiedzy i doświadczenia.

Organy przedszkola

 • dyrektor przedszkola,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców,

które działają na podstawie uchwalonych regulaminów.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:
Wyłaniany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący przedszkole. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy, kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, planuje, organizuje i realizuje mierzenie jakości pracy przedszkola z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i możliwości, dokumentowania, a następnie wykorzystania wyników, przyznaje nagrody i stosuje kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom, realizuje uchwały RP  i RR w ramach ich kompetencji

RADA PEDAGOGICZNA jest organem kolegialnym przedszkola. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. RP działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Kompetencje RP są obszerne, podejmuje uchwały, opracowuje i zatwierdza programy, opiniuje projekty planu finansowego, organizację pracy placówki, może występować z wnioskami do organu prowadzącego i nadzorującego.

RADA RODZICÓW jest organem społecznym naszego przedszkola. Funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Rada Rodziców może występować do dyrektora                     z wnioskami, propozycjami, opiniami dotyczącymi pracy nauczyciela, organizacji pracy przedszkola. Rada Rodziców może gromadzić fundusze wspierające działalność przedszkola z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów przedszkola jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji.