O przedszkolu

   

„Przedszkole Zdrowe i Twórcze –

Przyjazne Dzieciom i Rodzicom”

Dziecko, któremu poświęcono
więcej uwagi i opieki, wyrasta na osobę silniejszą,
bardziej zrównoważoną i energiczniejszą’.

Maria Montessori

       Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta Jarosławia. Jego atutem jest plac zabaw wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych oraz mobilny sprzęt rekreacyjno-sportowy wewnątrz budynku. W przedszkolu funkcjonuje 5 grup zróżnicowanych wiekowo, w których przebywają dzieci 3,4,5-letnie. Przestronne kolorowe sale, gabinet logopedyczno-pedagogiczny zaprojektowane zostały z myślą o wygodzie, potrzebie i dobrym samopoczuciu dzieci. Zapewniamy bezpieczny pobyt, w życzliwej atmosferze, akceptacji i zrozumienia z nastawieniem na zaspokajanie potrzeb małego dziecka. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która dzieli się chętnie swoją wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym, wspierając rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Przedszkole posiada logopedę, nauczyciela rytmiki oraz nauczycieli terapii pedagogicznej. W gabinecie logopedyczno-pedagogicznym prowadzona jest diagnoza i terapia logopedyczna oraz terapia zaburzeń mowy i funkcji poznawczych.

W swoich działaniach kierujemy się dobrem dziecka, preferujemy zasadę szczęśliwego dzieciństwa. Dbamy również o wszechstronny rozwój dzieci, aby umożliwić im wyrównany start w szkole. Koncentrujemy się na uczestniczeniu w tworzeniu nowego modelu wychowania opartego na podejściu do dziecka z pełnym rozumieniem jego rozwoju i podmiotowości. Pomagamy dzieciom niepełnosprawnym. Diagnozujemy i   prowadzimy pracę indywidualną ze wszystkimi dziećmi. Dodatkowo nauczyciele specjaliści prowadzą pracę indywidualną z dziećmi zdolnymi i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Grupy wymieszane wiekowo:

Przebywanie w grupie mieszanej ma znaczący wpływ na rozwój społeczny dziecka. Zajmując coraz to inną pozycję społeczną dziecko staje się osobą coraz bardziej odpowiedzialną, kompetentną, czuje się potrzebne, przez co wzrasta jego poczucie wartości i odpowiedzialności. Szybciej dostrzega i rozumie zróżnicowane potrzeby i zasady współżycia. Edukacja społeczna jest szybsza i skuteczniejsza. Stanowi to szansę doświadczenia różnorodnych kontaktów społecznych. Dzieci młodsze uczą się od starszych kolegów i mogą liczyć na ich pomoc. Pomaganie młodszym zachęca starsze dzieci do wyrażania naturalnego pragnienia bycia życzliwym i wyrozumiałym. Jednocześnie młodsze dzieci uczą się otwartości na korzystanie z pomocy innych. W sytuacji, gdy dzieci prezentują różny poziom zdolności, umiejętności i dojrzałości, praca w grupach mieszanych wiekowo eliminuje również zachowania rywalizacyjne. Wyznaczanie najlepszych, walka o pierwsze miejsce, konkurowanie zostają zastąpione współpracą oraz gotowością niesienia pomocy innym, a także akceptacją i tolerancją. Dzieci uczą się ze sobą i od siebie, uczą się poprzez wyjaśnianie i pokazywanie innym.

Promocja Zdrowia w naszym przedszkolu

Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie. Zdrowie to nasza pasja rozwijana wśród naszych nauczycieli, rodziców i dzieci. Naszym nadrzędnym celem jest propagowanie zdrowia w przedszkolu i środowisku lokalnym. Kształtujemy poczucie odpowiedzialności, zachęcamy do zdrowego stylu życia poprzez stwarzanie dzieciom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania wyborów, wzmacniamy poczucie własnej wartości. Wyposażamy dzieci i rodziców w wiedzę o zdrowiu.

Posiadamy Certyfikat Rejonowy oraz Wojewódzki Przedszkola Promującego Zdrowie i zostaliśmy włączeni do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie. Jesteśmy jedynym przedszkolem na terenie miasta, które z pasją promuje zdrowie biorąc udział we wszystkich środowiskowych przedsięwzięciach.

Realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne współpracując z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną: Program Edukacji Antytytoniowej: „Czyste powietrze wokół nas”, Program Profilaktyczny „Wolność oddechu- zapobiegaj astmie”.

Ponadto tworzymy programy autorskie o tematyce plastycznej, tanecznej, czytelniczej, teatralnej oraz realizujemy : Program Adaptacyjny „ Najtrudniejszy pierwszy krok”, Program Profilaktyczny „ Bezpieczne Dzieciństwo”, „Program Edukacji Zdrowotnej ,”„ Kubusiowi przyjaciele natury”, „Akademia Aguafresh”, „Jestem Jarosławianinem, Polakiem, Europejczykiem”.

Nasze działania zdrowotne:

Działania dotyczące promocji zdrowia realizujemy zgodnie z opracowanymi planami oraz celami, realizowane podczas zajęć, zabaw i wszelkiej działalności dzieci w przedszkolu.

Nasze dzieci rozpoznają warzywa i owoce poprzez zmysły smaku, dotyku, węchu, wyrabiamy przekonania o konieczności spożywania surówek, propagujemy hasła promujących wartości warzyw i owoców typu: „Świeże owoce i jarzyny cenne dla zdrowia witaminy!”

W zakresie postaw i nawyków: ograniczamy spożywanie słodyczy, przestrzegamy zasad higieny podczas spożywania posiłków, przezwyciężamy uprzedzenia do niektórych potraw, przestrzegamy zasady mycia owoców i warzyw przed jedzeniem

W naszym przedszkolu dzieci jedzą zdrowe i smaczne posiłki. Podczas układania jadłospisów są brane pod uwagę sugestie rodziców, grona pedagogicznego i ekspertów do spraw żywienia. Nauczyciele wdrażają dzieci do estetycznego kulturalnego spożywania posiłków, urozmaiconych gamą warzyw, owoców, soków, surówek. Podczas zajęć dzieci same wykonują sałatki, soki, surówki i pieką szarlotkę.

 

 

Nasze inicjatywy:

Dzieci uczestniczą w piknikach ekologicznych, w imprezach plenerowych pod hasłem „Zdrowo rosnę”, gdzie odbywają się konkursy plastyczne, muzyczne, wiedzy o zdrowiu, gry i zabawy ruchowe, spartakiady sportowe, spotkania ze strażą pożarną i policją. Celem imprezy jest propagowanie zdrowego odżywiania się dzieci, popularyzacja programów „Owoce i warzywa w szkole” a także promowanie aktywności ruchowej dzieci.

Bierzemy czynny udział w dożynkach powiatowo- gminnych w okolicznych miejscowosciach. Organizujemy stoisko z konkursami dla dzieci młodszych o tematyce prozdrowotnej oraz prezentację gier terenowych

Uczestniczymy w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Bierzemy udział w kweście na ulicach miasta na rzecz pomocy chorym i potrzebujących zaszczepiając swoim wychowankom potrzebę niesienia pomocy, ratowania zdrowia i życia innych w ramach wolontariatu.

Nauczyciele są wolontariuszami „Szlachetna Paczka”. Jest to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, system pomocy w którym człowiek pomaga człowiekowi.

Organizujemy i prowadzimy bal charytatywny pod hasłem: „Bal Maluszka”. Dochód przeznaczony zostaje na cele wsparcia rozwoju utalentowanych dzieci. Wykonujemy wspólnie z dziećmi maski karnawałowe, czapki, loterie oraz prowadzimy zabawy z najmłodszymi dziećmi.

 

Twórczość artystyczna i sportowa:

Dzieci uczestniczą w „ Powiatowym Przeglądzie Piosenki Promującej Zdrowie”, Celem tego przeglądu jest promocja zdrowia w piosence, kształtowanie umiejętności własnej pracy i zdolności.

Bierzemy aktywny udział w Spotkaniach Europejskich – Parada Schumana– celem imprezy jest celebracja Święta Europy. Nasze dzieci prezentują wtedy tańce, piosenki, oraz inne inscenizacje, programy artystyczne.

Uczestniczymy w Turnieju sportowo- rekreacyjnym „Dziś zabawa w sport – jutro olimpiada”. Celem jest popularyzacja aktywności ruchowej, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, wzmacnianie wiary we własne siły, przygotowanie do przeżywania sukcesu i skutecznego radzenia sobie z porażkami, nauka wypoczynku poprzez sport i zabawę, integrację dzieci.

 

Dzieci nasze wykonują prace plastyczne na liczne konkursy organizowane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Jarosławiu i inne placówki oświatowem.in. konkurs plastyczny „Zjednoczona Europa- miejsce życia i zabawy dla dzieci”, „Jarosław moich marzeń”, „Zapobiegam astmie”, „Mamo tato nie pal przy mnie”, „ Z ekologią jestem w zgodzie pomagam przyrodzie”, „Wierszyki tęczowe promyki”, „ Cztery pory roku w Jarosławiu”, „ Mój kolega Lolek”, „Uroki Naszego Miasta”, „ Zachować w pamięci Jan Paweł II”.

Jesteśmy organizatorami konkursów międzyprzedszkolnych o tematyce muzycznej, literackie zdrowotne m.in. „Przegląd twórczości J. Brzechwy i J. Tuwima”, przeglądy piosenki: „Przyjedź do nas Mikołaju”, „Moja rodzina”, „Kolędy i pastorałki”, „Wiem co to zdrowie”, „W świecie przyrody – wiersze Tuwima i Brzechwy”.

Akcje charytatywne:

Uczestniczymy w wielu akcjach charytatywnych organizowanych w przedszkolu i środowisku lokalnym. Rodzice wspierają nasze działania przekazując dary na rzecz pomocy innym. Są to następujące akcje: „Pomóżcie zwierzętom przetrwać zimę”, „Przynieś z domu do GPZON-u”, „Góra grosza- „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Światełko pamięci dla Łyczakowa”, „ Kartka Bożonarodzeniowa dla rodaków na Ukrainie”, „Daj się wkręcić – pomóż chorym dzieciom”, „Dzieci dzieciom wielkanocny dar serca”.

Projekty edukacyjne:

Realizujemy wspólnie z Państwowa Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną projekty edukacyjne pt: „Dzień Marchewkowy” oraz „Nasze zdrowie w naszych rękach”.

Udział w Ogólnopolskiej Akcji MEN „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Przedszkole otrzymało Tytuł i pamiątkową tablicę „Przedszkole w Ruchu”. Celem tej akcji było upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, umiejętne tworzenie środowiska sprzyjającemu zdrowiu.

 

Kolejny projekt to Projekt „Od przedszkola do dorosłości- kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim” współfinansowany przez Unię Europejską.

Dziecko w naszym przedszkolu zdobywa wiedzę w sposób naturalny, twórczy, spontaniczny i samodzielny. Metoda projektów rozbudza u dziecka postawę badacza. Dziecko ma możliwość samodzielnego dochodzenia do wiedzy, daje szansę wyboru aktywności dzieciom na różnym poziomie rozwoju, uczy zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenia się informacjami z innymi a także uczy pracy zespołowej i pobudza do myślenia. Temat badań w poszczególnych grupach wybierają dzieci i tak w grupie „Niebieskiej” tematem projektu była Fasola, „Pomarańczowej”- Woda, „Żółtej”- Cytryna, „ Zielonej” – Jabłko, „Różowej”- Sowa. Dzieci wspólnie z nauczycielem, planują miejsca zajęć, rozmowy z ekspertami i decydują o przebiegu projektu a także o jego zakończeniu. W projekt angażują się nie tylko dzieci ale i ich rodziny, rodzice często występowali w roli ekspertów. Tak też było podczas projektu Woda, gdzie w roli eksperta wystąpiła mama dziecka. Podczas trwania projektu dzieci uczą się stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi, podsumowywać oraz oceniać własną wiedzę, razem ze sobą współpracować. W metodzie tej można wykorzystać naturalne upodobanie dzieci do bycia badaczami, do odkrywania nieznanego co w końcowym efekcie daje im wiele radości i satysfakcji. Ważne dla dziecka w metodzie projektów jest to że może uczyć się poznawać świat wszystkimi zmysłami, poznaje swoje możliwości i rozwija zainteresowania, odkrywa swoje pasje.

 

Innowacje pedagogiczne i metodyczne:

W naszym przedszkolu staramy się aby, każde dziecko również mniej zdolne, miało możliwość wszechstronnego rozwoju. Podążamy za dzieckiem i wspieramy go oraz stymulujemy stosując nowatorskie i innowacyjne metody pracy. Jedną z nich jest „Symultaniczno – sekwencyjna metoda nauki czytania opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską” – metoda sylabowa. Metoda ta rozwija zainteresowanie światem liter i jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Czytające samodzielnie dziecko jest niezależne, pewne siebie, ma świadomość z posiadania ważnej umiejętności, a co najważniejsze samodzielne czytanie jest kolejnym sposobem odkrywania świata.

Innowacja pedagogiczna „Odimienna metoda nauki czytania i pisania w przedszkolu według koncepcji dr Ireny Majchrzak”. W ramach prowadzonych zajęć dzieci nabywają umiejętności: odczytywania własnego imienia i rozpoznawania go wśród innych; dokonywania syntezy własnego imienia z sylab bądź z głosek; odczytywania imienia kolegi; układania swojego imienia z rozsypanki literowej wg wzoru i z pamięci; rozpoznawania większości liter alfabetu; dokonywania analizy i syntezy prostych wyrazów; dzielenia wyrazów na sylaby.

Mając na uwadze osobiste doświadczenia dziecka stanowiące budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności realizujemy w pracy „Dziecięcą matematykę” prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. Realizacja tej metody pozwala u dzieci rozwinąć możliwości umysłowe oraz uzdolnienia do uczenia się matematyki. Metoda ta sprzyja hartowaniu odporności emocjonalnej już od najwcześniejszych lat.

Proponujemy dzieciom różnorodną aktywność dzięki wykorzystaniu w pracy metod aktywizujących tj. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metoda Ruchu rozwijającego V. Sherborne, której głównym celem jest stworzenie dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych.

Metoda aktywności muzycznej według Batii Strauss stymuluje dziecko do wyrażania się w tańcu, śpiewie, grze na prostych instrumentach muzycznych, przybliża dzieciom muzykę klasyczną. W metodzie tej ważne jest, aby dziecko słuchało muzyki, polubiło ją i było na nią wrażliwe.

 

Rodzice – nasi partnerzy i sprzymierzeńcy:

W trosce o zdrowie realizujemy zadania we współpracy z rodzicami. Rodzice wspomagają działania placówki i poszczególnych grup dzieci, troszczą się o stworzenie przyjaznego i bezpiecznego otoczenia dzieci, uczestniczą w organizowanych zajęciach otwartych, warsztatowych, biorą udział w organizacji uroczystości przedszkolnych, wycieczek, imprez artystycznych i konkursów. Rodzice wspomagają realizację projektów edukacyjnych. Rodzice uczestniczyli w działaniach dzieci, dostarczali niezbędnych pomocy, dzielili się swoją wiedzą, pasją. Wizyty do zakładów pracy rodziców gabinetu stomatologicznego, zakładu fryzjerskiego, czy gabinetu kosmetycznego dało dzieciom mnóstwo niezapomnianych przeżyć, wspomnień oraz wzorców dbania o zęby i wygląd zewnętrzny.

W grupach realizujemy wspólnie z rodzicami zajęcia kulinarne dotyczące wykonywania soków owocowych, sałatek warzywnych i owocowych oraz degustacja i rozpoznawanie smaków. Celem zajęć jest poznanie roli owoców, warzyw i soków w codziennej diecie oraz wpływ warzyw i owoców na stan zdrowia dziecka.

Ważną inicjatywą są „Zajęcia otwarte” dla rodziców o tematyce zdrowotnej. Przykładem mogą być: „Dzień marchewki i pomarańczy”, „Co dobrego w warzywach i owocach”. „Zabawy ruchowe z rodzicami”. Dzieci również tworzą dla rodziców teatrzyki np. „Urodziny marchewki”, „Jarzynowy wóz” , „Doktor Zdrówko”, „Księżniczka Brzydula”.

Z udziałem rodziców w przedszkolu przeprowadzane są zajęcia ruchowe, zajęcia z wykorzystaniem ciekawych metod i form zabaw muzyczno-ruchowych np. Batti Strauss, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Zajęcia aktywizujące w sferze ruchowej obejmują również dziadków dzieci, którzy mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach muzyczno- ruchowych z wnukami.

W ramach promocji zdrowia do przedszkola zapraszani są rodzice – eksperci: lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, spotkania te dotyczą aspektów profilaktyki zdrowia i zdrowego odżywiania. Odbywają się także wycieczki do apteki, optyka oraz stomatologa.

We współpracy z rodzicami organizujemy wycieczki przyrodnicze, turystyczne, między innymi do gospodarstw agroturystycznych, do Arboretum, Stadniny koni, Ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego. Podczas wycieczek dzieci wypoczywają, poznają środowisko przyrodnicze, nabywają zachowań prozdrowotnych oraz sprawności ruchowych.

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Od wielu lat współpracujemy z wyższymi uczelniami. Studenci odbywają praktyki studenckie, uczestniczą w zajęciach, zabawach organizowanych z dziećmi w naszej placówce. Dzieci biorą udział w organizowanych przez studentów imprezach kulturalnych, sportowych np. „Dzień Dziecka”, Zabawy Andrzejkowe, Nordic- Woking, zabawy z chustą animacyjną, „Jasełka” oraz w programach edukacyjnych „Mapy komputerowe – Pozycyjny system GPS”, zwiedzają uczelnię, bibliotekę uczelnianą. Dzieci sadziły drzewka na terenie PWSTE wzbogacając najbliższe środowisko o tereny zielone, często korzystają z terenów uczelnianych do zabaw terenowych i spacerów.

 

 

Przedszkole współpracuje ze Szkołami Podstawowymi. Dzieci wizytują szkoły, uczestniczą w lekcjach, prezentacjach teatralnych , organizowanych konkursach recytatorskich np. „Malowała jesień”, konkursie tanecznym „Oj potańcujem troszeczkę”, Dzieci przygotowały i zaprezentowały przedstawienie teatralne ,, Jesień”. Dzieci poznają placówki szkolne, przełamują lęk przed szkołą, współdziałają w zabawach, zajęciach w klasie i na powietrzu – na szkolnych placach zabaw. Interesujemy się także losami naszych absolwentów, przeprowadzamy wywiady i spotkania z nauczycielami szkół oraz z naszymi absolwentami.

 

 

Współdziałamy z innymi placówkami przedszkolnymi na terenie miasta poprzez uczestniczenie w organizowanych konkursach plastycznych, literackich, tanecznych i innych. Dzieci uczestniczą corocznie w konkursie „I ja mam talent”, „Ścieżkami mojego miasta”, konkursach wiedzy o Papieżu Polaku „Jan Paweł II w oczach dzieci”, konkursie wiedzy ekologicznej.

Uczestniczymy w organizowanych przez MOK imprezach kulturalnych: „Bajkowy Świat”, „Przegląd jasełek”. Przygotowujemy prace plastyczne na ekspozycje i konkursy prezentowane w salach wystawowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy i Ośrodek Szkolno- Wychowawczy jest miejscem integracji dzieci z osobami niepełnosprawnymi. Dzieci odwiedzają się nawzajem w placówkach, uczą tolerancji wobec niepełnosprawności, uczestniczą w organizowanych przedsięwzięciach, zabawach i zajęciach m.in. „Bajkowy Świat”, „Parada Schumana”, oraz zajęciach sportowych i terapii zajęciowej.

Często jesteśmy gośćmi Miejskiej Biblioteki dla dzieci. Uczestniczymy w Kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” słuchamy utworów literackich czytanych przez aktorów, pracowników biblioteki, oglądamy zbiory literatury dziecięcej, nabywając umiejętności obcowania z książką. Prezentujemy teatrzyki w wykonaniu przez dzieci pt. ”Kopciuszek”. Również pracownicy i sympatycy z biblioteki systematycznie odwiedzają nasze przedszkole czytając dzieciom bajki. Utwory literackie naszym milusińskim czytają także rodzice, zaproszeni goście – przedstawiciele różnych zawodów. Dzieciom czytała znana aktorka Bernadetta Machała-Krzemińska, poetka przedszkolna Marta Osiadły. Dzieci również wykonują ilustracje do utworów jarosławskich poetów: Krzysztofa Kubaszka, Anny Gajdy.

 

W przedszkolu odbywają się spotkania z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej podczas których przybliżane były aspekty z zakresu bezpieczeństwa.

Dzieci uczestniczą w Programie „ Bezpieczny Jarosław” podczas których poznają sposoby zachowania w różnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Podczas Akcji „ Ostrożnie –pies” nabyły wiedzy jak należy zachować się podczas spotkania z nieznanym psem.

Współpracujemy z Nadleśnictwem Jarosław. Pracownicy placówki odwiedzają dzieci prowadząc zajęcia edukacyjne, uświadamiają dzieciom korzyści wynikające z życia w środowisku zdrowym, nieskażonym ludzką egzystencją, uczą „jak chronić lasy, przyrodę”.

Promocja zdrowia, twórczość, aktywność społeczna to nasze priorytety – to nasza misja, wizja i pasja.

 

Agata Kolasa-Skiba, Małgorzata Sikorska, Małgorzata Chechłowska, Małgorzata Dańczura, Marzena Sadurska, Teresa Karcińska, Irena Frankiewicz, Jolanta Szewczyk, Lucyna Łaszkiewicz– nauczycielki Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu.

Zdjęcia opublikowane w artykule są własnością Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu