PROMOCJA ZDROWIA

 

 

 

 

O PROMOCJI ZDROWIA

Promocja zdrowia jest nową, rozwijaną na świecie od lat 80. XX w., strategią działań dla umocnienia zdrowia ludzi – jednostek i społeczności. W 1986 r., w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia – podstawowym dokumencie w tej dziedzinie – promocję zdrowia zdefiniowano jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Najbliższe tej definicji jest nieco zmodyfikowane znane hasło: Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie – jednostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.

 

DEFINICJA  PRZEDSZKOLA PROMUJĄEGO ZDROWIE

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
 • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ. Standardy te wyróżniono na podstawie modelu PPZ: pierwszy odnosi się do najniższego poziomu modelu (warunki do tworzenia SzPZ), kolejne trzy do poziomu środkowego (główne obszary działań). Nie jest możliwe określenie standardów dla poziomu górnego (oczekiwane efekty).

 

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE   ZDROWIE

 

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu jest przedszkolem promującym zdrowie.

Należymy  do Podkarpackiej  Sieci Szkół Promujących Zdrowie – Rejon Jarosław. Nasze przedszkole w dniu 26 września 2011 roku otrzymało Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Obecnie odbywamy staż na otrzymanie Krajowego Certyfikatu  Przedszkola Promującego Zdrowie.

W naszym przedszkolu promotorami zdrowia są nauczyciele i cały zatrudniony personel. Do zadań nauczycieli  należą działania mające na celu poprawę zdrowia i samopoczucia naszych przedszkolaków. Nauczyciele mają wskazywać rodzicom i dzieciom jak żyć zdrowiej i tworzyć zdrowe środowisko.

Przedszkola promujące zdrowie kładą szczególny nacisk na kształtowanie u dzieci czynnych postaw wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

Nauczyciele dostarczają dzieciom wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu. Praca pedagogiczna nauczyciela koncentruje się na podejmowaniu działań promujących zdrowy i higieniczny tryb życia oraz stwarza okazje

do tego by dzieci mogły zdobyć wiadomości i umiejętności oraz wykorzystać to w praktyce. Poczynania pedagogiczne naszych nauczycieli idą w  kierunku zmieniania świadomości zdrowia jako nie braku choroby, ale jako najważniejszej wartości, od której zależy powodzenie w życiu i osiąganie szczęścia osobistego.

W naszym przedszkolu  realizujemy programy edukacji zdrowotnej:

Program Edukacyjny „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie” /przy współpracy z PSSE  w Jarosławiu/

Program Edukacji Antytytoniowej dla Dzieci Przedszkolnych „Czyste powietrze wokół nas”

Program Edukacyjny – „Misja Velvetki” -2010, program edukacyjny kształtujący nawyki higieniczne

Program „Bezpieczny Jarosław”

Program Profilaktyczny „Bezpieczne dzieciństwo”

ABC XXI Program Zdrowia Emocjonalnego i kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”

– Program „Bezpieczne przedszkole”- polecany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Nauczyciele wraz z dziećmi  i rodzicami współuczestniczą w akcjach charytatywnych:

Akcja „Góra grosza” –  organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem akcji było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych.

Akcja charytatywna „Dzieci Dzieciom – Wielkanocny Dar Serca”

Nauczyciele prowadzą w grupach zajęcia otwarte dla rodziców, zajęcia obowiązkowe z dziećmi oraz występy teatralne

„W klasie z Jasiem” – realizacja Programu „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”

Program Edukacji Antytytoniowej – prezentacja teatrzyku dla rodziców „Mamo, tato nie pal”

Akcję  antytytoniowa dla dzieci przedszkolnych w obecności przedstawicielki Sanepidu pt. „Płeć a palenie”

Zajęcie otwarte dla rodziców  m.in.- „Zabawy kształcące zmysły – wzrok, smak, węch, dotyk, słuch” – popularyzacja zdrowego stylu życia dziecka i rodzica.

Quizy „Co zrobić by zdrowym być”

Inscenizacja teatralne związane treściowo z popularyzacją zdrowego trybu życia higieną oparte na literaturze dziecięcej

Zajęcie zorganizowane z zakresu poznawania zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych

Zajęcia praktyczne z zakresu samodzielnego wykonywania kanapek, pieczenia, robienia sałatek owocowo- warzywnych.

Promując zdrowie w przedszkolu stosują gry dydaktyczne utrwalające zasady ruchu drogowego, umożliwiające zapamiętywanie i wykonywanie poleceń utrwalających wiadomości o zdrowiu i zapobieganiu chorobom.

Nauczyciele prowadzą zabawy i zajęcia w integracji z muzyką, plastyką, literaturą i innymi formami stosowanymi w pedagogice.

Stosując metody praktyczne oparte na aktywności dzieci uczymy sposobów racjonalnego i rozumnego dbania o własne zdrowie. Czynimy wiedzę o zdrowiu treścią życia rodzinnego i przedszkolnego.

Dzieci spędzają wiele czasu na powietrzu ,gdzie nauczyciele organizują czynny wypoczynek w postaci zawodów sportowych i ćwiczeń gimnastycznych różnego rodzaju.

Spacery i wycieczki należą do bardzo lubianych przez dzieci form pracy dydaktyczno – wychowawczych. Dzieci bezpośrednio stykają się z przyrodą, poznają wiele zjawisk, doznają wzruszeń i wielu przeżyć

Udział dzieci w wycieczkach umożliwia im zdobywanie doświadczenia poznawczego, minimalizuje, likwiduje znużenie i przemęczenie długim przebywaniem w budynkach. Dzieci na świeżym powietrzu relaksują się i wypoczywają.

Nasze przedszkole w szerokim zakresie wykorzystuje swoje możliwości do upowszechniania wiedzy i kształtowania zachowań prozdrowotnych wśród dzieci  i rodziców.

Do przedszkola zapraszani są rodzice pracujący w instytucjach związanych ze zdrowiem – lekarze, pielęgniarki, stomatolodzy oraz z bezpieczeństwem – strażnicy miejscy, policjanci, z ochroną przyrody – leśnicy itp.

Reasumując można by powiedzieć, że promocja zdrowia w naszym przedszkolu obejmuje przekazanie dzieciom wiedzy o zdrowiu, sposobach jego ochrony, powiększaniu jego potencjału. Kształtujemy zachowania prozdrowotne i tworzymy klimat przekazywania pozytywnych postaw wobec zdrowia i traktowani ago jako najwyższej wartości.

Opracowanie materiału:

Rada Pedagogiczna

Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu.

 

 

 

 

 

Należymy do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie rejon Jarosław.

 

Nasze przedszkole w dniu  26. 09. 2011 r. otrzymało  Wojewódzki  Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie

 

Raport ze stażu w  Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejon Jarosław

 1. Nazwa i adres  szkoły/placówki

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy

37-500 Jarosław ul. St. Wyspiańskiego 3

tel. (16)6212026

mp9brzechwa.jaroslaw@pocztainternetdsl.pl

Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom

 

 1. Nazwa organu prowadzącego

Gmina Miejska Jarosław

 

 1. Imię i nazwisko dyrektora przedszkola

mgr Agata Kolasa- Skiba

 

 1. Data otrzymania certyfikatu rejonowego

10.01.2008r.

Rejonowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie

 

Dyrektor

dr Agata Kolasa – Skiba

 

Koordynator do spraw promocji zdrowia

mgr Irena Frankiewicz

 

Nauczyciele      

Małgorzata Chechłowska

Małgorzata Dańczura

Teresa Karcińska

Lucyna Łaszkiewicz

Marzena Sadurska

Małgorzata Sikorska

Jolanta Szewczyk

Agnieszka Szkoła

 

 1. Formy dokumentowania pracy zespołu
 • – plany pracy przedszkola promującego zdrowie
 • – sprawozdania
 • – kroniki przedszkola promującego zdrowie
 • – podziękowania
 • – dyplomy
 • – certyfikaty
 • – scenariusze zajęć
 • – ankiety
 • – prace dzieci

 

 1. Realizowane cele priorytetowe w kolejnych etapach/ latach 2008/2009

Zdrowie emocjonalne jako dobre samopoczucie psychiczne i moralne, umiejętność racjonalnego myślenia, nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z ludźmi, budowania szczęśliwych i trwałych związków

rozwijanie inteligencji emocjonalnej, kształtowanie umiejętności wykorzystania literatury do wspierania dojrzewania emocjonalno- społecznego dzieci w wieku przedszkolnym nauczanie: racjonalnego myślenia (rozumienia zależności przyczynowo- skutkowych, motywów postępowania własnego i cudzego, wyciągania logicznych wniosków)

 • wartości (szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, odwagi, umiaru)
 • norm społecznych (dobrych manier, dobrych kontaktów z ludźmi)
 • radzenia sobie z własną złością
 • dobrej organizacji
 • optymizmu
 • kształtowanie charakteru dziecka (utrwalanie dobrych nawyków, zwalczanie wad)
 • świadome modelowanie właściwych postaw i zachowań (bycia wzorem)
 • ochrona przed szkodliwymi wpływami (np. ze strony mediów masowej kultury) uczenie mądrego korzystania z mediów 2009/2010, 2010/2011

Aktywność ruchowa jako niezbędny czynnik pełnego prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. Wypadkowa wrodzonych predyspozycji oraz nabytych umiejętności.

– dostarczanie dzieciom okazji do sprawdzania swoich możliwości w zakresie ruchu, uczestnictwo w zajęciach ruchowych, zabawach, grach na świeżym powietrzu, zawodach sportowych i spartakiadach, piknikach rekreacyjno- zdrowotnych

– zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych

 

– wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

 1. Jakie inne działania podejmowało przedszkole w ramach promocji zdrowia po rozpoczęciu stażu (otrzymaniu certyfikatu rejonowego)

Organizowanie konkursów o tematyce zdrowotnej:

 • konkurs na logo przedszkola promującego zdrowie
 • konkurs plastyczny „Jak pomagam choremu koledze na astmę?” – realizacja Programu „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie” – maj 2009, 2010
 • konkurs plastyczno- literacki „Książka moim przyjacielem” – grudzień 2008
 • konkurs z zakresu edukacji zdrowotnej „Zdrowo jem i sił mi przybywa, bo zjadam owoce a także warzywa” – rozpoznawanie smaku, zapachu, kształtu owoców – czerwiec 2009
 • konkurs plastyczny „Mamo, tato nie pal” – listopad 2008, 2009, 2010, 2011 pod patronatem PSSE – realizacja Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.
 • konkurs plastyczny „Z higieną za pan brat” – maj 2008
 • konkurs „Jestem bezpieczny” – maj 2010

Udział w konkursach:

 • Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pomaluj życie na nowo” pod hasłem „Wielobarwny świat z cukrzycą” pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, Ambasadora Królestwa Danii w Polsce, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – wrzesień 2008
 • „Współcześni Rycerze św. Floriana” – prace plastyczne na temat „Ratujemy ofiary pożaru” – kwiecień 2009, 2010.
 • „Uwaga Meningokoki” – konkurs plastyczny, wykonanie plakatu „Stop meningokokom” – 2008
 • konkurs do programu edukacyjnego „Misja Velvetki” – zadanie polegało na wymyśleniu imion dla sześciu bohaterów – Velvetek – maj 2010 w ramach programu edukacyjnego: „Misja Velvetek”. Program edukacyjny „Misja Velvetek” ma na celu kształcenie nawyków higienicznych i rozszerzenie nauczania podstawowych zasad higieny u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • „Mamo, tato nie pal przy mnie” – maj 2010. Realizacja programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”– organizator PSSE Jarosław

Referaty na Radzie Pedagogicznej, prezentacja na stronie internetowej przedszkola oraz pedagogizacja rodziców

– referaty:

„Podstawowe cele edukacji prozdrowotnej”

„Edukacja Antytytoniowa”

„Zdobywanie umiejętności dbania o czystość osobistą i higienę narządów zmysłów – propozycje zajęć i zabaw”

„Zdrowe przedszkole – przedszkole promujące zdrowie”

„Żywienie dzieci”

„Zdrowie w aspekcie fizycznym i psychicznym”

„Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w przedszkolu”

-Propagowanie zdrowego stylu życia w miejscu pracy i środowisku rodzinnym

„Agresja i jej przejawy”

Zajęcia otwarte dla rodziców, zajęcia obowiązkowe z dziećmi oraz występy teatralne

 • „W klasie z Jasiem” – realizacja Programu „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie” – rok 2008, 2009, 2010, 2011-05-20
 • scenariusze zajęć dotyczące realizacji Programu Edukacji Antytytoniowej – prezentacja teatrzyku dla rodziców „Mamo, tato nie pal” – maj 2008, 2009

– akcja antytytoniowa dla dzieci przedszkolnych w obecności przedstawicielki Sanepidu pt. „Płeć a palenie” – czerwiec 2010

Zajęcie otwarte dla rodziców – marzec 2010. „Zabawy kształcące zmysły – wzrok, smak, węch, dotyk, słuch” – popularyzacja zdrowego stylu życia dziecka i rodzica

Qizy „Co zrobić by zdrowym być” – listopad 2009

Inscenizacja „Księżniczka Brzydula” – kwiecień 2009

Zajęcie zorganizowane z zakresu poznawania zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych – marzec 2010

Przedstawienie teatralne „Zdrowy Czerwony Kapturek” – kwiecień 2010

Przedstawienie teatralne „Rzepka” – kwiecień 2011-05-20

Spotkania przedstawicieli Straży Miejskiej w ramach akcji „Bezpieczny Jarosław” pod hasłem „Pierwsza pomoc – ratownicy są wśród nas”

 • – spotkanie odbyło się w każdej grupie i dotyczyło korzystania z telefonów alarmowych i sposobu udzielania pierwszej pomocy. Dzieci otrzymały upominki, dyplomy i książeczki „Pierwsza pomoc” – czerwiec 2008

Spotkanie nauczycieli w Zarzeczu pod hasłem „Wiele na łączy” – współpraca ze Stowarzyszeniem „Grupa Poetycka” – czerwiec 2008 w ramach przyjętych priorytetów „Zdrowie emocjonalne jako dobre samopoczucie psychiczne i moralne”

Inauguracja projektu „Towarzysko i z poezją” – spotkanie nauczycieli MPNr9 w Jarosławiu z przedstawicielami Grupy Poetyckiej. W gronie przyjaciół własne wiersze prezentowała p. Marta O. – październik 2008

Styczeń 2009 – spotkanie z p. Darią S. i jej wieczorem autorskim „Z przyjaciółmi łatwiej żyć”.Maj 2009 – spotkanie nauczycieli w Klubie Kuźnia z p. Zofią F. i jej benefis „Ostatnie podrygi”.

Udział w konferencji „Jak kochać dziecko” – maj 2009 na temat „Co to jest zdrowie emocjonalne? Powinności rodziców względem dziecka”.

Udział dzieci z przedszkola w Maratonie poezji- III Jarosławska Noc Poezji. Dzieci zaprezentowały się w „Marszu Radeckiego” – metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss oraz w prezentacji wierszy„Piłka”, „Książka”. Utwory te były pokłosiem udziału dzieci w konkursie „promującym zdrowie”. Dzieci grały na instrumentach perkusyjnych oraz recytowały wiersze autorstwa nauczyciela prowadzącego – czerwiec 2009

Z myślą o wszystkich kobietach Stowarzyszenie „Grupa Poetycka” zorganizowała spotkanie z p. Jackiem Borkowskim w przeddzień Święta Kobiet. Dzieci z naszego przedszkola wręczały kwiaty wszystkim kobietom po zakończonym recitalu.

Udział w Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” – zapraszanie osób znaczących, przedstawicieli różnych zawodów, rodziców do prezentacji czytania literatury dziecięcej – wiersze i bajki czytały: aktorka Bernadetta M.K., dyrektor Miejskiej Biblioteki Dziecięcej, pracownik MP9 p. Marta O, policjantki, dyrektor Muzeum, rodzice i zaproszeni goście.

Obchody Dni Patrona Przedszkola – prezentacja utworów J. Brzechwy przez wszystkie grupy – maj 2008, 2009, 2010, 2011

Spotkanie z lekarzem kardiologiem – propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie sytuacjom stresowym

 • Udział dzieci w międzygrupowych zawodach sportowych – czerwiec 2009, 2010 przy współudziale nauczyciela wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej NR.6 p. Dariusza S.
 • Udział dzieci w zawodach sportowych między przedszkolami w Jarosławiu – Hala Sportowa MOSiR – czerwiec 2010
 • Pikniki sportowo- rekreacyjne w Pełkiniach – czerwiec 2009, 2010, 2011 – organizowanie zawodów sportowych, gier i zabaw na świeżym powietrzu, hippika i pokaz jazdy konnej dla dzieci.
 • Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji – prelekcja przeprowadzona przez pracowników Straży Miejskiej na temat zachowania bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji programu „Bezpieczny Jarosław”
 • Program artystyczny w Miejskim Przedszkolu Nr9 w Jarosławiu „Święto Ziemi” – wdrażanie do dbałości o ład i porządek na Ziemi, ochrona środowiska przyrodniczego przed niszczycielskim działaniem człowieka  – kwiecień 2010
 • Święto Polskiej Niezapominajki – jako święto przyrody i ekologii, mające na celu promowanie jej walorów i ochronę środowiska naszej Ojczyzny – maj 2011
 • Aktualizacja gazetki w holu przedszkola  o tematyce zdrowotnej i przedsięwzięciach przedszkola dotyczących współpracy z JSOiPZ
 • Systematyczne prowadzenie Kroniki Promocji Zdrowia w poszczególnych latach
 • Akcje charytatywne:Mała Kapela Gorących Serc – luty 2008. W akcji wzięły udział nauczycielki i dzieci z przedszkola – puszki przekazano do siedziby Galerii Przedmiotu
 • Pomoc finansowa na pokrycie kosztów związanych z pobytem Wojciecha S. w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie na turnusie rehabilitacyjnym – o pomoc do Stowarzyszenia zwróciła się mama Wojtka – wrzesień 2008
 • Akcja charytatywna „Kalendarz 2011” – całkowity dochód z akcji przeznaczony został na leczenie Damiana S. Do akcji włączyły się wszystkie grupy naszego przedszkola
 • Akcja „ GÓRA GROSZA”2008, 2009, 2010, 2011 –  organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem akcji było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych.
 • Akcja charytatywna „Dzieci Dzieciom – Wielkanocny Dar Serca” – akcja pod patronatem Publicznego Gimnazjum Nr2 im. St. Konarskiego

10.W jaki sposób priorytetowe działania były poddane ewaluacji.

 •  Ankiety dla nauczycieli i rodziców dotyczące realizacji programów i działań priorytetowych.

11.Wyniki przeprowadzonej ewaluacji w kolejnych latach:

2008/2009

– Wprowadzenie dzieci w świat literatury i zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie języka, pamięci, wyobraźni i koncentracji. Zapewnienie zdrowia emocjonalnego, zdobywania wiedzy, nauczanie wartości moralnych i pomoc w osiąganiu sukcesu.

-Realizacja Programu Zdrowia Emocjonalnego i Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”

– Budowanie dobrych relacji z dzieckiem, stworzenie warunków dla jego pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, moralnego i społecznego.

2009/2010; 2010/2011

-Stworzenie dzieciom możliwości do intensywnego ruchu, rozwijanie niezwykłych właściwości ciała, ducha i umysłu. Udział w turniejach, spartakiadach i zawodach sportowych, imprezach rekreacyjno- zdrowotnych i  wycieczkach. Zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez stosowanie metod aktywizujących tj. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Gimnastyki Twórczej R. Labana, Metoda Gimnastyki Rytmicznej A.M. Kniessów i Metoda Gimnastyki Twórczej C. Orffa opierającą się na muzyce, mowie i ruchu. Wreszcie Metodę P. Dennisona, której podstawą są naturalne ruchy fizyczne integrujące obie półkule mózgowe.

Zapewnianie aktywnego wypoczynku poprzez zajęcia i zabawy na podwórku oraz codzienne spacery i wycieczki. Pozyskanie rodziców jako sojuszników wspierających naszą pracę i ideę promocji zdrowia oraz wspierające nas w stymulowaniu prawidłowego rozwoju emocjonalnego i fizycznego dziecka.

Uroczyste otwarcie placu zabaw – 7.05.2009 – powitanie zaproszonych gości przez panią dyr. A. Kolasa- Skiba, przecięcie wstęgi przez Burmistrza Miasta Jarosławia Andrzeja W. i prezentacja programu przez dzieci z przedszkola.

 1. Jak wykorzystano wyniki ewaluacji w planach dalszej pracy?

Wyniki ewaluacji zostały wykorzystane do sporządzenia planu pracy naszej placówki na kolejne lata biorąc pod uwagę misję przedszkola „Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom”

 1. Zrealizowane projekty na rzecz promocji zdrowia w środowisku lokalnym w latach:

Zrealizowane:

Programy edukacyjne z zakresu promocji zdrowia:

 • Plan Przedszkola „Zdrowe przedszkole” pod hasłem Zdrowie Emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym – 2008/2009
 • Plan Przedszkola Promującego Zdrowie  pod hasłem „Szczęśliwe dziecko jest zdrowe, sprawne o zdrowej sylwetce” – 2009/2010, 2010/2011
 • Program Edukacyjny „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie” – 2008, 2009, 2010, 2011
 • Program Edukacji Antytytoniowej dla Dzieci Przedszkolnych „Czyste powietrze wokół nas” – 2008, 2009, 2010
 • Program Edukacyjny – „Misja Velvetki” -2010, program edukacyjny kształtujący nawyki higieniczne
 • Program „Bezpieczny Jarosław” – warsztaty tematyczne „Bezpieczna młodzież” – nasza wspólna sprawa” – 2008
 • Program Profilaktyczny „Bezpieczne dzieciństwo” – 2009
 • Ogólnopolska Kampania „Stop meningokokom” – 2008
 • ABC XXI Program Zdrowia Emocjonalnego i kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” – 2008, 2009, 2010
 • Projekt „Towarzysko i z poezją” w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Grupa Poetycka – 2008
 1. Działania rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, w których przedszkole brało udział w latach:
 • XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 2008

XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 2009

XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 2010

XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 2011

 • Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2008, impreza sportowa zorganizowana dla popularyzacji sportu i czynnego wypoczynku
 • Parada Schumana i Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł w ramach imprezy Spotkania Europejskie – 2008

Parada Schumana – 2009

XVII Spotkania Europejskie – Parada Schumana – 2010

XVIII Spotkania Europejskie – Parada Schumana – 2011

 • Impreza plenerowa „Różne odcienie jesieni” – Radawa 2008
 • Piknik Ekologiczny w Radawie połączony ze Sprzątaniem Świata – Radawa 2009 – Impreza plenerowa „Sadźmy drzewa – Radawa 2009”
 • Piknik Ekologiczny w Radawie połączony ze Sprzątaniem Świata – Radawa 2010 – Impreza plenerowa „Sadźmy drzewa”
 • VIII Akcja Społeczna „Szlachetna Paczka” organizowana przez Stowarzyszenie „Wiosna” – 2008 – pomoc dla potrzebujących rodzin i inspiracje do pomagania przez darczyńców
 • IX Akcja Społeczna „Szlachetna Paczka” organizowana przez Stowarzyszenie „Wiosna” – 2009
 • X Akcja Społeczna „Szlachetna Paczka” organizowana przez Stowarzyszenie „Wiosna” – 2010 –
 • XI Akcja Społeczna „Szlachetna Paczka” organizowana przez Stowarzyszenie „Wiosna” – 2011 – otrzymanie certyfikatu za udział w akcji przez Stowarzyszenie Wiosna
 • VII Festiwal Piosenki promującej Zdrowie – 2008
 • VIII Powiatowy Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie – 2009 – pod hasłem „Ratujmy życie, bezpieczne szpitale w czasie katastrof”
 • IX Powiatowy Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie – 2010 – pod hasłem „Człowiek i miasto”
 • X Powiatowy Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie – 2011
 • VIII Wojewódzka Olimpiada Sportowa „Przedszkolada” pod patronatem Wojewody Podkarpackiego Marszałka Województwa Podkarpackiego – Łańcut 2010
 • Bal charytatywny – organizowany w Szkole Podstawowej Nr 6 w Jarosławiu i Świetlicy przy Kościele p.w. Bożego Ciała przy Kolegiacie Jarosław, odpowiedzialni nauczyciele przedszkola Nr9 Jarosław i przedszkola Nr3 Przeworsk – 2008, 2009, 2010, 2011
 1. Z jakimi instytucjami i organizacjami współpracuje przedszkole w ramach realizacji celów priorytetowych? W jakim zakresie?
 • Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia – współpraca z koordynatorem rejonowym i pomoc przy organizacji działań promujących zdrowie
 • Urząd Miasta Jarosław
 • Starostwo Powiatowe
 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna – udział w projektach, konkursach, przeglądach i programach
 • Poradnia Psychologiczna
 • Pracownia Rehabilitacji Psychologicznej
 • Jarosławskie Centrum Kultury
 • OREW – Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy
 • Muzeum – Kamienica Orsettich
 • Stowarzyszenie „Grupa Poetycka”
 • Biblioteka Dziecięca
 • Podkarpackie KO – Rzeszów
 • Galeria Rynek 6
 • Straż Pożarna – prezentacja sprzętu i prelekcje „Niebezpieczne zabawy”
 • Komenda Powiatowa Policji – Jarosław
 • MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • Państwowe Ognisko Baletowe
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 i 11 w Jarosławiu
 • Przedszkola Miejskie
 • PCK – Jarosław, udział w akcjach „Gorączka złota” -2008, 2009, 2010, 2011
 • MOK – Miejski Ośrodek Kultury – przeglądy, przedstawienia, inscenizacje.
 1. Współpraca przedszkola z rodzicami w ramach realizacji celów priorytetowych? W jakim zakresie?

Udział rodziców w organizacji pikników, wycieczek, w organizacji uroczystości przedszkolnych, udział w zajęciach otwartych, pomoc w przygotowaniu konkursów, przeglądów, inscenizacji i przedstawieniach. Wsparcie materialne i finansowe w realizacji projektów i przedsięwzięć promujących zdrowie.

 1. Ukończone przez nauczycieli formy doskonalenia w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
 • Udział w comiesięcznych spotkaniach koordynatorów JSOiPZ – Klub Kuźnia
 • Warsztaty i szkolenia dla członków stowarzyszenia
 • „Pierwsza pomoc – ratownicy są wśród nas” – szkolenie dla młodzieży i nauczycieli w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miasta Jarosławia
 • Seminaria w ramach programu „Bezpieczny Jarosław” – 2008
 • Szkolenie Koordynatorów Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – 2007 Kraków
 • Szkolenie Koordynatorów Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – 2009 Warszawa
 • Szkolenie Koordynatorów Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – 2010 Wrocław. Spotkanie w Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej
 • Szkolenie Koordynatorów Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – 2011 Gdańsk – Sopot
 1. Czy podczas realizacji priorytetowych zadań z edukacji zdrowotnej wystąpiły trudności i problemy?

NIE

 1. Osiągnięte sukcesy w zakresie realizacji działań (szkoły) przedszkola promującego zdrowie.

Powyższe działania przyczyniły się do stymulowania rozwoju dzieci, do rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego, do wiary we własne siły, możliwości i poczucia własnej wartości

Udział w konkursach, spartakiadach, przeglądach, inscenizacjach organizowanych w przedszkolu i środowisku lokalnym przyczyniły się do pokonywania lęku i niepewności. Realizowane programy kształtowały pożądane postawy i zachowania. Uczyły dzieci asertywności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zagrażających ich życiu i zdrowiu. Przygotowane, zagospodarowane, bezpieczne i odpowiednio wyposażone otoczenie posłużyło prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu.

Aktywizujące metody pracy przyczyniły się do rozwijania inwencji twórczej, ekspresji ruchowej, spontanicznej zabawy, poszukiwania i przeżywania oraz bezpośredniego kontaktu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym.

Wycieczki, pikniki, zabawy i gry na świeżym powietrzu dały możliwość zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu, rozwijały hart ducha i umysłu. Dzieci potrafią korzystać z różnych form aktywności ruchowej, są otwarte na wszelkie działania i przedsięwzięcia realizowane w przedszkolu i środowisku lokalnym.

 1. Planowane kierunki działań na najbliższe lata.

Propagowanie akcji „Szlachetna Paczka” – pozyskiwanie darczyńców i liczby wolontariuszy dla rodzin potrzebujących pomocy.

Opracowanie Programu Pracy na kolejne lata.

 1. Propozycje działań dla Sieci Szkół promujących Zdrowie.

Jarosław 12.09.2011r

dyrektor: mgr Agata Kolasa- Skiba

koordynator: mgr Irena Frankiewicz

 

 

 

 

EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA    W PRZEDSZKOLU

Promocja zdrowia jest ideą ogólnoświatową obejmującą działania priorytetowe tzn. ochraniające, wzmacniające i traktujące zdrowie jako wartość najwyższą

W przedszkolu promującym zdrowie dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, nauczycieli i pozostałych pracowników. Przedszkole promujące zdrowie uczy dzieci kontrolować stan swojego własnego zdrowia, dbać o nie i ciągle pomnażać jego potencjał.

Ważne jest aby nauczyć dzieci rozwiązywać aktualne problemy jakimi są: higiena osobista, niewłaściwe odżywianie, niska aktywność ruchowa , stres, agresja itp. 

Aby promocja zdrowia w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym była skuteczna niezbędna jest realizacja programów edukacji zdrowotnej i poszukiwanie instytucji i osób wspierających.

Służą one merytoryczną wiedzą i wspomagają w realizacji programu poprzez dostarczanie materiałów, prowadzenie pogadanek , prelekcji dla rodziców i dzieci na tematy zdrowotne. W przedszkolu promującym zdrowie podejmujemy działania sprzyjające zabawie , nauce i pracy.

Stąd szczególny nacisk kładziemy na zdrowie emocjonalne , higienę i zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.

Bardzo ważne jest zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne przedszkola. Tworzy je budynek , teren przedszkola odpowiednio wyposażony w sprzęt i przyrządy oraz zagospodarowanie terenu.

Podejmując zadania prozdrowotne realizujemy programy edukacji zdrowotnej, organizujemy zabawy, konkursy plastyczne które przyczyniają się do przyswajania przez dzieci wiedzy o tym, co sprzyja a co zagraża zdrowiu.

Zwrac amy uwagę na bezpieczne korzystanie ze sprzętu i zabawek poprzez przestrzeganie ustalonych zasad w czasie pobytu dzieci na placu zabaw.

Poprzez realizację programów dzieci przyswajają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu.

Uczymy asertywności i radzenia sobie w sytuacjach trudnych ,zagrażających życiu i zdrowiu .

Wyrabiamy zamiłowanie do wycieczek, spacerów jako źródła zdrowia i radości oraz hartowania ciała .

Przyzwyczajamy do przebywania na świeżym powietrzu , organizujemy zabawy ruchowe oraz zabawy z elementem współzawodnictwa.

Uczymy dzieci dbania o swoje zdrowie i innych poprzez zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania zarażeniu się chorobą np. korzystania z chusteczek higienicznych w czasie kataru czy kichania. Zwracamy uwagę na przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas zorganizowanych zajęć dydaktycznych, ćwiczeń gimnastycznych itp

Wdrażamy do współodpowiedzialności za własne zdrowie.

Uczymy tolerancji i życzliwości wobec dzieci chorych (realizacja programu Wolność Oddechu-Zapobiegaj Astmie).

Organizujemy zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem przyborów , przyrządów a także wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodach A.M. Kniessów , R.Labana , K.Orffa , W.Sherborne.

Od kilku lat realizujemy w naszym przedszkolu Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

Program adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich i ma na celu wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i uczenie asertywności.

Poprzez program uczymy dzieci radzenia sobie w sytuacjach, gdy inne osoby palą przy nich papierosy. Dwa lata realizujemy również Program Profilaktyczny „Wolność Oddechu-Zapobiegaj Astmie”.

Program adresowany jest do rodziców dzieci oraz tych, którzy często chorują na infekcję górnych  dróg oddechowych.

W ramach realizacji programu prowadzimy działalność  oświatowo-wychowawczą wśród rodziców i dzieci.

Mieli oni możliwość obejrzenia filmu związanego z wyżej wymienionym tematem, zapoznanie się z ulotkami , broszurkami oraz ankietą dla rodziców.

Rodzice zostają zapoznani z wszystkimi programami dotyczącymi edukacji zdrowotnej na początku każdego roku szkolnego.

Opracowujemy harmonogramy działań ,programy dydaktyczne, w którym oprócz działalności

oświatowo-wychowawczej ,zajęć zorganizowanych organizujmy również konkursy plastyczne oraz występy dzieci na terenie przedszkola i poza nim.

Dzieci z grupy „Pomarańczowej” wzięły udział w konkursie pt. „Wymyśl imiona dla Velvetek”.

Zadaniem przedszkolaków było nadanie imion dla sześciu bohaterów – Velvetek.

Dzieci wzięły udział w konkursie w ramach programu edukacyjnego „Misja Velvetek”.

Jest to ogólnopolski program edukacyjny kształtujący nawyki higieniczne.

Odpowiada na zalecenia profilaktyczne MEN i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z zakresu przeciwdziałania  zachorowaniom na grypę.

Program ma na celu wskazywać na potrzebę  rozszerzenia nauczania podstawowych zasad higieny u dzieci w wieku przedszkolnym.

Program edukacyjny „Misja Velvetek” ma również na celu utrwalenie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej.

Jednym z jej podstawowych elementów jest właściwa higiena nosa.

Ma to szczególne znaczenie w zapobieganiu grypie oraz infekcjom kataralnym.

Właściwe korzystanie z chusteczek higienicznych oraz częste mycie rąk są podstawowymi zasadami higieny osobistej, które powinien przyswoić sobie każdy przedszkolak.

Wszelkie poczynania dotyczące realizacji programów edukacji zdrowotnej spotykają się z przychylnością nauczycieli, rodziców oraz dyrekcji przedszkola.

Jako przedszkole należące do Sieci Szkół Promujących Zdrowie realizujemy projekty i działania wynikające z aktualnych potrzeb dzieci i rodziców oraz mamy możliwość promowania przedszkola w społeczności lokalnej.

Przedszkole bierze udział w akcjach charytatywnych  „Szlachetna paczka”, „Gorączka złota”, „Góra złota”itp. ogólnopolskiej akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Promującej Zdrowie,w kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”-Parada Schumana, Balach charytatywnych. Co roku uczestniczymy w pikniku ekologicznym w Radawie pod hasłem „Sprzątanie Świata” oraz w Spartakiadzie Przedszkolaków.

Uczestniczymy w szkoleniach i warsztatach szkolnych zespołów promocji zdrowia oraz w comiesięcznych spotkaniach w Kuźni Jarosławskiej.

Przedszkole otrzymało Rejonowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie,  oraz uzyskało Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie a obecnie przygotowujemy się do Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Opracowanie: mgr I. Frankiewicz

 

Promocja zdrowia fizycznego w okresie przedszkolnym

Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym dzieci nabywają umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której żyją.

Jest podstawowym prawem, powinna być obecna na co dzień w ich życiu i doświadczeniach przez całe życie.
Okres przedszkolny szczególnie sprzyja promocji zdrowia fizycznego, ze względu na dobroczynny wpływ aktywności ruchowej na dziecko. Wychowanie zdrowotne to również kształcenie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa, hartowanie, kształtowanie prawidłowej postawy ciała i nauka jak dbać o zdrowie

Celem edukacji jest ukazanie dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtowanie uczucia odpowiedzialności za zdrowie, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków.
Potrzeba ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym jest szczególnie duża, a wręcz niezbędna.Opanowanie w tym wieku umiejętności ruchowe, pływanie, jazda na rowerze, nartach czy też łyżwach, pozostają już na całe życie.Systematycznie i prawidłowo prowadzone ćwiczenia rozwijają i doskonalą takie cechy motoryczne jak : szybkość, siłę, zwinność, wytrzymałość, uczą sprawności ruchowej, w biegu w skokach, wspinaniu, rzutach, chwytach, itp. Kształtują również wartościowe cechy charakteru, takie jak: odwaga, samodzielność, wytrwałość, gotowość do niesienia pomocy, ambicja, umiejętność kolektywnego działania i pokonywania trudności. Dlatego też edukacja zdrowotna w przedszkolu zajmuje szczególne miejsce. Troska o sprawność i wydolność fizyczną dziecka to jedno z najważniejszych zadań przedszkola i nauczycieli. Tempo rozwoju cech motoryki jest różne w różnych okresach życia młodego człowieka, ale wiadomo, że w okresie 3-6 lat najbardziej rozwija się: gibkość, szybkość i dokładność prostej reakcji ruchowej, wyraźnemu przyspieszeniu podlegają cykliczne reakcje ruchowe. Wzrasta też siła, skoczność, zwinność i koordynacja ruchowa. Ograniczenie czasu i intensywności ruchu dziecka w okresie przedszkolnym jest zjawiskiem niekorzystnym dla jego rozwoju motorycznego, sprawności fizycznej, słowem źle wpływa na zdrowie. Niestety współczesna cywilizacja nie sprzyja spełnianiu potrzeby ruchu dziecka. Jest to błąd, który pociąga bardzo przykre następstwa. Znaczny procent dzieci cierpi na otyłość, skrzywienie kręgosłupa w różnych płaszczyznach, nerwice, apatie itp. Zdając sobie sprawę z różnych ograniczeń w zakresie zabawy, pracy i hartowania oraz ujemnego wpływu cywilizacji na możliwość rozwoju dzieci, postulujemy ruch na świeżym powietrzu, możliwie w naturalnych warunkach. Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu przez cały rok to możliwość zabawy, pracy i hartowania, to korzystanie z nieograniczonych biologicznych bodźców rozwojowych. Najlepsze sale, urządzenia, przybory i środki techniczne nie zastąpią słońca, wilgotnego powietrza, rosy, gorącego piachu, śniegu, mgły i wiatru. Tajemnica powodzenia w zakresie rozwoju fizycznego i motorycznego, a nawet można powiedzieć śmielej i w zakresie pomnażania zdrowia, tkwi w powrocie do ruchu w naturalnych warunkach, w świadomym korzystaniu z każdej okazji dobrze zaprogramowanego ruchu na powietrzu, w świadomym wyborze ruchu w naturalnych warunkach podczas każdego dnia zajęć w przedszkolu. Żyjemy w określonym klimacie. Cyklicznie zmieniające się pory roku dostarczają bardzo różnorodnych bodźców hartujących i stwarzają wyjątkowe okazje do ich wykorzystania. Nie zawsze jednak chcemy i umiemy z nich korzystać. Zatrzymywanie dzieci na początku jesieni przez kilka dni w przedszkolu bez wychodzenia na powietrze lub wychodzenie bierne, bez w miarę intensywnego ruchu, stwarza okazję do przeziębienia, ale ciągłe uczestnictwo w ćwiczeniach, grach i zabawach na powietrzu przez dni pogarszającej się pogody to łagodne przejście, hartowanie – adaptowanie dzieci do tych zmieniających się warunków pogodowych. Zaniechanie lub wyraźne ograniczenie wychodzenia na powietrze w dni chłodne to nie jest wybór dzieci, to przesadna troska dorosłych, bądź nieświadomość, ile przez to dzieci tracą. Należy pamiętać, że wiek przedszkolny powinien być okresem świadomego oddziaływania na nie w pełni jeszcze ukształtowaną postawę dziecka jak i o tym, że jego organizm jest podatny zarówno na wpływy pozytywne, jak i negatywne. Nie powinno się zaprzepaszczać szans stworzenia dziecku podstaw pełnego zdrowia, sprawności i odporności.Należy zabiegać o nie już od najwcześniejszych lat życia.

Bibliografia:
1. M.Kŭcera: „Analiza spontanicznych czynności ruchowych
u dzieci”. „Wychowanie Fizyczne i Higiena szkolna”
2. R. Przewęda, D. Wybraniec „Charakterystyka rozwoju motorycznego dziecka w wieku przedszkolnym”. „Wychowanie w Przedszkolu”
3. W .Dyner: „Zabawy tematyczne dzieci w domu i przedszkolu”

 1. G .Szojda: „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”

Opracowała : mgr Teresa Karcińska

 

 

Gdy rodzi się dziecko i zaczynasz myśleć o tym, czego byś dla niego chciała, wyobraźnia podsuwa obraz zdrowego, grzecznego malucha, który je wszystko, co mama przygotuje. W twojej wyobraźni kolorowe warzywa są tak atrakcyjne dla dziecka, że zjada je w pierwszej kolejności, radośnie się przy tym uśmiechając. Tymczasem rzeczywistość może daleko odbiegać od tego obrazka. Twoje dziecko nie ma ochoty na żadne z proponowanych warzyw, jedynie ziemniaki i do tego mięso mogą go zainteresować.Jako świadoma mama wiesz, że warzywa są niezbędne w diecie jako produkty dostarczające witamin i mikroelementów, a twoja pociecha odmawia jakiejkolwiek współpracy. Przy posiłkach atmosfera staje się napięta, nerwowi jesteście ty i dziecko. To nie jest dobry stan do jedzenia czegokolwiek. Działanie na siłę, kuszenie nagrodą, zwłaszcza słodką, straszenie karą na pewno nie wyrobią dobrego nawyku jedzenia warzyw. Przede wszystkim zadbaj o miłą atmosferę przy stole. Miej czas, uśmiech i całe pokłady cierpliwości.Daj dziecku wybór, niech ma możliwość zdecydowania się na jedno z np. trzech warzyw. Są dni, gdy masz ochotę na surówkę z cykorii czy pomidorów, są też takie, gdy wolisz gotowane brokuły lub fasolę. Dziecko również może mieć ochotę na różnorodność, lecz czasem samo nie wie na co. Daj mu więc wybór. Jeśli zaakceptuje choć jedno z proponowanych warzyw, już będzie dobrze. Może to być również to samo warzywo pod inną postacią, np. surówka z marchewki i marchewka gotowana.

Kolejnym elementem, któremu powinnaś się przyjrzeć, są nawyki całej rodziny. Czy tata przypadkiem nie bojkotuje warzyw, mówiąc np. „nie będę jadł sałaty, nie jestem królikiem”, „nie ma mięsa, co to za obiad z samych warzyw?”. Otóż to, nasze dzieci to baczni obserwatorzy, są jak lustro, które odbija przekonania i nawyki całej rodziny. Nie jecie warzyw zbyt często? Proszę bardzo, maluch też nie chce, on jest częścią waszej małej społeczności i chce być jak tato czy starszy brat, powiela więc ich zachowania. Jeśli chcesz, by dziecko jadło warzywa, musisz oswajać ten temat również ty i cała rodzina. Porozmawiaj z wszystkimi, jakie warzywa lubią, czy możecie, np. raz na dwa tygodnie próbować coś nowego?

Dziecko powinno widzieć różnorodność warzyw, powinno mieć szansę na poznanie nowego smaku, daj mu czas na oswojenie nowego produktu. Pamiętaj, tak jak i ty różnie podchodzisz do nowości, dziecko również będzie do nich różnie podchodziło. Najważniejsze, nie zniechęcaj się, marchewka nie jest ulubionym warzywem w postaci gotowanej? Może zasmakuje w postaci surowej. Nie pasują słupki? To może zasmakują podgotowane talarki. Daj dziecku szansę również na inne spojrzenie na warzywa, brokuły to wspaniały las, podobnie kalafior, a może spodoba się stempelek z marchewki lub łódeczka z cykorii? Ogranicza cię tylko twoja wyobraźnia.

Jedzcie więc w miłej atmosferze, próbując nowych smaków. Dajcie sobie czas, by jakiś nawyk zaistniał i wystarczy już tylko powielać i urozmaicać.

 

Źródło:Gazetka reklamowa Rossmann

/Jolanta Szewczyk/

 

Aktywność ruchowa dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój psychomotoryczny dziecka przedszkolnego ulega stałemu przeobrażaniu i doskonaleniu. Charakterystyczną cechą tego okresu jest ruchliwość, potrzeba wypowiadania się za pomocą ruchu. Dziecko potrafi już swobodnie chodzić, biegać, skakać, wspinać się, utrzymywać równowagę statyczną i dynamiczną. 5 latek osiąga tzw. Równowagę przedszkolną. Okres ten zwany „okresem złotym” stanowi jednocześnie pierwsze apogeum motoryczności. Następuje intensywny rozwój psychomotoryki dziecka (cech ilościowych i jakościowych). Dziecko jest silniejsze, zwinniejsze, zręczniejsze, wytrzymalsze, bardziej zdolne do łączenia znanych ruchów w coraz bogatsze kombinacje i kompozycje. Poprawia się również funkcjonowanie całej sfery odbiorczej, wszystkich zmysłów w tym i czucia kinetycznego, pozwalającego na lepsze władanie własnym ciałem, lepsze poznawanie własnych możliwości ruchowych. W tym okresie istnieją duże możliwości stymulowania i doskonalenia sprawności psychomotorycznej, jak również przyswajania, opanowywania przez dziecko różnych umiejętności i nawyków ruchowych o znaczeniu zdrowotno – rekreacyjnym oraz sportowym: zabawy i gry ruchowe, gimnastyka podstawowa, pływanie, jazda na łyżwach i nartach. Dają one dziecku lepsze możliwości pracowania nad własnym ciałem. Ruch jest głównym stymulatorem biologicznym zapewniającym harmonijny rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka: biologicznej, psychologicznej i społecznej. Funkcjonowanie wszystkich sfer jest ściśle ze sobą powiązane i uzależnione Aktywność ruchowa ma istotny wpływ na rozwój, doskonalenie i różnicowanie morfologiczno – fizjologiczne wszystkich układów i organów.  Ruch i związana z nim praca mięśniowa wpływają przede wszystkim na układ ruchowy tj. mięśnie, kości, stawy i więzadła. Wskutek pracy powiększa się przekrój i objętość włókien mięśniowych, wzrasta ich napięcie, siła i sprężystość. Od aktywności ruchowej zależy prawidłowy przebieg assyfikacji kości zapewniający ich wzrost na długość. Ruch wpływa także na wzmacnianie wytrzymałości i elastyczności, sprężystości aparatury więzadłowo – torekowej, co ma istotne znaczenie w formowaniu się w tym okresie naturalnych krzywizn kręgosłupa. Prawidłowo dawkowany ruch zwiększa wydolność i sprawność układu serca naczyniowego i oddechowego. Zwiększa się pojemność oddechowa płuc, ilość przyswajanego tlenu, co znakomicie ułatwia dotlenienie organizmu w czasie wysiłku. Ćwiczenia ruchowe przyzwyczajają się do podwyższenia sprawności żołądka i perystaltyki jelit, wpływają na wydolność wątroby i nerek oraz dzięki przyspieszeniu przemiany materii, zapobiegają zaparciom i zaleganiu moczu w drogach moczowych.  Intensywny ruch jest podstawowym czynnikiem usprawniającym pewne mechanizmy immunologiczne dzięki którym zwiększa się odporność przeciw zakaźna ustroju. Naturalna ruchliwość dziecka warunkuje prawidłowy rozwój oraz funkcjonowanie układu nerwowego. Ruch przynosi każdemu młodemu organizmowi niezastąpione korzyści w sferze duchowej, emocjonalnej, w rozwoju inteligencji, Przejawy tej aktywności są integralnie związane z naturą dziecka, przenikają do jego uczuć, Ruch stanowi także najbardziej naturalny środek samo wyrażenia się dziecka. Im jest ono młodsze, tym bardziej spontanicznie okazuje swoje stany uczuciowe i wrażenia za pomocą gestu, ruchu i mimiki. W. Gniewkowski podkreśla iż stwarzając dzieciom możliwości do intensywnego ruchu, rozwijamy w nich niezwykłe właściwości ciała, ducha i umysłu. Jest to najcenniejszy posag, w jaki możemy je wyposażyć na długą drogę w ich dorosłym życiu. Zwiększona aktywność ruchowa owocuje wzrostem parametrów siły, wytrzymałości, szybkości mocy, zwinności, koordynacji i innych cech motoryczności, podnosi ogólną sprawność fizyczną, odporność organizmu, a tym samym wzmacnia zdrowie i daje dobre samopoczucie.

 

Opracowanie:  mgr Irena Frankiewicz

 

 

Edukacja zdrowotna  oraz propagowanie zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

 

W przedszkolu  odbyły się zajęcia otwarte z rodzicami z  zakresu edukacji zdrowotnej, których celem było propagowanie zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju dzieci.

W grupie  „Pomarańczowej” odbyło się zajęcie otwarte z rodzicami pt. ” Dzień marchewki i pomarańczy” oraz zajęcie z dziećmi „Co dobrego w warzywach i owocach”. Celem zajęć  była rola owoców i soków w codziennej diecie oraz wpływ warzyw i owoców na stan zdrowia dziecka. Dzieci nazywały , opisywały i segregowały owoce i warzywa. Odbyła się także prezentacja i degustacja owoców w sali zajęć. W grupie „Różowej” odbyło się zajęcie z rodzicami pt.” My zdrowo żyć chcemy, wiec zdrowo jemy” oraz zajęcie ruchowo – rytmiczne wg. metody aktywnego słuchania muzyki B. Strauss pt. ”Wspólne zabawy z rodzicami”. Odbyło się również spotkanie z Panią doktor T. Adamczyk – lekarzem psychiatrą, która czytała dzieciom bajki w ramach Kampanii „Cała Polska czyta  dzieciom”. W grupie „Zielonej”   odbyło się zajęcie otwarte  na temat: „Zabawy  ruchowe z rodzicami”. Celem zajęcia było  kształtowanie  sprawności fizycznej dzieci, prawidłowej postawy ciała, gibkości i zwinności. W grupie „Żółtej” odbyło się zajęcie z udziałem rodziców, którzy wspólnie z dziećmi wykonywali soki owocowo warzywne. Grupa odbyła także wycieczkę do apteki i optyka W grupie ” Niebieskiej” odbyło się zajęcie, podczas którego dzieci przygotowywały  owoce i robiły z nich sok a także   owocowe galaretki. Dzieci zaprezentowały swoim rodzicom  teatrzyk pt.” Księżniczka Brudaska”, po którym zaprosiły swoich rodziców na degustację wcześniej przygotowanego soku i galaretek. Teatrzyk który miał na celu edukować i zachęcać  dzieci do dbania o czystość,  miały możliwość obejrzeć dzieci z przedszkola oraz ze Szkoły   Podstawowej Nr 11. Ponadto w każdej grupie realizowany jest program ” Kubusiowi Przyjaciele Natury” wy. harmonogramu.

opracowanie:

Koordynator w zakresie  promocji zdrowia

mgr Irena Frankiewicz

 

Uczestniczymy w programie edukacyjnym ” Wolność Oddechu –  Zapobiegaj Astmie”

Harmonogram realizacji programu edukacyjnego ” Wolność Oddechu –  Zapobiegaj Astmie” w roku szkolnym 2011/2012 w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Jarosławiu

Wdrożenie programu w przedszkolu
Lp. Zadanie Termin realizacji realizator
1. Poinformowanie Dyrekcji placówki, Grona Pedagogicznego oraz rodziców dzieci o realizacji w placówce programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” Wrzesień 2011 nauczyciel – wychowawca/ koordynator
2. Zapoznanie się z filmem szkoleniowym dla nauczyciela, sporządzenie harmonogramu działań w placówce; podział zadań i ustalenie terminów zajęć edukacyjnych z dziećmi i spotkania informacyjno-edukacyjnego z rodzicami,Eksponowanie materiałów oświatowo –zdrowotnych w holu przedszkolaWykonanie gazetki przybliżającej program „Wolność Oddechu –Zapobiegaj Astmie”. Styczeń 2012 nauczyciel – wychowawca
Działania edukacyjne kierowane do dzieci
Lp. Zadanie Termin realizacji realizator
1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi z wykorzystaniem:- książeczki pt. „W klasie z Jasiem”,Program edukacyjny Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”-wykonanie prac plastycznych związanych z realizowanym tematem,-malowanie kolorowanki dotyczącej alergenów ,które krążą wokół nas.- autorskich scenariuszy zajęć zamieszczonych na stronie serwisu internetowego programu:www.wolnoscoddechu.pl– własnych opracowań Luty– czerwiec 2012 nauczyciel – wychowawca
Działania informacyjno-edukacyjne kierowane do rodziców dzieci
Lp. Zadanie Termin realizacji realizator
1. Zaproszenie rodziców na spotkanie informacyjno-edukacyjne Luty-Kwiecień 2012 nauczyciel – wychowawca
2. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania informacyjno-edukacyjnego z rodzicami:- przedstawienie podstawowych informacji o programie,- emisja filmu szkoleniowego dla rodziców,- przeprowadzenie ankietyzacji ewaluacyjnej z rodzicami po zakończonej emisji filmu – do wykorzystania ankieta „Wolność Oddechu”- zebranie ankiet ewaluacyjnych bezpośrednio po spotkaniu. Maj –czerwiec 2012 nauczyciel – wychowawca
Ewaluacja działań programowych
1. Podsumowanie i ocena realizacji działań programowych w przedszkolu; zapoznanie z efektami Dyrektora placówki Czerwiec 2012 nauczyciel – wychowawca
2. Sporządzenie INFORMACJI Z REALIZACJI PROGRAMU „WOLNOŚĆ ODDECHU –ZAPOBIEGAJ ASTMIE” w roku szkolnym 2011\2012 przekazanie jej wraz z ankietami  „Wolność Oddechu”, wypełnionymi przez rodziców po spotkaniu informacyjno-edukacyjnymdo Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Jarosławiu. do 30 czerwca 2012 nauczyciel – wychowawc/koordynator
3. Analiza informacji z ankiet wypełnionych przez rodziców, przygotowanie raportu końcowego, prezentacja wyników do czerwca 2012 koordynator
Harmonogram przygotowała Irena Frankiewicz

 

 

 

Dożynki Powiatu Jarosławskiego – Szówsko 2012 r.

 

W niedzielę 9. 09. 2012 r. na stadionie sportowym w Szówsku odbyły się Dożynki Powiatu Jarosławskiego, w których wzięły udział nauczycielki Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana  Brzechwy. Za organizację konkursów plastycznych, quizów: zgaduj zgadula, zabaw i innych atrakcji były odpowiedzialne  nauczycielki: Irena Frankiewicz i Lucyna Łaszkiewicz. Biorące udział w zabawach dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji  Zdrowia.

 

 

 

W dniu 4. 04. 2013 r. odbędzie się

XII Powiatowy  Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie

pod hasłem „Zdrowe bicie serca”

Nasze przedszkole reprezentować będą dzieci z grupy Niebieskiej