PROGRAM PATRIOTYCZNY

 Twój dom
Wanda Chotomska

Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze –
chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.

I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.

W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.

 

 

PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ   I PATRIOTYCZNEJ

 

„JESTEM JAROSŁAWIANINEM, POLAKIEM, EUROPEJCZYKIEM”.

 

Rok szkolny 2017/18

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy          w Jarosławiu

Program został opracowany zgodnie z wytycznymi MEN i Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Nową Podstawą Programową, oraz potrzebami wewnętrznymi placówki.

 

Wstęp:

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności narodowej, a jednocześnie szacunek i przyjaźń dla innych narodów.Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat, gdyż żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy
i zmiany dokonujące się w Polsce.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego  zaleca, aby dziecko kończące przedszkole wiedziało, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, nazywało godło i flagę państwową. Uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego.

Treści wychowania patriotycznego w przedszkolu koncentrują się wokół kształtowania u dzieci świadomości przynależności do swojej rodziny, kraju oraz wspólnoty europejskiej.

„Każde dziecko musi wiedzieć, że jest Polakiem, mieszka w Polsce, że Polska znajduje się w Europie i utrzymuje dobre stosunki z sąsiadami”.                                    (E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska, G. Grabowska)

 

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego z dnia 14.02.2017r  w sferze poznawczej rozwoju dziecka określa jego  kompetencje :

„Dziecko wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;”

 

Program jest podzielony na Trzy bloki tematyczne:

I – Jestem Jarosławianinem

II – Jestem Polakiem

III – Jestem Europejczykiem

 

Cele:

I – Jestem Jarosławianinem

poznawanie i wzbogacenie wartości kulturowych środowiska rodzinnego, kształtowanie             u dzieci rozumienia sensu przynależności do swojej rodziny i rozeznanie w relacjach, jakie łączą najbliższych (organizacja uroczystości rodzinnych w przedszkolu, wspólnych zajęć, zabaw,
-budowanie prawidłowych relacji dziecka z domem rodzinnym, tworzenie sytuacji umożliwiających integrację i współdziałanie dzieci z ludźmi dorosłymi: rodzicami                             i specjalistami różnych dziedzin.

– ukazywanie walorów i specyfiki miasta podczas wycieczek, spacerów, spotkań z ludźmi różnych zawodów, poznawanie osób sprawujących władzę w mieście (Urząd Miasta Jarosławia, Starostwo Powiatowe

– budzenie zainteresowania przeszłością historyczną, kulturą własnej miejscowości, swojego macierzystego regionu Polski, uczestnictwo w organizowanych przeglądach kulturalnych
i oświatowych

– kształtowanie szacunku dla wytworów pracy ludzkiej, kulturowego dorobku przeszłych pokoleń

– dostrzeganie związków między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością regionu podczas wycieczek na rynek miasta Jarosławia, muzeum, nowoczesnych budynków

– tworzenie zbiorów przedmiotów związanych z regionem (dawne i współczesne widokówki, pamiątki rodzinne), – zorganizowanie kącików sztuki ludowej, regionalnej

– budzenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym poprzez kontakt itp. poznanie herbu swojego miasta, miejscowości oraz jego historii( w podaniach i legendach)

– kształtowanie postaw patriotyzmu konkretnego i wzbudzenie poczucia przynależności do społeczności ludowej

– uczestniczenie w ważnych wydarzeniach patriotycznych organizowanych na terenie miasta –  organizowanie i udział w konkursach plastycznych, recytatorskich tematycznie związanych z wiedzą o mieście Jarosławiu

 

II – Jestem Polakiem

 

– kształtowanie właściwej postawy i świadomości obywatelsko- patriotycznej, okazywanie szacunku dla symboli narodowych (hymn „Mazurek Dąbrowskiego”, flaga narodowa, godło, herb miasta)

– podtrzymywanie i upowszechnienie historii i tradycji narodowej i państwowej poprzez kultywowanie rocznic ważnych wydarzeń państwowych -rocznice wybuchu II wojny światowej, 11 listopada, 1 maja – Święto Flagi, 3 maja – Święto Konstytucji,

– poznawanie wybitnych postaci narodowych np. Jan Paweł II, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik i innych, organizowanie programów artystycznych, konkursów i quizów związanych z działalnością ww. osób

– upowszechnienie wiedzy na temat polskiej historii, kultury a także walorów:

– przyrodniczych

– krajobrazowych

– osiągnięć gospodarczych

– nawiązanie do wartości chrześcijańskich

– kształtowanie postaw odpowiedzialności ze siebie, swoją miejscowość i swój kraj

– wzmacnianie więzi lokalnych, identyfikacji z miejscem pochodzenia, jego dziedzictwem kulturowym

 

III – Jestem Europejczykiem

– kształtowanie postaw szacunku dla innych narodów i kultur, uczestniczenie w Paradzie Schumana organizowanej w Jarosławiu, która jest zwieńczeniem Polskich Spotkań Europejskich, cyklu wydarzeń o tematyce europejskiej, odbywających się w pierwszych dniach maja każdego roku

– poznawanie państw Unii Europejskiej, kultury i sztuki (Festiwal Kultury Kresowej)

– kształtowanie postaw pro obronnych dzieci

– aktywne członkostwo i wspólnota oparta na fundamencie polskiej kultury, tradycji i historii

– tolerancja wobec mniejszości narodowych i etnicznych

 

–  poznawanie kultury innych narodów

– poznawanie strojów ludo­wych

 

– przygotowanie albumu „Europa”

 

– organizowanie i uczestnictwo w konkursach plastycznych, recytatorskich, quizach z zakresu wiedzy „Żyję w Europie”

– wzbogacanie wiedzy dzieci o nowe treści wynikające z ważnych wydarzeń na kontynencie europejskim

 

Zadania:

 

I – Jestem Jarosławianinem

– stwarzanie sytuacji umożliwiających dziecku poznanie własnego miasta Jarosławia i jego kultury (udostępnianie zdjęć, pocztówek, opowiadanie legend, podań ludowych związanych ze środowiskiem lokalnym)

– rozbudzenie zainteresowania dziecka własną miejscowością poprzez: organizowanie spacerów, wycieczek, spotkań z ludźmi sprawującymi władzę w mieście oraz ludźmi różnych zawodów

– integrowanie dziecka z własnym środowiskiem, wspólne imprezy, spotkania, spędzanie wolnego czasu, udział w konkursach, quizach, prezentacjach organizowanych na terenie miasta i przedszkola

– poznawanie tańców charakterystycznych dla twórczości ludowej naszego regionu: tworzenie elementów sztuki ludowej

– organizowanie kącików sztuki regionalnej i ludowej w sali

– rozszerzanie wiadomości w tym zakresie, wykonując pomoce dydaktyczne do pracy indywidualnej dziecka

 

II – Jestem Polakiem

– rozumienie i przekazywanie barw narodowych i godła. Nauka hymnu narodowego.

– wskazywanie na mapie: Europy- Polski- Stolicy Warszawy oraz ważniejszych miast i rzek

– zorganizowanie i przedstawianie konkursów plastycznych, wystaw związanych z edukacją patriotyczną

– projektowanie sytuacji edukacyjnych- prezentowanie i upowszechnienie ciekawych scenariuszy zajęć

– prowadzenie kącików pamięci narodowej.

-poznawanie miast i regionów Polski w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez oglądanie widokówek, albumów, filmów

– poznanie osobowości wielkich Polaków (Jan Paweł II, Fryderyk Chopin i innych)

– poznawanie polskich tradycji ludowych poprzez:

– kontakt ze sztuką ludową (wycieczki do Galerii Przedmiotu, muzeum, sklepów Cepelia

– własną twórczość

– zapoznanie z miejscami i wydarzeniami historycznymi, które mają znaczenie dla naszego kraju (Gniezno, Kraków, Warszawa – stolice)

– zapoznanie z legendami związanymi z powstaniem państwa

– przekazanie i rozumienie doniosłości świąt państwowych oraz wydarzeń historycznych
z nimi związanych (Konstytucja 3 Maja, 11 listopada – odzyskanie niepodległości, Wszystkich Świętych, Powstanie Warszawskie 1944, Dni Papieskie poświęcone osobie Jana Pawła II, Dzień Edukacji Narodowej)

– zapoznanie z Pieśniami Patriotycznymi ( Bogurodzica, Hymn do miłości Ojczyzny, Marsz Mokotowa, Warszawianka, Wojenko, Na Nowej Górze, Oda do radości)

– opracowanie śpiewnika pieśni patriotycznych i ludowych

– interesowanie się aktualnymi sprawami dziejącymi się w naszym kraju

– rozszerzanie wiadomości w tym zakresie – wykonywanie pomocy edukacyjnych do pracy indywidualnej dziecka

 

III – Jestem Europejczykiem

– Polska jako członek Unii Europejskiej – nauka hymnu

– wzbogacanie wiedzy dzieci w oparciu o wykorzystanie ilustracji, zdjęć, pamiątek charakterystycznych dla poszczególnych państw Unii

– zwrócenie uwagi na odmienność flagi, kultury i sztuki każdego państwa

– poznawanie sławnych Polaków oraz dziedzin, w których się wsławili

– zgromadzenie literatury dotyczącej Edukacji Patriotycznej: słowniki, encyklopedii.

– poznawanie symboli narodowych, kultury, cech charakterystycznych dla niektórych państw

– spotkania z ciekawymi ludźmi, Polakami mieszkającymi i pracującymi za granicą

– zainteresowanie dzieci ważnymi wydarzeniami w państwach Unii Europejskiej,

– Poznawanie charakterystycznych zabytków i atrakcji turystycznych państw europejskich np.: wieża Eiffla, Krzywa Wieża, Colosseum, Tower, Big-Ben

-Poznanie atrakcji turystycznych państw np.: Holandia-tulipany, wiatraki; Amsterdam-Wenecja Północy

-Rozwijanie zainteresowań literaturą krajów europejskich- poznanie wybranych nazwisk pisarzy literatury dziecięcej jak Jakub i Wilhelm Grimm, Charl Perrault, J.H. Andersen, Tove Janson

– poznanie nazwisk słynnych muzyków np.: Vivaldi, Bethowen, Bach, Strauss,  poznanie z jakiego kraju pochodzą dani kompozytorzy, słuchanie wybranych utworów muzycznych

-Poznanie ciekawostek z życia kompozytorów

-Poznawanie tradycji, obyczajów i zabaw rówieśników z innych krajów europejskich

– Poznawanie kuchni innych narodów: pizza, spaghetti, sałatka grecka, sernik na zimno, herbatka angielska

 

METODY:

 

Aktywizujące i pobudzające zainteresowania dzieci.

Samodzielne dochodzenie do wiedzy i samodzielnych doświadczeń, wycieczki, obserwacje.

 

 

FORMY PRACY:

 

I – Jestem Jarosławianinem

1.Przybliżenie zarysu historycznego naszej miejscowości (legendy, podania, ilustracje), korzystanie
z informacji przekazywanych przez przewodników muzealnych, historyków

2.Odwiedzanie miejsc związanych z historia i tradycjami miasta (Muzeum Ziemi

Jarosławskiej, podziemia, obiekty zabytkowe)

3. Czynne uczestnictwo w święcie swojego miasta, obcowanie z twórcami kultury i sztuki regionu (udział w uroczystościach organizowanych na terenie miasta zarówno historycznych, jak i rekreacyjnych)

4.Spotkania z ludźmi zasłużonymi dla środowiska lokalnego

5.Zapoznanie z wyglądem strojów ludowych, przedmiotami dawnego użytkowania, z gwarą językową, wyeksponowanie jej piękna i użyteczności (śpiewanie ludowych piosenek, wykonywanie regionalnych tańców, poznawanie strojów regionalnych.

  1. Poznawanie miejsc użyteczności publicznej takich jak: Urząd Miasta, szkoły, przychodnia lekarska, poczta, komisariat policji, straż pożarna, MOK, biblioteka – zapoznawanie się z ich działalnością na rzecz społeczności lokalnej

7.Kultywowanie tradycji rodzinnych i ich związek z historią regionu.

8.Poznanie korzeni swojej rodziny, drzewo genealogiczne

9. Obchodzenie urodzin członków rodziny.

10. Wspólne spędzanie Świąt, prezentacje Jasełek w MOK

11.Rozumienie potrzeby szanowania zieleni i utrzymywania porządku w otoczeniu.

Znajomość pomników przyrody – zorganizowanie quizu „Żyj z przyrodą w zgodzie”

12.Udział w konkursach i wystawach, pokazach, przedstawieniach dotyczących mojego miasta organizowanych w MOK, Bibliotece Miejskiej, innych placówkach przedszkolnych.

13.Zorganizowanie kącika o tematyce patriotycznej

14.Organizowanie między przedszkolnych przeglądów recytatorskich utworów znanych poetów dziecięcych

15.Przygotowanie i zorganizowanie quizu pod nazwą „W moim mieście Jarosławiu”

16.Współpraca z Muzeum, Miejską Biblioteką Publiczną, SMJ,  i Towarzystwem Przyjaciół Anny Jenke

 

 

II – Jestem Polakiem

1.Udział w uroczystościach związanych z wydarzeniami historycznymi kraju

2.Słuchanie legend związanych z powstaniem państwa

3.Konkursy recytatorskie polskich poetów i pisarzy

4.Poznanie miast i rejonów polski poprzez wykonywanie albumów

5.Poznanie tańców charakterystycznych dla danego regionu Polski

6.Obchodzenie rocznicy urodzin i śmierci Jana Pawła II oraz daty jego wyboru na Papieża

7.Spotkania Jasełkowe, świętowanie Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca.

8.Wycieczki krajoznawcze – poznawanie ciekawych miejsc związanych z historią Polski

9.Przybliżenie życia i twórczości polskich mistrzów muzyki, opery, malarstwa

10.Gromadzenie literatury dotyczącej historii i kultury Polski.

11.Nauka wierszy, piosenek o swojej miejscowości i swojej ojczyźnie.

 

III – Jestem Europejczykiem

  1. Poszukiwanie informacji i korzystanie z czasopism o osiągnięciach i sukcesach Unii Europejskiej.

2.Zdobywanie wiedzy dotyczącej warunków przyrodniczo – gospodarczych, osiągnięć
w zakresie nauki i kultury.

3.Dziedzictwo kulturowe różnych państw europejskich (albumy, atlasy, encyklopedie, czasopisma)

4.Nauka hymnu Unii Europejskiej „Oda do radości”

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA – KOMPETENCJE

 

I – Jestem Jarosławianinem

1.Dziecko zna historię, dzieje Jarosławia i jego herb

2.Zna Jarosławskie muzeum i zabytki w swoim regionie

3.Zna nazwę swojej miejscowości, swój adres zamieszkania

4.Umie zaznaczyć położenie miasta i rzeki San na mapie Polski

5.Umie recytować wiersz o rodzinnej miejscowości

6.Nazywa i odtwarza symbole miasta

7.Wymienia obiekty użyteczności publicznej

8.Dostrzega problemy i atuty miasta

9.Zna czołowych przedstawicieli miasta z zakresu kultury, sztuki, nauki

10.Potrafi dokonać podziału i porównać budynki najstarsze i najnowsze

11.Zna typowe zajęcia mieszkańców Jarosławia i okolicy

12.Zna pomniki historii i przyrody w mieście

13.Widzi związek tradycji rodzinnej z tradycjami regionu

14.Zna tradycje, obrzędy, zwyczaje regionu, powitanie wiosny, Wielkanoc, Boże Narodzenie

15.Zna typowe regionalne pieśni i tańce

 

II – Jestem Polakiem

1.Zna symbole narodowe baśnie i legendy

2.Zna hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”

  1. Zna polskie święta narodowe i legendy związane z powstaniem państwa

4.Posiada świadomość istnienia sławnych Polaków

5.Zna zabytki architektury narodowej i sakralnej

6.Zna charakterystyczne regiony i obszary Polski

7.Zna tańce charakterystyczne dla danego regionu

8.Potrafi zaznaczyć na mapie ważniejsze miasta i rzeki Polski

9.Zna osiągnięcia polskiej techniki i nauki

 

 

 

III – Jestem Europejczykiem

1.Posiada świadomość miejsca Polski w Europie od zarania dziejów

2.Dostrzega różnorodność w zakresie potrzeb zawodowych związanych z klimatem,

położeniem geograficznym

3.Dostrzega wartości duchowe, emocjonalne, etyczne w kontaktach międzyludzkich

4.Poznaje zwyczaje i tradycje innych narodów

5.Wie, że państwa posiadają odmienne symbole i tradycje narodowe

6.Rozumie potrzebę solidarności między narodowej

7.Orientuje się w potrzebach związanych z ochroną przyrody

 

EWALUACJA:

1.Albumy dotyczące swojej miejscowości i różnych regionów Polski

2.Wernisaże prac plastycznych

3.Podsumowanie quizu na temat „Jarosław moje miasto”

4.Małe formy teatralne

5.Pokłosie spotkań z ludźmi zasłużonymi dla danej miejscowości

6.Zebranie zdobytych wiadomości z zakresu Edukacji patriotycznej