Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego

REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 IM. JANA BRZECHWY
W JAROSŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078,
1287, 1680, 1681,1818, 2197, 2248).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek z dnia 16 marca 2017 (Dz. U.2017.610).
Uchwała Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław (Dz. U. Woj. Podkarp. z 2017 r. poz. 1516)
Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie dokumentu zwanego dalej Wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
„przedszkolu” należy przez to rozumieć: Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy.
,,przedszkole pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć przedszkole, do którego rodzice (opiekunowie prawni) chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

POSTANOWIENIA REKRUTACYJNE

§ 2
System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych Zarządzeniem Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020r., w oparciu o kryteria ustalone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy.
W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego.
Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie art. 131 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

CZYNNOŚCI DOTYCZACE ZŁOŻENIA WNIOSKU

§ 3
W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia w formie elektronicznej Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępnego na stronie internetowej https://www.naborpkandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw. Wydrukowany i podpisany Wniosek o przyjęcie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia w terminie określonym w harmonogramie naboru.
W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, z czego do dwóch jako placówek drugiego i trzeciego wyboru.
Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
W wyjątkowych sytuacjach Rodzic może złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka tylko w wersji papierowej na druku pobranym w przedszkolu, w takim przypadku dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru.
Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, pisemnie potwierdzają wolę o kontynuowaniu nauki w dotychczasowym przedszkolu.
Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, a jego rodzice na kolejny rok zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz. Należy pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.
Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
Wypełniony wniosek: podpisują rodzice /prawni opiekunowie / dziecka,
podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku, następuje w przedszkolu pierwszego wyboru.

WERYFIKACJA WNIOSKÓW
§ 4
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku
ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w oparciu o:
kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria ustawowe,
kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria samorządowe,
w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji
Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu, w którym dziecko zostało zakwalifikowane. Niezłożenie ww. oświadczenia w terminie określonym w harmonogramie naboru oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
§ 5
Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

.…………………………………………
Podpis i pieczątka dyrektora Przedszkola