PROMOCJA ZDROWIA

O PROMOCJI ZDROWIA

Promocja zdrowia jest nową, rozwijaną na świecie od lat 80. XX w., strategią działań dla umocnienia zdrowia ludzi – jednostek i społeczności. W 1986 r., w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia – podstawowym dokumencie w tej dziedzinie – promocję zdrowia zdefiniowano jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Najbliższe tej definicji jest nieco zmodyfikowane znane hasło: Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie – jednostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.

 

DEFINICJA  PRZEDSZKOLA PROMUJĄEGO ZDROWIE

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
  • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ. Standardy te wyróżniono na podstawie modelu PPZ: pierwszy odnosi się do najniższego poziomu modelu (warunki do tworzenia SzPZ), kolejne trzy do poziomu środkowego (główne obszary działań). Nie jest możliwe określenie standardów dla poziomu górnego (oczekiwane efekty).

 

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE   ZDROWIE

 

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu jest przedszkolem promującym zdrowie.

Należymy  do Podkarpackiej  Sieci Szkół Promujących Zdrowie – Rejon Jarosław. Nasze przedszkole w dniu 26 września 2011 roku otrzymało Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Obecnie odbywamy staż na otrzymanie Krajowego Certyfikatu  Przedszkola Promującego Zdrowie.

W naszym przedszkolu promotorami zdrowia są nauczyciele i cały zatrudniony personel. Do zadań nauczycieli  należą działania mające na celu poprawę zdrowia i samopoczucia naszych przedszkolaków. Nauczyciele mają wskazywać rodzicom i dzieciom jak żyć zdrowiej i tworzyć zdrowe środowisko.

Przedszkola promujące zdrowie kładą szczególny nacisk na kształtowanie u dzieci czynnych postaw wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

Nauczyciele dostarczają dzieciom wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu. Praca pedagogiczna nauczyciela koncentruje się na podejmowaniu działań promujących zdrowy i higieniczny tryb życia oraz stwarza okazje

do tego by dzieci mogły zdobyć wiadomości i umiejętności oraz wykorzystać to w praktyce. Poczynania pedagogiczne naszych nauczycieli idą w  kierunku zmieniania świadomości zdrowia jako nie braku choroby, ale jako najważniejszej wartości, od której zależy powodzenie w życiu i osiąganie szczęścia osobistego.

W naszym przedszkolu  realizujemy programy edukacji zdrowotnej:

Program Edukacyjny „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie” /przy współpracy z PSSE  w Jarosławiu/

Program Edukacji Antytytoniowej dla Dzieci Przedszkolnych „Czyste powietrze wokół nas”

Program Edukacyjny – „Misja Velvetki” -2010, program edukacyjny kształtujący nawyki higieniczne

Program „Bezpieczny Jarosław”

Program Profilaktyczny „Bezpieczne dzieciństwo”

ABC XXI Program Zdrowia Emocjonalnego i kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”

– Program „Bezpieczne przedszkole”- polecany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Nauczyciele wraz z dziećmi  i rodzicami współuczestniczą w akcjach charytatywnych:

Akcja „Góra grosza” –  organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem akcji było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych.

Akcja charytatywna „Dzieci Dzieciom – Wielkanocny Dar Serca”

Nauczyciele prowadzą w grupach zajęcia otwarte dla rodziców, zajęcia obowiązkowe z dziećmi oraz występy teatralne

„W klasie z Jasiem” – realizacja Programu „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”

Program Edukacji Antytytoniowej – prezentacja teatrzyku dla rodziców „Mamo, tato nie pal”

Akcję  antytytoniowa dla dzieci przedszkolnych w obecności przedstawicielki Sanepidu pt. „Płeć a palenie”

Zajęcie otwarte dla rodziców  m.in.- „Zabawy kształcące zmysły – wzrok, smak, węch, dotyk, słuch” – popularyzacja zdrowego stylu życia dziecka i rodzica.

Quizy „Co zrobić by zdrowym być”

Inscenizacja teatralne związane treściowo z popularyzacją zdrowego trybu życia higieną oparte na literaturze dziecięcej

Zajęcie zorganizowane z zakresu poznawania zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych

Zajęcia praktyczne z zakresu samodzielnego wykonywania kanapek, pieczenia, robienia sałatek owocowo- warzywnych.

Promując zdrowie w przedszkolu stosują gry dydaktyczne utrwalające zasady ruchu drogowego, umożliwiające zapamiętywanie i wykonywanie poleceń utrwalających wiadomości o zdrowiu i zapobieganiu chorobom.

Nauczyciele prowadzą zabawy i zajęcia w integracji z muzyką, plastyką, literaturą i innymi formami stosowanymi w pedagogice.

Stosując metody praktyczne oparte na aktywności dzieci uczymy sposobów racjonalnego i rozumnego dbania o własne zdrowie. Czynimy wiedzę o zdrowiu treścią życia rodzinnego i przedszkolnego.

Dzieci spędzają wiele czasu na powietrzu ,gdzie nauczyciele organizują czynny wypoczynek w postaci zawodów sportowych i ćwiczeń gimnastycznych różnego rodzaju.

Spacery i wycieczki należą do bardzo lubianych przez dzieci form pracy dydaktyczno – wychowawczych. Dzieci bezpośrednio stykają się z przyrodą, poznają wiele zjawisk, doznają wzruszeń i wielu przeżyć

Udział dzieci w wycieczkach umożliwia im zdobywanie doświadczenia poznawczego, minimalizuje, likwiduje znużenie i przemęczenie długim przebywaniem w budynkach. Dzieci na świeżym powietrzu relaksują się i wypoczywają.

Nasze przedszkole w szerokim zakresie wykorzystuje swoje możliwości do upowszechniania wiedzy i kształtowania zachowań prozdrowotnych wśród dzieci  i rodziców.

Do przedszkola zapraszani są rodzice pracujący w instytucjach związanych ze zdrowiem – lekarze, pielęgniarki, stomatolodzy oraz z bezpieczeństwem – strażnicy miejscy, policjanci, z ochroną przyrody – leśnicy itp.

Reasumując można by powiedzieć, że promocja zdrowia w naszym przedszkolu obejmuje przekazanie dzieciom wiedzy o zdrowiu, sposobach jego ochrony, powiększaniu jego potencjału. Kształtujemy zachowania prozdrowotne i tworzymy klimat przekazywania pozytywnych postaw wobec zdrowia i traktowani ago jako najwyższej wartości.

Opracowanie materiału:

Rada Pedagogiczna

Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu.