Możliwość komentowania REKRUTACJA ZMIANY została wyłączona

REKRUTACJA ZMIANY

http://www.jaroslaw.pl/aktualnosci-wydarzenia/id8838,Rekrutacja-do-szkol-przedszkoli-zmiany-w-terminach-.html

OA.0050.103.2020

Zarządzenie nr 103/2020
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia 30 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 z późn. zmian.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn. zmian.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Załącznik do Zarządzenia nr 35/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021 otrzymuje następujące brzmienie:

„Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

OA.0050.104.2020

Zarządzenie nr 104/2020
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia 30 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 z późn. zmian.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn. zmian.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Załącznik do Zarządzenia nr 36/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2020/2021 otrzymuje następujące brzmienie:

„Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

POTWIERDZENIE WOLI

przyjęcia dziecka do ………………………………………………………….……..
w roku szkolnym 2020/2021

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka

………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

urodzonego………………………………………………………………………………………………………..……………………
do oddziału żłobkowego / oddziału przedszkolnego / klasy I szkoły podstawowej*

w ………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły lub placówki)

……………………………………………………………
(miejscowość, data)


……………………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
……………………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                       

*niepotrzebne skreślić

Bookmark the permalink

Comments are closed.