INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe dziecka/ucznia.

Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

 • Kto jest Administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole numer 9 w Jarosławiu (dalej „MP9 Jarosław”) przy ul. Wyspiańskiego 3; 37 – 500 Jarosław, NIP 7921073322 oraz REGON 650017780. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:

 • telefonicznie: 166212026
 • listownie, na adres: ul. Wyspiańskiego 3; 37 – 500 Jarosław
 • za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: dyrektor@mp9.jaroslaw.pl

 

 • Z kim można się dodatkowo kontaktować

Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pana Kamila Kędzierskiego, z którym można się kontaktować:

 • telefonicznie: (+48) 733 040 110
 • listownie, na adres: ul. Hetmańska 1/2, 35-045 Rzeszów
 • za pośrednictwem e – mail, na adres: iod@mp9.jaroslaw.pl

 

 • Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dzieci/uczniów będą przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na MP9 Jarosław, do celów prowadzenia rekrutacji dziecka do MP9 Jarosław oraz ewidencji, a także realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych takich jak m.in. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub w celach sprawozdawczych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe, Ustawą z dnia z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Przetwarzanie danych osobowych (takich jak imię i nazwisko) w celu m.in. wyróżnienia dziecka/ucznia za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach organizowanych przez MP Jarosław lub też umieszczanie pod różnego rodzaju pracami artystycznymi podpisów zawierających pełne imię i nazwisko dziecka/ucznia, które prace wykonało, będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (wspierania dziecka/ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej).

 • Kto może być odbiorcą danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • upoważnieni pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Administratora danych osobowych,
 • podmioty wykonujące nadzór nad organizacją pracy MP9 Jarosław,
 • podmioty współpracujące z MP9 Jarosław w zakresie edukacji, opieki lub wychowania,

 

 • Jak długo dane osobowe będą przechowywane

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w MP9 Jarosław oraz przez okres 5 lat po zakończeniu edukacji dziecka/ucznia w MP9 Jarosław.

 • Jakie przysługują prawa

Przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • przenoszenia danych.

– z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa, wskazane w pkt 6 powyżej.

Administrator danych osobowych informuje również o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 • Dlaczego podanie danych osobowych jest ważne

Podanie przez danych osobowych w zakresie określonym w pkt 3 jest wymogiem ustawowym.
Odmowa podania wskazanych danych osobowych w celu określonym w pkt 3 będzie wiązać się z brakiem możliwości realizacji ustawowych zadań przez MP9 Jarosław.

 • Czy dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.