Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 IM. JANA BRZECHWY

W JAROSŁAWIU NA ROK SZKOLNY  2017/2018

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek z dnia 16 marca 2017 ( Dz.U. z 21 marca 2017 poz. 610).
 3. Statutu Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie dokumentu zwanego dalej Wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć:
 • Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy

2. ,,przedszkolu pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć przedszkole, do którego rodzice (opiekunowie prawni) chcą   zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

POSTANOWIENIA REKRUTACYJNE

 

§ 2

 1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych biorą udział dzieci  w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 3. Dzieci, które ukończyły  2,5  roku mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w czasie trwania naboru uzupełniającego, w wypadku jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się  o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego.
 5. Dzieci nie zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław mogą ubiegać się   o przyjęcie do przedszkola w przypadku jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§3

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Harmonogram określający terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy określa odrębne zarządzenie dyrektora przedszkola.
 3. W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, z czego do dwóch jako placówek drugiego i trzeciego wyboru.
 4. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia w formie elektronicznej Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępnego na stronie internetowej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw. Wydrukowany i podpisany Wniosek o przyjęcie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia we wskazanym terminie, tylko w przedszkolu, które na zgłoszeniu zostało wybrane jako przedszkole pierwszego wyboru.
 5. W wyjątkowych sytuacjach Rodzic może złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka tylko w wersji papierowej na druku pobranym w przedszkolu, w takim przypadku dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru.
 6. Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, pisemnie potwierdzają wolę o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w  tym przedszkolu.
 7. Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, a jego rodzice na kolejny rok zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz.
 8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna  podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.
 9. Komisja rekrutacyjna podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych kandydatów nie przyjętych oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.

PRZEBIEG REKRUTACJI

 

§ 4

 1. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 2. Wypełniony wniosek: podpisują rodzice /prawni opiekunowie / dziecka,
 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku   z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku, następuje w przedszkolu pierwszego wyboru.
 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów   zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

b)    ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych    i nieprzyjętych

c)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola  zgodne z art. 131 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),  i kryteriami  dodatkowymi określonymi  w Uchwale Nr 490/XLV/2017r.Rady Miasta Jarosławia z dn.27 marca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 112/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia   4 kwietnia 2017r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli    i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2017/2018.

6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów  potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
7. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie  zostało potwierdzone.

 1. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, następuje losowy wybór kandydata.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu w którym zostało zakwalifikowane.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§5

 1. O przyjęciu dziecka do przedszkola nie  decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów dotyczących przyjęć:                        1. Wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie   o wielodzietności rodziny kandydata   2. Niepełnosprawność kandydata –  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na    niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie    równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej    oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.2046 i 1948) – Oryginał, notarialnie  poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania  administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu. 
 3.    Niepełnosprawność jednego z  rodziców kandydata –  j.w
 4.  Niepełnosprawność obojga rodziców     kandydata –   j.w
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka – j.w.
 6. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie – ( prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg  z dokumentu, oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:,, Jestem świadomy odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 7. Kandydaci objęci pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz 2013 r.  poz. 154 i 866) – Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu.

§6

 1. Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora,  w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach.                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                    mgr  Agata Kolasa-Skiba

/podpis i pieczątka dyrektora Przedszkola/